Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm là văn bản do cán bộ tự soạn thảo nhằm tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong khoảng thời gian đó. Vậy nội dung của mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm như thế nào?

1. Mẫu bản nhận xét công chức cuối năm là gì?

Mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm là văn bản do cán bộ tự soạn thảo nhằm tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong khoảng thời gian đó. Đồng thời, trong bản kiểm điểm cuối năm này, cán bộ công chức cũng đưa ra những ưu, khuyết điểm và phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại trong quá trình hoạt động, công tác của mình trong năm qua. thông qua.

Mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm được hiểu là bản kiểm điểm đánh giá quá trình công tác, làm việc của cán bộ, công chức trong năm từ phẩm chất đạo đức, lối sống chính trị đến chuyên môn, nghiệp vụ.

Mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm được lập ra nhằm mục đích tổng kết, đánh giá lại những kết quả đạt được và chưa được của công chức, viên chức trong năm qua, từ đó đưa ra phương hướng cũng như kế hoạch khắc phục. kế hoạch tốt hơn cho năm tới.

Tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp, các cơ quan có thẩm quyền, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức tự soi, tự sửa. Tôi. Từ đó, đề xuất các hoạt động, kế hoạch, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, căn cứ vào hình thức kiểm điểm và nội dung kiểm điểm đó làm cơ sở thực hiện các nội dung công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng công tác và sự cống hiến của công chức đối với cơ quan, tổ chức mà mình đang công tác.

Trong kiểm điểm phải lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở kiểm điểm của cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn thiện kiểm điểm của tập thể.

Căn cứ nội dung đánh giá để tiến hành đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, theo sản phẩm, có so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn và hướng dẫn mới nhất 2023

Việc xem xét cán bộ có các đặc điểm sau:

Đầu tiên: Việc xem xét phải được chuẩn bị bởi công chức

Từ tiêu đề của văn bản, ta cũng có thể thấy đối tượng của bản kiểm điểm trên do cán bộ, công chức soạn thảo. Như trên đã nói, phải là những cá nhân có đủ tư cách trở thành cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ, chức năng, nhiệm vụ được giao thì mới chịu trách nhiệm soạn thảo bản kiểm điểm. cán bộ, công chức cho cấp trên theo đúng thời gian quy định.

Thứ hai: Tự đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, từ đó đưa ra phương hướng khắc phục những tồn tại, phát huy ưu điểm trong thời gian tới.

2. Mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm:

Bản tự kiểm điểm được sử dụng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi đi làm ở các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Bản tự kiểm điểm cuối năm của cán bộ, công chức là một khuôn mẫu do Đảng viên lập ra để kiểm điểm, đánh giá lại hành vi của mình khi mắc sai lầm hoặc tự kiểm điểm trong năm qua đã đạt được hay chưa đạt được mục tiêu nào đó. . những việc cần làm để đề ra phương hướng cho năm tới. Dưới đây là bản tự kiểm điểm công chức cuối năm có hướng dẫn chi tiết cách viết, mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày tháng năm …

CUỘC KIỂM TRA CUỐI NĂM CỦA KHÁCH HÀNG

Năm ….

Họ và tên: ….

Ngày sinh: ….

Đảng vụ: ….

Chức vụ: ….

Chức vụ công ty: ….

Đơn vị công tác: ….

Chi nhánh: ….

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

1/ Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắcTốtTrung bình Ít nhất

2/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắcTốtTrung bình Ít nhất

3/ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

4/ Về chuyên môn, nghiệp vụ

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tường trình tai nạn lao động và hướng dẫn cách viết

1/ Hạn chế, thiếu sót.

2/ Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra trong các lần kiểm điểm trước.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

Xuất sắcTốtTrung bình Ít nhất

  1. Giải trình các vấn đề đề nghị rà soát
  2. Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể
  3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự công nhận đánh giá chất lượng

1/ Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

làm tốt lắm

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2/ Phân loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

làm tốt lắm

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, người lao động, công chức, viên chức:….

– Mức độ phân loại chất lượng công chức, viên chức: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ghi rõ ngày tháng năm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của hội đồng:…

– Ngành đề nghị xếp loại mức chất lượng: ….

3. Hướng dẫn điền Phiếu nhận xét công chức cuối năm:

Trong bản nhận xét công chức cuối năm bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin người thực hiện rà soát về: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác, chi nhánh, số điện thoại…

– Những ưu điểm và kết quả đạt được về:

Để bản đánh giá công chức cuối năm được đánh giá cao, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng hoàn thiện một số nội dung tiêu biểu như phần ưu điểm và kết quả đạt được để Khách hàng sử dụng. thực hiện trong nội dung bản tự kiểm điểm của cá nhân mình.

+ Về chính trị tư tưởng, cán bộ, công chức phải luôn chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng. Ngoài ra, còn có chính sách, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình mà cán bộ, công chức phải tuân theo. và làm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC mới nhất

+ Về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức là phải luôn thực hiện đúng quy định về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

+ Về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức luôn có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt; chịu trách nhiệm.

+ Về ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, công chức là phục tùng sự phân công của tổ chức, luôn thực hiện đúng quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác,….

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức phải kể đến việc cán bộ, công chức luôn cố gắng giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm. của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Những cán bộ, công chức cần hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Cán bộ, công chức cần nêu kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

– Cán bộ, công chức cần giải trình về vấn đề đề nghị kiểm điểm

– Cán bộ, công chức cần làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

– Cán bộ, công chức cần đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm

– Cán bộ, công chức cần tự nhìn nhận đánh giá chất lượng

– Người tự kiểm điểm ký, ghi rõ họ tên, sau đó đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

– Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký, ghi rõ họ tên, sau đó đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận