Mẫu bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân mới nhất

Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch hành động hàng năm. Bài viết dưới đây là Mẫu đăng ký chương trình hành động cá nhân mới nhất mời các bạn tham khảo.

1. Kế hoạch hành động cá nhân là gì?

Kế hoạch hành động cá nhân là mẫu đơn xin làm tiền phong, gương mẫu trong công tác, sản xuất và đời sống. Vì vậy, mỗi cá nhân dù là Đảng viên hay chưa là Đảng viên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó ra sức học tập, tự rèn luyện để có đủ phẩm chất, kiến ​​thức, năng lực đáp ứng yêu cầu của Đảng. . nhu cầu tiệc tùng. . nhiệm vụ được giao.

2. Mẫu đăng ký Chương trình Hành động Cá nhân mới nhất:

2.1. Mẫu đăng ký Chương trình Hành động Cá nhân mới nhất – mẫu 1:

BAN BAN BAN………

BỘ ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày …. tháng……. năm 20….

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân trong năm 20…

Họ và tên: ………

Chức vụ: ………

Đơn vị công tác: ………

– Căn cứ: Công văn số …………., ngày……. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và chương trình hành động của cá nhân thuộc Đảng bộ tỉnh. nhiệm vụ. đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cấp tỉnh………….

– Căn cứ: Công văn số …………., ngày … tháng … năm 20… của Ban Thường vụ Huyện ủy …………. về phát triển chương trình nghị sự cốt lõi của tổ chức và phát triển các kế hoạch hành động cá nhân

– Căn cứ: Công văn số ………… về việc xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tổ chức và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân năm 20…

Tôi xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 20 năm tới… như sau:

I. Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1. Về chính trị tư tưởng

– Bản thân luôn chấp hành tốt chương trình, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến ​​thức mới, học tập lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2010 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. phong cách” hàng năm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản mới nhất

– Có tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Về đạo đức, lối sống

– Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự và lương tâm nhà giáo. Có tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc. Nhân ái, bao dung, hòa nhã với học sinh và đồng nghiệp.

Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Có cuộc sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội.

– Phát huy tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống cá nhân theo Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Phát huy tinh thần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Thứ XII. Ban Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Đề cao chính kiến, khuyến khích phán xét, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thường xuyên kiểm điểm và tự phê bình, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế khi được kiểm tra, đánh giá của cấp quản lý.

4. Về trách nhiệm nêu gương

– Gương mẫu tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. – Gương phong trần, giản dị, thực tế; gần gũi để hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

– Phát huy tinh thần nêu gương của cá nhân theo Quyết định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về biểu dương gương sáng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. then chốt”, Quyết định số…….. ngày ………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.” đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh…………”.

Xem thêm bài viết hay:  Đơn xin cấp phép xây dựng và hướng dẫn mới nhất năm 2023

– Ưu tiên hàng đầu là thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

Nhiệm vụ, công việc chủ yếu được thực hiện theo vị trí việc làm, công việc đảm nhận, gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. . – Các hiệp hội, cơ quan, đơn vị được phân công như sau:

1. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của ngành, địa phương, nơi cư trú.

2. Tham gia, phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa mới.

III. Cam kết tổ chức thực hiện

Tôi xin cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam kết trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đã đề ra.

người xây dựng chương trình
(Đã ký)

2.2. Mẫu đăng ký Chương trình Hành động Cá nhân mới nhất – mẫu 2:

ĐẢNG BỘ …………

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành phố. Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm

MẪU ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM……

Tôi tên: …………Sinh năm: ………………

Ngày vào Đảng: …………Ngày chính thức:……………

Chức vụ Đảng: ………….

Chức vụ của chính quyền, đoàn thể: …………..

Hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: …………..

– Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; Quyết định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, cấp ủy các cấp, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các Ban của Trung ương Đảng. ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

– Thực hiện Nghị quyết/Chương trình/Kế hoạch công tác của ngành năm …………,

Tôi đã đăng ký kế hoạch hành động năm……., cụ thể như sau:

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư mới nhất 2023

– Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, quý, năm.

– Rèn luyện và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ kết nối nội bộ.

– Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên.

– Hành động tiết kiệm điện, chống các biểu hiện quan liêu, tham ô, lãng phí, tiêu cực.

– Tinh thần trách nhiệm với công việc; ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…

– Thực hiện quy tắc ứng xử tại nơi làm việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

– Trau dồi lý tưởng cách mạng; Quan điểm chính trị.

– Học nghị quyết của Đảng; tham gia các hoạt động chính trị.

– Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (nguyên tắc tập trung dân chủ; tự do phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất). …); chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; Nhận phân tích và chỉ đạo từ cấp trên.

– Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

– Phòng ngừa, ngăn chặn, chặn đứng trước 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đời sống.

– Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện Quyết định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên công tác đảng phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và quần chúng nơi cư trú.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

3.1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

3.2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên

3.3. Nghị quyết Đại hội Đảng

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NHIỆM VỤ

– Thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên (trong tổ chức chính trị – xã hội mà mình tham gia) theo phân công.

– Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình hàng năm.

người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Những lưu ý khi viết Bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân mới nhất:

Về hình thức:

Ghi đầy đủ các nội dung Quốc Hiếu, Ngôn Ngữ, tên cơ quan, tổ chức, tên người làm đơn

– Về nội dung:

Đẩy đủ nội dung chi tiết, giải thích lý do, cách làm và cách thực hiện

– Ngôn ngữ trang trọng, viết đúng chính tả.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận