Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản mới nhất

Mẫu báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản của từng tỉnh/thành phố? Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên toàn quốc? Quy định về báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản ?

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Nhà nước ta đã đưa ra các quy định về chế độ báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản. . Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản phải tuân theo mẫu do nhà nước ban hành và mẫu do nhà nước ban hành tại Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản. , đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, mẫu đơn. phê duyệt trước trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;

– Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của từng tỉnh, thành phố:

UBND tỉnh/TP……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số …../……

Địa điểm, ngày…. có thể ….

BÁO CÁO
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN
NĂM….

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

1. Ban hành văn bản quản lý, phổ biến pháp luật về khoáng sản

xem thêm: Khoáng sản là gì? Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản

1.1. Văn bản quản lý ban hành

1.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

2. Lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản

3. Cấp phép hoạt động khoáng sản

3.1. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

3.2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản

Mẫu chung Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản Mẫu số 35 và 36.

3.3. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

xem thêm: Mẫu quyết định phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản cấp tỉnh

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

5. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

6. Đánh giá chung về ưu điểm, nhược điểm và tồn tại

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật và hướng dẫn cách viết

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

1. Thăm dò khoáng sản

– Tổng số giấy phép thăm dò còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo (ghi rõ giấy phép do Bộ, tỉnh cấp, nhóm, loại khoáng sản).

– Tổng hợp số lượng giấy phép thăm dò khoáng sản đã triển khai trên địa bàn tỉnh/thành phố trong năm báo cáo (do Bộ/tỉnh cấp phép)

– Số giấy phép hết hạn trong năm báo cáo đề nghị gia hạn. Thời hạn của giấy phép thăm dò trong năm báo cáo đang làm hồ sơ đề nghị cấp phép hoặc đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

– Đánh giá kết quả đạt được (kèm theo bảng tổng hợp kết quả thăm dò khoáng sản theo từng giấy phép, diễn biến trữ lượng khoáng sản đã thăm dò trong năm báo cáo).

– Khó khăn, tồn tại của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

– Bảng số liệu tổng hợp thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu số 35)

2. Công việc khai thác mỏ

– Tổng số giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo (ghi rõ giấy phép do Bộ, tỉnh cấp, nhóm, loại khoáng sản).

– Tổng hợp số lượng giấy phép khai thác khoáng sản (bao gồm cả giấy phép khai thác tận dụng) đã thực hiện trên địa bàn tỉnh/TP trong năm báo cáo (do Bộ/tỉnh cấp phép)

Số giấy phép khai thác đã hết hạn trong năm báo cáo và đang đề nghị gia hạn. số giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực trong năm báo cáo đang lập hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ hoặc đã có quyết định đóng cửa mỏ.

– Đánh giá kết quả đạt được (kèm theo bảng tổng hợp kết quả khai thác khoáng sản theo giấy phép/loại, nhóm khoáng sản; tổng hợp biến động trữ lượng khoáng sản đã khai thác trong năm báo cáo).

– Khó khăn, tồn tại của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

– Bảng số liệu tổng hợp khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 36)

3. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Tổng số tiền đã thực hiện:…đồng,

Trong đó:

– Thuế tài nguyên: …đồng

– Thuế xuất khẩu (nếu có): …đồng

– Phí bảo vệ môi trường: …đồng

– Tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đã thực hiện

Số tiền đã nộp:…đồng/Tổng số tiền phải nộp: …đồng.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

1. Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản…;

2. Số lao động có việc làm và thu nhập bình quân/năm…;

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường, cầu, cống…);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn chi tiết nhất hiện nay

4. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ…….)….;

5. Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản…

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Kèm theo báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản của tỉnh/thành phố là các văn bản sau:

– Bảng tổng hợp giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực;

– Bảng tổng hợp kết quả thăm dò khoáng sản đề nghị cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Bảng tổng hợp giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực;

– Bảng số liệu tổng hợp về hoạt động khai thác.

2. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước:

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số……/BC-BTNMT

Hà Nội, ngày…. có thể ….

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN TOÀN QUỐC NĂM….

Kính gửi: Thủ tướng

I. GIỚI THIỆU

II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luậttuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

2. Lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản

3. Cấp phép hoạt động khoáng sản

3.1. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

3.2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản

Mẫu chung Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản của Trung ương và địa phương.

3.3. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

5. Đánh giá chung về ưu điểm, nhược điểm, tồn tại

III. HOẠT TÍNH KHOÁNG SẢN

1. Thăm dò khoáng sản

– Tổng hợp số lượng giấy phép thăm dò khoáng sản đã triển khai trên địa bàn tỉnh/thành phố trong năm báo cáo (do Bộ/tỉnh cấp phép)

– Đánh giá kết quả đạt được (kèm theo bảng tổng hợp kết quả thăm dò khoáng sản theo từng giấy phép, diễn biến trữ lượng khoáng sản đã thăm dò trong năm báo cáo).

– Khó khăn, tồn tại của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

2. Công việc khai thác mỏ

– Tổng hợp số lượng giấy phép khai thác khoáng sản đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh/TP trong năm báo cáo (do Bộ/tỉnh cấp phép)

– Đánh giá kết quả đạt được (kèm theo bảng tổng hợp kết quả khai thác khoáng sản theo giấy phép/loại, nhóm khoáng sản; tổng hợp biến động trữ lượng khoáng sản đã khai thác trong năm báo cáo).

– Khó khăn, tồn tại của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị mới nhất

– Bảng số liệu tổng hợp khai thác khoáng sản.

3. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

– Thuế tài nguyên: …. đồng;

– Thuế xuất khẩu (nếu có): … đồng;

– Thuế môi trường: …đồng;

– Tiền thuê đất: … đồng;

– Phí bảo vệ môi trường: … đồng;

– Tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đã thực hiện

Số tiền đã nộp: …/Tổng số tiền phải nộp: … đồng

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
(Ký tên và đóng dấu)

3. Chế độ báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản:

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Nhà nước ta đã đưa ra các quy định về chế độ báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản. . Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản có quy định về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, cụ thể như sau:

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản bao gồm:

+ Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành phố trung tâm;

+ Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc.

– Chế độ báo cáo: Báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của vùng. vi được thực hiện mỗi năm một lần trên phạm vi cả nước và thời gian báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Trách nhiệm báo cáo:

+ Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh báo cáo của năm trước về Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành phố trình Uỷ ban nhân sự. nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và sẽ phải gửi 01 bản báo cáo cho Sở Công Thương, Sở Xây dựng để phối hợp quản lý;

+ Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổng hợp báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của năm trước trong phạm vi cả nước để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. và Môi trường để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và sẽ gửi 01 bản báo cáo đến Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp quản lý.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận