Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất

Mẫu bản tự đánh giá, phân loại Đảng viên ra đời nhằm mục đích giúp mỗi đảng viên nhìn nhận, đánh giá lại ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó đưa ra các giải pháp phục vụ trong thời gian tới. ..Bài viết dưới đây là mẫu bản tự đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất mời các bạn tham khảo.

1. Vai trò của bản tự kiểm điểm Đảng viên như thế nào?

Thứ nhất, đánh giá cán bộ giúp cán bộ tự đánh giá, nhìn nhận chính xác quá trình công tác của mình, trung thực với khuyết điểm để tìm giải pháp khắc phục. trạng thái

Mỗi cán bộ phải tự kiểm điểm, nhận xét, soi xét mình trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Cán bộ là người đứng trong hàng ngũ của Đảng, là lực lượng nòng cốt của đất nước, là chủ thể quản lý, chỉ đạo công việc trong đơn vị công lập, phải trung thực, trong sạch để tạo niềm tin với người lao động. con người, lòng trung thành. quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Vì vậy, mỗi cán bộ cần tự soi, tự đánh giá, từ đó nhìn nhận những thiếu sót trong quá trình công tác để tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất, giúp công việc được giải quyết thuận lợi, suôn sẻ. . thành công nhất có thể.

Thứ hai: Tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp phần khuyến khích việc nâng cao tinh thần cũng như năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ căn cứ vào kết quả đánh giá đó để xây dựng phương hướng, kế hoạch, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

2. Mẫu bản tự đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất:

2.1. Mẫu bản tự đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất – mẫu 1:

ĐẢNG BỘ…………………

BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

……., ngày tháng năm…….

TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: …………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày:……………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………….

Trong quá trình công tác tại …………, trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi nhận thấy mình có một số thuận lợi và khó khăn sau:

1. Ưu điểm:

Một. Về tư tưởng chính trị:

Luôn chấp hành chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi ở sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. mọi người tin

……………………

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………….

c. Thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm được giao:

…………………….

d. Về tổ chức kỷ luật:

…………………….

II. Yếu đuối:

……………………

2. Hướng khắc phục:

……………………

3. Tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Xem thêm bài viết hay:  Bất đẳng thức là gì? Tính chất của bất đẳng thức? Lấy ví dụ?

…………………….

……ngày tháng năm………

Trưởng đơn vị cơ sở

Nhận xét, đánh giá, xếp hạng

Người tự nhận xét, người tự đánh giá

2.2. Mẫu bản tự đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất – mẫu 2:

ĐẢNG BỘ…………………

BỘ ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

……., ngày tháng năm…….

Họ và tên: …………………. Ngày sinh: ………………………………

Ngày vào Đảng:…………………… Ngày chính thức:……………………

Chức vụ Đảng:……………………

Chức vụ chính quyền (tổ chức): ………………

Đơn vị công tác:……………………

Hiện đang làm việc tại chi nhánh:……………………

I. Ưu điểm, kết quả công việc

1. Về chính trị tư tưởng

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Nâng cao ý thức tích cực, tự giác, tự trau dồi kiến ​​thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tác động thông qua các lớp bồi dưỡng, bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo tài liệu ngành…

– Bản thân đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng để thực hiện phong trào.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Trong quá trình thành công bản thân luôn phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.

– Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong kỷ luật. Luôn có ý thức giữ gìn tính tiên phong, đạo đức Đảng viên trong công tác chuyên môn.

– Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 01/3/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn thực hành tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn, giữ vững sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung. trung tâm dân chủ. một cách chuyên nghiệp và luôn xây dựng liên kết nội bộ tốt.

– Trong sinh hoạt với địa phương, tôi thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, quyền sinh tử của nhân dân. sống tự tin, tích cực tham gia mọi hoạt động tại nơi an cư.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Tôi luôn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đảm bảo khoa học.

Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Xem thêm bài viết hay:  Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn thanh niên

– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Luôn phối hợp tốt với đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chúng tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, chấp hành sự phân công quản lý và luân chuyển của cơ quan.

– Tôi luôn kêu gọi gia đình chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật, nghị quyết của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực…

– Bản thân luôn chấp hành tốt sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành.

– Tham gia đầy đủ các kỳ họp, đại hội do chi bộ, cấp ủy quyết định; Bữa tiệc gần đầy, thời gian đã hết.

– Thực hiện tốt các quy định, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan, đơn vị với tinh thần chấp hành và đi đầu gương mẫu. điểm cư trú.

– Có ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Đảng bộ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền;

– luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân.

II. Nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Công tác chỉ đạo chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy chưa đạt kết quả cao

– Đôi khi chưa linh hoạt, trong ứng xử với đồng nghiệp và học sinh

– Mặc dù có ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng không vi phạm kỷ luật.

– Đôi khi chưa tích cực trong tổ chức để thực hiện một số hoạt động. Một công đôi việc chưa đủ, quân nhân trả lương cho đồng nghiệp

– Chưa kiên quyết xử lý vi phạm, làm việc hơi ẩu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Chưa thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị,

tinh thông nghiệp vụ, mạnh dạn hơn trong việc tham gia đề xuất các giải pháp để điều hành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục đấu tranh Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh ảo tưởng tư tưởng, nêu cao vai trò tiên phong trong xã hội. thành viên.

Xem thêm bài viết hay:  Tên thương mại là gì? Phân biệt tên thương mại và tên doanh nghiệp?

biện pháp khắc phục

– Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại trên để ngày càng hoàn thiện mình.

Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.

IV. Tự nhìn nhận đánh giá chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

……ngày tháng năm………

Trưởng đơn vị cơ sở

Nhận xét, đánh giá, xếp hạng

Người tự nhận xét, người tự đánh giá

(Dấu hiệu)

3. Hướng dẫn soạn thảo bản tự đánh giá Đảng viên:

Trong phần tự kiểm điểm, cá nhân cán bộ cần chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao mà mình đã hoàn thành, những ưu điểm liên quan đến các vấn đề khác như:

Về chính trị tư tưởng: Vì đứng trong hàng ngũ của Đảng, người cán bộ phải nhận thức rõ ràng về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, chính trị và những vấn đề liên quan đến kỷ luật, tác phong. công việc…

Về tư tưởng chính trị: Cán bộ cần nêu bật những ưu điểm của công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tác phong, nề nếp làm việc: đây là phần sẽ được đánh giá trực tiếp trong quá trình làm việc của nhân viên. Không chỉ đánh giá kết quả công việc mà bộ phận cần đưa ra những đánh giá trong quá trình làm việc, nhân cách, ý thức khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Về trung thực: Đây là phẩm chất quan trọng cần phải có đối với mọi người cán bộ, bởi họ là người sẽ đại diện cho nhân dân thực hiện một số lợi ích nhất, phải trung thực trong quá trình công tác và làm việc.

Với tinh thần làm việc, kiến ​​thức là vô hạn, nhân viên phải luôn tích cực tìm tòi, học hỏi những kiến ​​thức mới để tạm thời bắt kịp thời đại, điều này giúp quá trình giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. hơn. có nhiều lợi ích hơn.

Các Đảng viên tự đánh giá tinh thần học tập, nâng cao trình độ của bản thân.

– Cuối cùng là tinh thần và phương thức phục vụ nhân dân. Cán bộ giải quyết công việc hành chính cho nhân dân phải luôn thể hiện thái độ thân thiện, nhanh chóng giải quyết vướng mắc cho nhân dân.

Do đó, các quan chức tự nhận xét về chế độ và nhiệt độ chính của họ trong việc trả lời các câu hỏi và yêu cầu của người dân.

Lưu ý, khi nhận xét, đánh giá về mình, cán bộ cần bảo đảm tính trung thực, không đưa ra những điều sai sự thật hoặc chỉ viết những điều tốt đẹp về mình.

Thông qua bản tự kiểm điểm và đánh giá này, cấp trên sẽ đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên, từ đó tìm ra phương hướng hoặc phân công nhiệm vụ chính xác nhất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận