Mẫu bản kiểm điểm cá nhân và hướng dẫn cách viết chuẩn

Trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, kiểm điểm là một tập hợp các biện pháp có thể được sử dụng để giúp những người tự soi xét bản thân thấy được khuyết điểm và sai lầm của mình. Bản kiểm điểm sẽ do cá nhân lập nhằm mục đích phân tích, đánh giá mức độ sai sót, lỗi phạm để nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với khuyết điểm, rút ​​kinh nghiệm cho mỗi lần sau. Dưới đây chúng tôi trình bày mẫu đánh giá mới nhất.

1. Khi nào nên sử dụng đánh giá cá nhân:

Bản kiểm điểm là văn bản do cá nhân viết nhằm mục đích nhìn nhận, đánh giá hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc suy ngẫm về cách thức, việc làm đã làm trong một thời gian. từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng kế hoạch thời gian tới. Đối tượng viết bản kiểm điểm cá nhân gồm mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp… đều có quyền tự viết bản kiểm điểm hoặc theo yêu cầu của người khác để kiểm điểm những lỗi lầm, hành vi mà mình đã tạo ra. . Đặc biệt bài đánh giá này được sử dụng cho học sinh.

Theo quy định, các hình thức rà soát phổ biến bao gồm:

Danh sách kiểm tra sinh viên:

Bản kiểm điểm của học sinh là bản tự viết, không theo khuôn mẫu để học sinh tự nhìn nhận, đánh giá hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc tự kiểm điểm trong một năm học, một học kỳ đã làm được gì, phải làm gì để có hướng khắc phục. phấn đấu trong học kỳ tới?

Nhận xét rút kinh nghiệm:

Việc kiểm điểm rút kinh nghiệm luôn hướng vào việc từng đối tượng tự nhìn nhận lỗi lầm của mình để lần sau rút kinh nghiệm, không tái phạm.

Đánh giá cá nhân:

Bản kiểm điểm cá nhân được dùng để mọi cá nhân thực hiện nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nhận thức về những khuyết điểm của bản thân, những sai sót có thể rút kinh nghiệm trong thời gian tới. . Việc kiểm điểm cá nhân nên được tiến hành vào khoảng cuối năm trước khi có báo cáo tổng kết và Bảng kiểm điểm nhân viên cuối năm.

Kiểm điểm Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm được quy định chi tiết tại Hướng dẫn 21 – HD/BTCTW năm 2019;

Bản nhận xét cán bộ, công chức, viên chức cuối năm được đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

2. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân mới nhất:

2.1 Bản kiểm điểm cá nhân – mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

Tên tôi là :…………………………..

Sinh ngày:…tháng…..năm…..

Số căn cước công dân/thẻ căn cước công dân:…

Ngày cấp:….. háng….. tại………….

Hiện cư trú tại địa chỉ:…………………….

Xem thêm bài viết hay:  Cô Bé Chí Mìu là ai? Đền Cô Bé Chí Mìu tại Bắc Giang ở đâu?

Hiện nay tôi đang công tác tại bộ phận:….

Chức vụ :……………………………………………..

Nay tôi tự kiểm điểm cụ thể tương ứng với từng sự việc như sau:….

Trong sự việc trên, tôi thấy mình có tội:……..

Nguyên nhân của sự cố/lỗi trên: ….

Kết quả : ……………………………………………..

Qua trình bày trên, cá nhân tôi xin nhận hình thức kỷ luật:…..

Em xin hứa lần sau không vi phạm: …………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm

………, ngày tháng năm……

người viết bài đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2. Bản kiểm điểm cá nhân – mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÀI ĐÁNH GIÁ

Kính thưa: …………………….

Tên tôi là: ………………………………….

Đơn vị: ………………………………………

Chức vụ: ………………………………….

Nhiệm vụ được giao:…………………….

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau: ….

Mô tả những gì đã xảy ra: …………..

Nguyên nhân sai sót: ………….

Hậu quả của sai lầm xảy ra: ….

Tự nhận hình thức kỷ luật: ………….

Cam kết của người lao động:…….

….. Ngày …. tháng …. năm 20…

người viết bài đánh giá

( Ký và ghi rõ họ tên)

2.3 Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cá nhân – mẫu số 3:

ĐẢNG BỘ. …………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi nhánh: . …………..

….., ngày. .. tháng. .. năm. ..

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Họ và tên: . …………. Ngày sinh: . ………….

Chức vụ Đảng: . ………….

Chức vụ chính quyền: . …………

Vị trí công đoàn: . …………

Đơn vị hành chính: . ………….

Chi nhánh. ………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được Được rồi:

1. Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong, tác phong công tác:

– Về chính trị tư tưởng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức chấp hành pháp luật.

– Về tác phong, tác phong làm việc.

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự cảm nhận)

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo phân cấp (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến những kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Thực hành đánh giá mức độ thực hiện:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

3. Việc thực hiện các mục tiêu học tập, rèn luyện và thi đua trong năm

II. Hạn chế, khiếm khuyết và bản gốc cốt lõi:

1. Những hạn chế, tồn tại (theo 03 nội dung trên).

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng khoán việc là gì? Hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không?

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền xác định hoặc nêu trong các lần kiểm điểm trước.

Kiểm điểm rõ những hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục hay chưa khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

IV. Giải trình từng vấn đề đề nghị rà soát (nếu có)

Giải trình những vấn đề được đề nghị kiểm điểm, phân tích nguyên nhân và đánh giá trách nhiệm của cá nhân trong những vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

BỞI VÌ. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VẼ TRANHII. Tự công nhận đánh giá chất lượng

1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Chưa hoàn thành nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:…………………….

– Mức độ phân loại chất lượng công chức, viên chức: . ……………………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên, chức vụ

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của hội đồng: . ……………………………………………………

– Chi cục đề nghị xếp mức chất lượng: . …………………….

T/M ỦY BAN (Đảng)

(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng bộ, chi bộ cơ sở xếp loại chất lượng: . ……………………..

T/M BAN ĐẢNG (BAN)

(Đặt ngày, ký và ghi rõ họ tên vào con dấu)

3. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân chuẩn nhất:

Tự tường trình vi phạm nội quy của trường/công ty:

– Phần thứ nhất: Ghi rõ thông tin của người phản biện, bao gồm: Họ và tên; Ngày sinh; địa chỉ (đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp); tên trường, lớp (đối với học sinh).

– Trong phần nội dung: Vì đây là bản tự kiểm điểm vi phạm nội quy nên người viết phải ghi rõ lỗi vi phạm, hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm và hậu quả mà hành vi vi phạm đó gây ra. tội phạm gây ra. ..

Lưu ý, ở phần cuối, bạn nên viết thật cô đọng, ngắn gọn, súc tích nhưng cũng phải thể hiện đầy đủ các tình tiết liên quan đến hành vi vi phạm.

– Lời hứa: Trong mỗi Bản tự kiểm điểm vi phạm, người viết phải hứa sẽ không tái phạm.

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ siêu hay

– Tự kiểm điểm cuối năm:

Với bản tự kiểm điểm cuối năm chủ yếu giúp người làm bản kiểm điểm cá nhân thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, những mặt làm được và chưa làm tốt trong năm qua.

Người viết dựa trên thực tế công việc và quá trình rèn luyện của bản thân để đưa ra những nhận xét, đánh giá cá nhân chính xác và khách quan nhất.

Không chỉ vậy, trong bản tự kiểm điểm cuối năm, người viết cũng cần đề ra phương hướng, biện pháp giải quyết một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

4. Ý nghĩa của kiểm điểm cá nhân:

Thứ nhất: Khi bạn phạm sai lầm, thiếu sót trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ

Một bài kiểm tra đầu vào là loại đánh giá phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày. Không hiếm trường hợp chúng ta mắc lỗi khi học và bị giáo viên bắt viết bản kiểm điểm. Khi sinh hoạt trong tổ chức, chúng ta cũng cần viết bản kiểm điểm này nếu vi phạm nội quy

Bản kiểm điểm này thể hiện thái độ tự giác khi thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, kiên quyết sửa chữa và cam kết không tái phạm trong tương lai.

Thứ hai: Khi hết thời gian, quá trình rèn luyện và làm việc

Trong tập thể, tổ chức, viết bản tự kiểm điểm là thủ tục cần thiết để đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, công tác và cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong tương lai.

Ví dụ: Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm là bản tóm tắt quá trình học tập, rèn luyện, công tác và cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mỗi Đảng viên trong cả năm. Với việc tự kiểm điểm này, Đảng viên sẽ thấy được ưu điểm, khuyết điểm của bản thân để đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ. .

5. Một số lưu ý khi viết bản kiểm điểm cá nhân:

Viết bản tự kiểm điểm là cách giúp người viết biết lỗi lầm của mình và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm. Vì vậy, đây là một số mẹo có thể giúp bạn làm cho phút của mình trở nên tuyệt vời hơn:

Lý do sai sót phải được viết rõ ràng và chính xác. Như vậy, cấp trên mới dễ dàng xem xét và quyết định sửa lỗi cho từng bạn.

Bản tự kiểm điểm nên được viết tay thay vì đánh máy. Điều này cho thấy mức độ kỷ luật tự giác cao.

Mỗi loại bài đánh giá sẽ có một cách viết khác nhau. Tuy nhiên, có một số nội dung cơ bản và cần được đáp ứng đầy đủ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân và hướng dẫn cách viết chuẩn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận