Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ, lãnh đạo quản lý

Việc kiểm điểm đảng viên được đảng viên thực hiện vào cuối mỗi năm nhằm tổng kết những công việc đã làm được hàng năm. Chúng tôi cung cấp mẫu bản kiểm điểm Đảng viên làm cán bộ quản lý mẫu mới nhất.

1. Nhận xét cán bộ quản lý là gì?

Bản kiểm điểm của cán bộ lãnh đạo quản lý là hình thức kiểm điểm được lập ra để đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm vào cuối mỗi năm. Trong bản kiểm điểm của lãnh đạo phải ghi đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể, nơi công tác, ưu điểm của Đặng Viên.

Việc kiểm điểm phải trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, trung thực, khách quan. Đừng bênh vực những ý kiến ​​sai lầm. Đánh giá phải được xem như là một cái nhìn tổng thể về những gì đã làm được và chưa làm được. Từ đó, Đảng viên sẽ là cơ sở để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong năm mới. Cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ là Đảng viên, mà còn là người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước. Vì vậy, khi thực hiện kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chí Đặng và thực hiện tốt về mặt chuyên môn vai trò lãnh đạo, quản lý.

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo quản lý thường được sử dụng vào dịp cuối năm để tổng kết kết quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo quản lý trong năm trước.

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo, quản lý:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ …………

Chi nhánh: ………… ……, ngày…….tháng……năm

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Năm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên… Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: …(1)

Vị trí chính phủ: …(2)

Chức vụ công ty:…

Đơn vị công tác: …

Chi nhánh…

I. Thuận lợi và kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

– Về tư tưởng chính trị…(3)

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống….(4)

– Về ý thức tổ chức kỷ luật….(5)

– Về tác phong, tác phong… (6)

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (So ​​với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận)…

Tự đánh giá mức độ thực hiện

Xuất sắc…Tốt…Trung bình…Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (7)

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)….

Xem thêm bài viết hay:  Đăng ký bản quyền ý tưởng ở đâu? Chi phí đăng ký bao nhiêu?

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm….

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến những kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách….

Tự đánh giá mức độ thực hiện

Xuất sắc…Tốt…Trung bình…Kém…

3. Về tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, sản phẩm cụ thể lượng hóa được; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

4. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân(8)

1. Hạn chế, thiếu sót (theo 4 nội dung trên)….

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm….

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước(9)

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); Trách nhiệm cá nhân….

1. Giải trình về vấn đề kiến ​​nghị xem xét (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

2. Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắc… Tốt… Trung bình… Kém…

V. Tự nhận xét đánh giá chất lượng đảng viên: …

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với cấp ủy cơ sở

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …

+ Đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng:…

Chi nhánh T/M

(Ghi rõ ngày tháng năm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý:

(1) Cần ghi rõ chức vụ đang công tác trong Đảng.

(2) Đảng viên giữ chức vụ, chức vụ gì trong cơ quan chính quyền Ví dụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

(3) Cần ghi những vấn đề về ưu điểm và kết quả trong cả năm mà đảng viên đạt được cả về đức và tài. Đánh giá đúng việc chấp hành chủ chương mà Đảng đã đề ra. Đối với lãnh đạo quản lý, xem họ có thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm qua hay không.

Ví dụ: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí tư tưởng của Minh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận tài khoản ngân hàng và hướng dẫn xin

Chấp hành tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề ra. chính sách pháp luật của nhà nước.

Tích cực học tập, tự rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác.

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước.

Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan lãnh đạo nhà nước.

(4) Cần chỉ rõ lối sống có đúng phương châm hành động của Đảng hay không. Những phẩm chất tốt đẹp đã được trau dồi như thế nào. Phẩm chất đạo đức, lối sống của bạn đã đủ để mọi người tin tưởng chưa?

Ví dụ: Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn,. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của một Đảng viên. Luôn đi đầu trong mọi công việc và quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Thực hiện nguyên tắc: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.

– Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những thiếu sót. Tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, lối sống thực dụng, nói không.

– Trung thực, khách quan, thành khẩn phê bình và tự phê bình để giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống chia rẽ bè phái trong nội bộ, tạo được lòng tin, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cấp dưới và nhân dân.

(5). Cần nêu rõ những thành tích đã đạt được trong nhiệm vụ quản lý do mình phụ trách. Tiến độ giải quyết các kiến ​​nghị, kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân như thế nào? ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, địa phương, cơ sở chưa như mong đợi.

Ví dụ: – Có năng lực quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt nhiệm vụ, điều hành thông suốt các hoạt động của tổ chức.

– Có ý thức cao trong công việc, có tinh thần lao động, học tập và làm việc. Có ý thức hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao.

Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng đặt cọc có cần cả vợ và chồng cùng ký tên không?

– Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt những đề xuất, kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân; tích cực đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh học sinh.

(6) Ví dụ: Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm và nội quy, quy định của nhà trường, địa phương, nơi cư trú.

– Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, trong đó chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

– Có ý thức chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

– Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

(7) Ví dụ: – Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Tuân thủ các quyền và trách nhiệm của mình…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao trong năm, đạt kết quả khả quan…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Đôi khi còn chưa tập trung vào công việc, dẫn đến vướng mắc. một số lỗi nhỏ…

(8) Ví dụ: -: Chưa dành đủ thời gian nghiên cứu, đi sâu vào Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước…

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Ở một số công việc chưa bố trí thời gian hợp lý để thực hiện, không đủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ, lãnh đạo quản lý của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận