Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mới nhất

Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên là biểu mẫu dùng để giúp giáo viên tự đánh giá về phẩm chất, năng lực của bản thân, từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của mình. nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bản kiểm điểm cần nêu rõ thông tin cá nhân và nhiệm vụ được phân công trong năm học qua, đồng thời phải nêu được ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.

1. Phiếu tự nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên:

Sở Giáo dục và Đào tạo………….
Trường học ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…..ngày tháng năm…….

GIÁO VIÊN TỰ NHẬN XÉT, PHÂN LOẠI
Năm học……..

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường……………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………

Nay tôi viết bản tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại giáo viên trong năm học…………………….. với nội dung như sau:

1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Chính trị tư tưởng:

Luôn kiên định đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.2/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.3/ Chấp hành các quy định của ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, số lượng giờ làm việc:

Luôn tuân thủ các quy chế, quy định của ngành. Thực hiện tốt quy chế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng, thời lượng ngày giờ làm việc.

1.4/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống trong sáng lành mạnh của nhà giáo:

Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống trong sáng lành mạnh của nhà giáo. Luôn có ý thức cao đấu tranh với những hành vi tiêu cực. Được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tín nhiệm.

1.5/ Đoàn kết: Trung thực trong công việc; giao lưu hữu nghị; Thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

Luôn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp. Báo cáo đầy đủ, chính xác và trung thực với cấp trên. Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tụy, phục vụ nhân dân và học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Lũ ống là gì? Lũ quét là gì? Thường xảy ra ở đâu và khi nào?

1.6/ Tự đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

Một. Về thời lượng, chất lượng và hiệu quả giảng dạy, công tác ở từng vị trí, thời gian và điều kiện làm việc cụ thể:

Đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên theo quy định cụ thể. Bản thân có đầy đủ kiến ​​thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chuẩn và trên chuẩn.

– Riêng tôiLuôn cập nhật thông tin để nắm rõ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của địa phương nơi mình công tác.

Với nhiệm vụ giảng dạy:

– Bản thân thực hiện đầy đủ, đúng chương trình, kế hoạch dạy học.

Soạn bài tốt, dạy tốt, đánh giá học sinh công bằng, khách quan.

– Bản thân sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học sẵn có của bộ môn, thường xuyên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công việc.

Trong năm học, tôi được dự 5 tiết trên tổng số 18 giờ.

Đối với công tác quản lý lớp học và các hoạt động giáo dục khác:

– RẤT NHIỀULuôn theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học tập, rèn luyện của học sinh, đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nền nếp, thói quen tốt cho các em.

– Bản thân thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Tham gia đầy đủ các nhiệm vụ do nhà trường giao.

b, Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình

Luôn luôn có ttinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.

Tôi luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường và của tổ chuyên môn, tham gia các đợt tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn liên trường hàng tháng theo yêu cầu của các cấp.

Bản thân tôi cũng luôn có ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo ngày công trong giảng dạy, hội họp, báo cáo cấp trên chính xác, kịp thời.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích tâm trạng nhân vật Tràng sáng hôm sau hay chọn lọc

Tôi có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác, luôn có tinh thần phê phán những cái chưa tốt và thường xuyên tự kiểm điểm để kịp thời rút kinh nghiệm cho bản thân.

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để phát triển bản thân, phát triển toàn diện để có đủ kiến ​​thức chuyên ngành chủ đề và kinh nghiệm phục vụ cho giảng dạy, làm việc và mọi hoạt động khác.

4. Tóm tắt những ưu điểm, khuyết điểm chính trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

* Lợi thế:

+ Bản thân tôi luôn có trách nhiệm, tính kỷ luật cao và trung thực trong công tác cũng như giảng dạy, Luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

+ Bản thân hết lòng chăm lo, rèn luyện, giáo dục học sinh về mọi mặt. Đặc biệt thường xuyên kết hợp với phụ huynh để giáo dục các em.

* Nhược điểm: Đôi khi hơi chậmChưa Báo cáo kịp thời cho cấp trên.

5. Tự đánh giá, xếp loại chung: Giỏi

…… ngày tháng năm…..

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên gia…..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tổng hợp nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở
(ghi rõ chức danh, chữ ký, đóng dấu)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Cách đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm học theo Nghị định 90:

Từ năm học 2020-2021, việc đánh giá, xếp loại giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không yêu cầu phải có sáng kiến, kinh nghiệm. Cụ thể có những thay đổi sau:

2.1. Đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu không có sáng kiến, kinh nghiệm:

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Theo đó, để được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giáo viên phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Thực hiện tốt các quy định về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật quy định tại Điều 3 Nghị định.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao. Trong đó phải hoàn thành vượt mức ít nhất 50% nhiệm vụ.

Xem thêm bài viết hay:  Ký quỹ là gì? Đặc điểm và các loại hình ký quỹ mới nhất 2022

Điểm mới là bỏ tiêu chí “Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất” và “có ít nhất 01 công trình, đề tài hoặc sáng kiến ​​được áp dụng, mang lại hiệu quả trong công tác”.

2.2. Cô giáo bị kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ:

Nghị định 90 đã bổ sung tiêu chí đánh giá giáo viên bị kỷ luật, quy định cụ thể việc chấm điểm không hoàn thành nhiệm vụ. Điều 15 quy định rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức Không hoàn thành, bao gồm:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trên 50% chỉ tiêu thực hiện theo hợp đồng, kế hoạch hoặc công việc cụ thể được giao;

(c) Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. Do đó, những giáo viên bị kỷ luật trong năm đánh giá sẽ bị xếp loại không tuân thủ.

3. Quy trình đánh giá giáo viên:

Đối với giáo viên không giữ chức vụ quản lý, việc đánh giá chất lượng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng thông qua báo cáo quy định tại Nghị định 90.

Bước 2: Tại nơi công tác tiến hành họp nhận xét, đánh giá giáo viên. Tất cả giáo viên (hoặc tất cả giáo viên của đơn vị thành phần nơi người đó công tác, nếu có) sẽ tham gia.

Bước 3: Trong cuộc họp, giáo viên sẽ trình bày báo cáo tự đánh giá về công việc của mình và những người dự họp sẽ đóng góp ý kiến. Các ý kiến ​​sẽ được ghi vào biên bản và thông qua trong cuộc họp.

Bước 4: Đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên được xem xét, quyết định.

Bước 5: Kết quả đánh giá, xếp loại được thông báo cho giáo viên bằng văn bản, đồng thời quyết định hình thức công khai trong cơ quan, đơn vị nơi giáo viên công tác.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận