Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công tác của viên chức

Mẫu bản tự đánh giá để đánh giá chất lượng công việc của nhân viên hiện nay như thế nào? Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức?

Hiện rất nhiều bạn đọc quan tâm và thắc mắc về nội dung nhận xét đánh giá chất lượng tác phẩm của mình, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020 / NĐ-CP quy định rõ ràng về đánh giá, phân loại chất lượng viên chức. Vậy Phiếu tự đánh giá chất lượng công việc của nhân viên hiện nay như thế nào? Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức?

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 90/2020 / NĐ-CP về đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công việc của viên chức.

Hình thức tự đánh giá chất lượng công việc của người lao động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—– *** —–

TỰ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA VIÊN CHỨC

xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm và cách viết năm 2022

Họ và tên: …. Ngày sinh…/ … /…

Quê nhà: …

Nơi cư trú: …

Trình độ chuyên môn: …

Chức vụ:… Ngày vào Đảng (nếu)… /… /…

Đơn vị công tác hiện tại:…

Ngày vào ngành… /… /… Ngày trở lại đơn vị công tác hiện tại…. /…. /….

xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm mới nhất

Tôi tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác từ khi được tuyển dụng vào ngành giáo dục và đào tạo đến nay như sau:

1. Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị: (Nêu rõ bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tốt hay xấu, có vi phạm gì không, có nêu gương trong chấp hành hay không …)

2. Kết quả công việc đạt được: (Kết quả công việc đã thực hiện: Giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa … Công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu …, nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành …)

3. Tinh thần kỷ luật: (Thực hiện kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, giờ giấc làm việc …)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản hủy hợp đồng và các quy định về hủy hợp đồng

4. Tinh thần hợp tác: (Sự phối hợp công việc với đồng nghiệp, tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị …)

5. Trung thực trong công việc: (Trung thực trong việc thực hiện nội quy, nề nếp, quy chế chuyên môn của đơn vị, trong công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và các công việc khác …)

6. Đạo đức lối sống: (Các mối quan hệ trong gia đình, đồng nghiệp và với công chúng. Đoàn kết nội bộ, nếp sinh hoạt …)

7. Tinh thần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị: (Đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị nào chưa; tự học, tự hoàn thiện và đạt được kết quả …)

8. Tinh thần, thái độ đối với học sinh và nhân dân: (Bạn có tấm lòng, yêu thương học sinh, hết lòng phục vụ nhân dân không? Nó có gây khó khăn cho học sinh và người dân không?…

9. Kết quả xếp loại viên chức và thành tích 3 năm gần nhất:

một) Hạng sĩ quan:

– Năm học 20… – 20…: Loại….

– Năm học 20… – 20…: Loại….

– Năm học 20… – 20…: Loại….

b) Các danh hiệu thi đua và phần thưởng:

Năm học 20… – 20 ..:

– Năm học 20… – 20…;

– Năm học 20… – 20…:

…, Ngày… tháng… năm 20… CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ

(Xác nhận, chữ ký, đóng dấu)

VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Nguyên tắc đánh giá, phân loại chất lượng viên chức?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP, nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được quy định như sau:

Thứ nhất, phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, chính xác; không nể nang, thiên vị, áp bức, hình thức; đảm bảo đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, việc phân loại, đánh giá chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện qua sản phẩm cụ thể và qua công việc; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, quản lý.

Thứ ba, không thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm dưới 6 tháng mà phải xem lại thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp. của: nghỉ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng theo quy định của pháp luật thì vẫn đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. . .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Quảng Nam [Ly hôn tại Quảng Nam]

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm được tính là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian công tác thực tế của năm đó.

Thứ tư, lấy kết quả đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2020 / NĐ-CP làm căn cứ để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng. số lượng đảng viên.

3. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại viên chức:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được thực hiện như sau:

1) Cán bộ tự đánh giá và xếp loại chất lượng

Viên chức cần thực hiện báo cáo tự đánh giá, mức độ xếp loại kết quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020 / NĐ-CP.

2) Nhận xét, đánh giá của cán bộ

Tổ chức họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để đánh giá, nhận xét về viên chức, bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.

Đối với đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần phải có tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và thủ trưởng các đơn vị cấu thành. Đối với đơn vị có quy mô lớn, Thủ trưởng đơn vị cấu thành có thể có ý kiến ​​bằng văn bản.

Trong cuộc họp, viên chức cần trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công việc tại cuộc họp, sau đó các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, cần lưu ý những đánh giá, nhận xét này phải được ghi thành biên bản, được thông qua tại cuộc họp.

3) Lấy ý kiến, nhận xét của cấp ủy đơn vị nơi cán bộ công tác.

4) Xem xét, quyết định phân loại, đánh giá chất lượng viên chức

Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ tại đơn vị, cơ quan có thẩm quyền phải đánh giá, tổng hợp các ý kiến ​​đánh giá, nhận xét nêu tại mục (2) và (3) nêu trên kèm theo các tài liệu, chuyên đề có liên quan. Công bố nội dung đánh giá và xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Ngay sau đó, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định phân loại, đánh giá chất lượng viên chức.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút tiền đặt cọc và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

5) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xếp loại, đánh giá chất lượng viên chức và phải thông báo kết quả bằng văn bản cho viên chức biết; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức làm việc, cần lưu ý ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Không giữ chức vụ quản lý:

1) Cán bộ tự đánh giá và xếp loại chất lượng

Viên chức cần thực hiện báo cáo tự đánh giá, mức độ xếp loại kết quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020 / NĐ-CP.

2) Nhận xét, đánh giá của cán bộ

Cuộc họp được tổ chức tại đơn vị nơi người lao động làm việc để đánh giá, nhận xét người lao động.

Cuộc họp có thành phần tham dự là toàn thể cán bộ của đơn vị hoặc toàn thể cán bộ của đơn vị hợp thành nơi cán bộ đó công tác trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành.

Trong cuộc họp, các viên chức trình bày bản tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, các ý kiến ​​phát biểu phải được ghi thành biên bản và được thông qua tại cuộc họp.

3) Nhận xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào ý kiến ​​tại cuộc họp nhận xét, đánh giá nêu tại mục (2) nêu trên và quyết định nội dung đánh giá, mức xếp loại chất lượng đối với công chức.

4) Sau khi hoàn thành việc đánh giá, phân loại viên chức, cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại chất lượng viên chức cần thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo rộng rãi trong cơ quan, tổ chức. đơn vị nơi công chức làm việc về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và phải quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức làm việc, cần lưu ý hiện hành của pháp luật. ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công tác của viên chức của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận