Mẫu bản báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm

Báo cáo thực hiện trong công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức thể hiện thực trạng việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm việc kiểm điểm giúp cơ quan, tổ chức tự đánh giá những nội dung chưa triển khai, thực hiện được. hiện tại không tốt. Diễn ra với tổng kết công việc cuối năm.

1. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm cấp ủy, chi bộ:

Thể hiện trong công tác bình xét của Đảng ủy, chi bộ nhà trường. Khi đó Bí thư chi bộ cử đại diện tổng kết báo cáo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng năm …….

BÁO CÁO KIỂM TRA NĂM……

CỦA BỘ TRƯỜNG HỌC LIÊN HIỆP ………….

Thực hiện kế hoạch số….., ngày….. của Ban Thường vụ Đảng ủy xã…….

v/v “Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở…………”.

Tập thể chi ủy – chi bộ Trường…… đã báo cáo kiểm điểm với các nội dung cụ thể như sau:

Trong năm ……. Tiểu ban có những ưu điểm cơ bản sau:

– Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của BCH, BCH Đảng bộ xã…… Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động tích cực và thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

– Cán bộ, công chức trong trường nhận thức đúng đắn và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng

– Đa số Đảng viên trong Chi bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

–…….

Cứng:

– Việc bố trí thời gian họp cấp ủy, chi bộ chưa ổn định do yêu cầu công tác chuyên môn.

–……

Với tính chất trên, chi ủy tự kiểm điểm các mặt công tác năm…….. như sau:

I. Kết quả hoạt động của Đảng bộ trong năm….:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Ưu điểm:

– Tổ chức quán triệt kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên đối với lãnh đạo chính quyền, ban chấp hành các đoàn thể, đảng viên, cán bộ.

– Duy trì tốt các cuộc họp chi bộ, chi bộ đề ra các nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

– Xác định dạy và học là nhiệm vụ trung tâm. Quy chế chuyên môn, nền nếp dạy học được đảm bảo.

–…….

b) Nhược điểm:

– Công tác giáo dục đạo đức học sinh còn hạn chế, chưa có sự phối hợp tốt của cha mẹ học sinh.

–…….

2. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

– Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức thực hiện.

– Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động. Đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình trong cấp ủy, chi bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư nhắc nhở thanh toán? Cách viết email nhắc nợ chuẩn nhất.

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa BGH với các đoàn thể trong nhà trường.

– Các đồng chí chi hội có tinh thần trách nhiệm cao; Ý thức kỷ luật tốt.

– …..

b) Nhược điểm:

– Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

– Việc triển khai sinh hoạt định kỳ của chi bộ có một số tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa Đảng ủy với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

– …..

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

– Cấp ủy kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc trong việc chỉ đạo toàn diện một số lĩnh vực chưa kịp thời.

–……

4. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới nảy sinh:

4.1 Về phát huy lợi thế:

4.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên:

Lãnh đạo Đảng bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tạo điều kiện thuận lợi để Đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, Ngành Giáo dục, Đảng ủy tổ chức. Tuyên truyền thông tin nội bộ trong các hoạt động của Chi nhánh. Để Đảng viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Chi bộ quán triệt nghiêm túc tác phong Đảng viên. Theo dõi, kiểm tra, kết hợp chặt chẽ với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình.

– Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Chi bộ và trong Hội đồng sư phạm.

– …..

4.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

– Trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công.

– Các chủ trương của Trung ương được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong Nghị quyết của chi bộ. Có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

– Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác, nội dung làm việc mới nhất năm 2022

– Cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

– Công tác bồi dưỡng nâng cao chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức.

– …..

4.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước tập thể cấp ủy, cơ quan:

– Phân công chức trách, nhiệm vụ; Thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

– Bí thư chi bộ và cấp ủy viên luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Không đùn đẩy, trù dập tập thể, cơ quan;

– Phân công chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng;

– Nội bộ đoàn kết, thống nhất;

– Công khai, minh bạch, dân chủ, không nể nang trong công tác thi đua, khen thưởng.

–……..

4.2 Về khắc phục khuyết điểm:

– Công tác tự phê bình và phê bình được chú trọng hơn trước.

– Ổn định việc tổ chức sinh hoạt định kỳ cấp ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hiệp thương trong chi ủy.

– Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân đã được đề ra và phân công cụ thể nhưng việc triển khai thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

– Xây dựng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng quy trình nhưng còn nặng về công việc chuyên môn, chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

– ……………………………………………………

II. Phương hướng, giải pháp nâng cao hoạt động của Đảng bộ trong năm…..:

– Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, xác định chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Chi nhánh. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số…….

Có quy định để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên.

–…….

Trên đây là bản kiểm điểm của Đảng bộ năm……. trình bày trước Chi bộ, đề nghị các Đảng viên trong Chi bộ đóng góp ý kiến.

T/M BAN BAN
BẢO VỆ

2. Ý nghĩa của việc làm bản kiểm điểm tập thể:

Việc kiểm điểm tập thể cấp ủy, chi bộ cuối năm được thực hiện với các chi bộ cụ thể. Được xác định trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chức năng độc lập. Trong đó, công việc có sự phối hợp của các thành viên trong tập thể. Qua đó, phân công nhiệm vụ, phối hợp trong công việc chung. Cung cấp chất lượng phản ánh công việc.

Đặc điểm trong kiểm điểm là mong muốn đơn vị nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm. Tự giác với nguyên nhân, bản chất. Chỉ khi đó chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm và bài học. Cũng như quyết tâm làm tốt hơn nữa trong các nhiệm vụ sau này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Tuyên Quang [Ly hôn tại Tuyên Quang]

Phản ánh kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm qua. Bằng cách đó bạn có thể nhìn thấy những sai sót. Tự nhận và ghi trên cơ sở nhận xét riêng của người tham gia. Đảm bảo trong công việc tính tự giác khi thực hiện. Đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Cũng như nhằm mục đích cam kết những cải tiến hoặc điều chỉnh hiệu quả trong tương lai.

Báo cáo này được thực hiện mỗi năm một lần. Và thực hiện vào cuối năm để đánh giá công việc đã thực hiện. Mẫu báo cáo cung cấp một ý tưởng chung cần được thực hiện và phản ánh. Đảm bảo yêu cầu báo cáo về nội dung và hình thức. Cũng như mang ý nghĩa báo cáo công việc của cơ quan, đơn vị. Đánh giá là cần thiết để tổ chức nhận ra những thiếu sót của mình. Từ đó định hướng, điều chỉnh để hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Gắn với vai trò, nhiệm vụ của cơ quan trong công việc cụ thể.

Tùy theo nội dung bản kiểm điểm của tập thể chi đoàn nào mà trong mẫu bản tường trình sẽ có những nội dung khác nhau. Gắn với lĩnh vực, ngành nghề cụ thể hoặc tính chất công việc định hướng của tổ chức. Thể hiện ở nội dung thể hiện trong báo cáo đã lập.

3. Các nội dung đảm bảo phải có trong báo cáo kiểm điểm:

– Tên báo cáo kiểm điểm chi nhánh năm nào. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo.

– Dựa vào nội dung cụ thể. Với những nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện trong năm.

– Ưu điểm và kết quả đạt được. Kết quả công việc được hiện thực hóa, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

– Những hạn chế, khuyết điểm. Thể hiện với việc kiểm điểm đối với cá nhân, đối với tổ chức chung của cấp ủy, chi bộ chưa đảm bảo. Qua tự đánh giá về các mặt thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm chung của đơn vị.

– Nguyên nhân của những khuyết điểm hạn chế. Với tính chất chủ thể là quan tâm khai thác nhiều nhất. Từ đó thấy được những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

– Giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận