Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được ban hành kèm theo thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 được quy định như sau:

1. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày……. tháng…… năm……….)

[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm ……….

[02] Tên người nộp thuế:…………

[03] Mã số thuế :

04] Tên đại lý thuế (nếu có):………

[05] Mã số thuế : Mã số thuế

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hóa đơn, chứng từ bán ra

Tên người mua

Mã số

thuế người mua

Mặt hàng

Doanh số

bán chưa có thuế

Thuế GTGT

Ghi chú

Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:                     Tổng                   2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:                     Tổng                   3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:                     Tổng                   4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:                     Tổng                   5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:                     Tổng                  

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*): ……

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**): …………..

Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (***): …………

Xem thêm: Hộ kinh doanh cá thể có cần phải có hóa đơn đầu vào không?

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

…….Ngày…….. tháng……….năm………

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………

Chứng chỉ hành nghề số………….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

__________________________

Cách lập bảng thống kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

2. Hướng dẫn lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin các hóa đương theo từng nhóm thuế suất

Xem thêm: Công ty con ký hợp đồng với công ty mẹ có được xuất hóa đơn không?

Phần 1: Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra viện sớm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Phần 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:

Phần 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

Phần 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%

Kế toán cần tách biệt doanh thu chưa thuế (cột 8) và thuế GTGT tương ứng (cột 9).

Bước 2: Tính các loại tổng doanh thu

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: bằng tổng số liệu ở cột 8 (dòng tổng các chỉ tiêu 1,2,3,4)

Tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế GTGT: bằng tổng số liệu cột 8 (dòng tổng các chỉ tiêu 2,3,4)

Xem thêm: Xuất hóa đơn trong trường hợp trả lại hàng bị lỗi

Với tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra: bằng tổng số liệu cột 9 (dòng tổng các chỉ tiêu 2,3,4)

Ví dụ:

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ABC MST: 0108788241 Địa Chỉ: Số nhà 15 thôn 2 – Xã Quảng Bị – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội.

BẢNG KÊ ĐẦU VÀO QUÝ 4 NĂM 2022

STT

Ngày tháng

Số HD

MST

Tên công ty

Nội dung

 Số tiền chưa VAT

Thuế suất

 Tiền VAT

 Tổng tiền

1

10/25/2022

285   Nguyễn Hồng Vinh Mua hàng hóa theo HĐ số 285       19,160,000                    –        19,160,000

2

10/12/2022

267   Nguyễn Hồng Vinh Mua hàng hóa theo HĐ số 267       22,320,000                    –        22,320,000

3

10/4/2022

264   Nguyễn Hồng Vinh Mua hàng hóa theo HĐ số 264       31,636,600                    –        31,636,600

4

10/28/2022

539 2300936241 Công ty TNHH Forward Việt Nam Phí dịch vụ hải quan tờ kha+F11:F12i            500,000

8%

          40,000            540,000

5

10/25/2022

330   Nguyễn Thị Thanh Mai Mua hàng hóa theo HĐ số 330       18,575,000                    –        18,575,000

6

10/14/2022

00002481 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002481       53,600,000

8%

     4,288,000        57,888,000

7

10/24/2022

00002577 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002577      184,800,000

8%

   14,784,000      199,584,000

8

10/26/2022

00002591 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002591       30,000,000

8%

     2,400,000        32,400,000

9

10/31/2022

00002630 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002630       53,650,000

8%

     4,292,000        57,942,000

10

10/11/2022

00002448 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002448      120,075,000

8%

     9,606,000      129,681,000

11

10/11/2022

00002449 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002449       43,176,800

10%

     4,317,680        47,494,480

12

10/12/2022

00002450 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002450       36,000,000

10%

     3,600,000        39,600,000

13

10/31/2022

00002631 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002631       33,330,000

10%

     3,333,000        36,663,000

14

10/20/2022

351   Đặng Phương Dung Mua hàng hóa theo HĐ số 351       19,425,000                    –        19,425,000

15

10/18/2022

349   Đặng Phương Dung Mua hàng hóa theo HĐ số 349       19,940,000                    –        19,940,000
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kiểm điểm cuối năm của giáo viên mới và chuẩn nhất năm 2023

16

10/31/2022

358   Đặng Phương Dung Mua hàng hóa theo HĐ số 358       20,200,000                    –        20,200,000

17

10/29/2022

355   Đặng Phương Dung Mua hàng hóa theo HĐ số 355       19,000,000                    –        19,000,000

18

10/24/2022

352   Đặng Phương Dung Mua hàng hóa theo HĐ số 352       18,000,000                    –        18,000,000

19

10/4/2022

00000115   Đoàn Ngọc Diệp Mua hàng hóa theo HĐ số 00000115       19,780,360                    –        19,780,360

20

10/28/2022

00012357 0101469983 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sen Dịch vụ ăn uống         1,175,926

8%

          94,074         1,270,000

21

10/14/2022

00013966 0107762787 Công ty Cổ Phần Thần Biển Dịch vụ ăn uống         1,258,000

8%

        100,640         1,358,640

22

10/7/2022

00013287 0107762787 Công ty Cổ Phần Thần Biển Dịch vụ ăn uống            848,000

8%

          67,840            915,840

23

10/31/2022

14755 0108183976-002 Chi nhánh Công ty TNHH MR.DAK F&B số 2 tại Hà Nội Dịch vụ ăn uống            444,000

8%

          35,520            479,520

24

10/17/2022

00000127   Đoàn Ngọc Diệp Mua hàng hóa theo HĐ số 00000127       19,640,000                    –        19,640,000

25

10/4/2022

00004752 0108308897 Công ty Trách nhiệm hữu hạn chả cá Hàng Sơn Dịch vụ ăn uống            635,000

8%

          50,800            685,800

26

10/20/2022

00039419 0106926908 Công ty cổ phần Vật Tư Xăng Dầu Miền Bắc Xăng RON95         1,400,000

10%

        140,000         1,540,000

27

10/20/2022

00010453 0108392659 Công ty TNHH Hai Di Lao Việt Nam Holdings Dịch vụ ăn uống         1,010,000

8%

          80,800         1,090,800

28

10/16/2022

00010277 0108392659 Công ty TNHH Hai Di Lao Việt Nam Holdings Dịch vụ ăn uống         2,570,000

8%

        205,600         2,775,600

29

10/5/2022

11787 0314790969 Công ty TNHH LALAMOVE Việt Nam Cước phí dịch vụ vận chuyển tháng 09 năm 2022         2,297,222

8%

        183,778         2,481,000

30

10/19/2022

0000009 0110013957 Công ty TNHH F4 AUTO CENTER Dán phim cách nhiệt 3M       13,333,333

8%

     1,066,667        14,400,000

31

11/4/2022

301   Nguyễn Hồng Vinh Mỡ bôi trơn HP-500, can 500g       74,400,000                    –        74,400,000

32

11/8/2022

306   Nguyễn Hồng Vinh Mua hàng hóa theo HĐ số 306       27,360,000                    –        27,360,000

33

11/14/2022

00002802 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Đèn cảnh báo, model LTE-5041       41,325,000

10%

     4,132,500        45,457,500

34

11/18/2022

00002849 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Nguồn cung cấp AC model: AN97005H       61,700,000

10%

     6,170,000        67,870,000

35

11/18/2022

00002850 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002850       52,952,000

8%

     4,236,160        57,188,160

36

11/19/2022

00002863 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002863       54,720,000

8%

     4,377,600        59,097,600

37

11/25/2022

00002935 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002935         6,900,000

8%

        552,000         7,452,000

38

11/21/2022

15   Dương Đức Hiệp Mua hàng hóa theo HĐ số 15       19,330,000                    –        19,330,000

39

  00002801 0107792615 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại EUREKA Mua hàng hóa theo HĐ số 00002801       76,339,100

8%

     6,107,128        82,446,228

TỔNG

  1,222,806,341      74,261,786   1,297,068,127 Thuế GTGT đầu vào                             154,215,906 Thuế GTGT đầu ra                             334,638,871 Thuế GTGT phải nộp                             180,422,965                                1,237,680  thuế nộp thừa q3
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế mới nhất

3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là gì?

– Hóa đơn là chứng từ kế toán do người bán lập ra, người bán ở đây là tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập và ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

+ Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

+ Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền

– Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc được đặt in, tự in

+ Thời điểm lập chứng từ là tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế  phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

Có thể thấy, hóa đơn thường được dùng để ghi nhận thông tin bán hàng còn chứng từ dùng để ghi nhận thông tin thuế được khấu trừ, các khoản phí và lệ phí đã đóng.

Xem thêm: Hóa đơn không ghi tên công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không?

Vậy bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là gì?

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là một bảng để tổng hợp lại tất cả các hóa đơn, chứng từ do doanh nghiệp xuất ra trong kỳ, phân loại chi tiết theo mức thuế suất giá trị gia tăng và từng loại mặt hàng

Bảng kê này giúp doanh nghiệp thống kê lại danh sách hoá đơn, dòng tiền bán ra trong kỳ, từ đó xác định được số tiền bán ra để hoàn thành tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC, thông tư số 111/2013/TT-BTC, thông tư số 219/2013/TT-BTC, thông tư số 08/2013/TT-BTC, thông tư số 85/2011/TT-BTC,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC  và thông tư số 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận