Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ của đại hội Chi bộ mới nhất

Mẫu báo cáo chính trị nhiệm kỳ đại hội chi bộ là gì? Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ được quy định như thế nào? Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ? Hướng dẫn soạn thảo báo cáo chính trị mẫu theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ?

Các cuộc họp chi bộ diễn ra định kỳ và có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong thực tiễn. Trong các cuộc họp của chi bộ có nhiều mẫu biên bản do các chủ thể khác nhau lập. Một trong số đó là mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ. Vậy mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng là gì và nội dung cụ thể ra sao. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu báo cáo này và hướng dẫn soạn thảo một cách chi tiết nhất.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ là gì?

Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ về cơ bản được hiểu là mẫu bản báo cáo do chi bộ lập nhằm mục đích báo cáo cụ thể về công tác chính trị của Đảng. Mẫu báo cáo chính trị nhiệm kỳ đại hội chi bộ nêu rõ những thành tích đạt được của Đảng bộ nhiệm kỳ trước và nêu phương hướng hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ được sử dụng rộng rãi và có vai trò, ý nghĩa quan trọng.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023

2. Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ?

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ của đại hội chi bộ là một phần không thể thiếu sau mỗi kỳ đại hội chi bộ. Thông qua bản báo cáo chính trị nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ lần này, các đối tượng là đảng viên trong chi bộ cũng sẽ nắm bắt được nhanh chóng kết quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. và cũng qua đó biết được phương hướng hoạt động và sự cố gắng của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chi cục

3. Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ:

đại hội CHI, ĐẢNG….

THÀNH CÔNG… (CHU KỲ 2020-2025)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

NỀN TIÊN ĐẢNG VÀ CHI CÔNG GIÁO…..(KHÁI NIỆM…….)

—–

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CHUNG

CHI, ĐẢNG….., HẠN…..

(Bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Đại hội, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ…. để đánh giá)

* Bối cảnh thực hiện (Nêu rõ những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ……)

– Thuận lợi

– Cứng

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU

Kết quả đạt được các chỉ tiêu chính (Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ. Thống nhất lấy kết quả 5 năm thực hiện….. để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực Nghị quyết đề ra )

Xem thêm bài viết hay:  Công cơ học là gì? Công thức tính công cơ học? Lấy ví dụ?

II- KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác quốc phòng, an ninh:

Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nhiệm vụ chủ yếu nêu trong Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ …………, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án để đánh giá, cụ thể:

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ xác định vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu trong Nghị quyết Đại hội, đảng bộ cơ sở để đánh giá (so sánh các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội …………).

1.2. Công tác quốc phòng, an ninh

Tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị; trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

2. Giáo dục chính trị tư tưởng; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

– Tuyên truyền, nắm bắt dư luận

– Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

– Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức. bản lĩnh chính trị của Đảng, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới.

– Đoàn kết thống nhất trong Đảng.

3. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3.1. TỶTổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

– Lãnh đạo, chỉ đạo.

– Việc đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

3.2. Công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

– Công tác tổ chức, cán bộ

+ Việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp cán bộ, quy trình biên chế cán bộ.

+ Quy hoạch cán bộ.

+ Đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ,….

+ Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy.

Xem thêm bài viết hay:  Điểm khác biệt giữa hai giai đoạn của phong trào Cần Vương?

+ Kết quả đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ luật cán bộ

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3.3. công việc xxây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

– Củng cố đảng bộ và đảng bộ cơ sở.

– Sắp xếp tổ chức Đảng gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

– Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quy định, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở.

– Quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên.

– Kết nạp đảng viên mới

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; những tồn tại, bất cập của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; quản lý đảng viên đi công tác nước ngoài.

– Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

– Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cấp ủy viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

– Kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

– Việc tổ chức, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát.

– Việc tổ chức học tập và thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc cụ thể hóa thành quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Việc xử lý cấp ủy, đảng viên vi phạm.

– Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

5. Công chống tham nhũng, lãng phí

– Kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,… của Trung ương, Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Tự phát hiện tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và xử lý nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt”; Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thu hồi tài sản tham nhũng.

Xem thêm bài viết hay:  Người khuyết tật là gì? Như thế nào được gọi là người khuyết tật?

6. Công công tác vận động quần chúng của Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện công tác dân vận; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết những bức xúc, kiến ​​nghị và khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

– Thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện tồn đọng kéo dài.

– Lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cơ sở)

7. Trao đổi phương thức lãnh đạo mới của cấp ủy cơ sở.

– Thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của Thành ủy.

– Xác định nội dung, công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được.

– Ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối…

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá lợi thế chung: (bám sát những định hướng cơ bản để đánh giá theo từng lĩnh vực cụ thể, những nội dung cơ bản theo chuyên đề của Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở).

2. Hạn chế, yếu kém

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân và kết quả đạt được

– Nguyên nhân khách quan

– Nguyên nhân chủ quan

3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém (chủ yếu nêu nguyên nhân chủ quan).

4. Một số kinh nghiệm (nêu một số kinh nghiệm chủ yếu qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiệm kỳ qua)

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THUẬT NGỮ …………

I- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1 hướng

Về lợi thế

– Về khó khăn

2. Mục tiêu chia sẻ

II- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỈ TIÊU THỰC HIỆN…….

xem thêm: Mẫu báo cáo giữa nhiệm kỳ công đoàn chuẩn nhất

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ:

– Phần mở đầu:

+ Thông tin về đại hội chi bộ.

+ Thông tin về thời gian, địa điểm lập biên bản.

+ Tên bản ghi.

– Nội dung:

+ Thông tin về việc thực hiện nghị quyết của đại hội trước.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

Kết quả của các nhiệm vụ chính.

Đánh giá chung, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

+ Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Phương hướng và mục tiêu.

Những mục đích chung.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ của đại hội Chi bộ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận