Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị mới nhất

Khi tham gia học lớp trung cấp chính trị ở cuối chương trình lớp trung cấp chính trị, các cá nhân cần tham gia thi sát hạch thực hành lớp trung cấp chính trị để nâng cao khả năng quan sát, đánh giá vấn đề. từng học sinh trong môn mình đã học. Vậy hiện nay, Mẫu đề thi thực hành chính trị lớp trung cấp chính trị mới nhất được thực hiện như thế nào? Theo dõi bên dưới để biết thêm thông tin.

Bài văn mẫu lớp trung cấp lý luận chính trị là tài liệu hữu ích dành cho các học viên học lớp trung cấp lý luận chính trị tham khảo, qua đó, nắm được cấu trúc và cách trình bày bài phù hợp với yêu cầu đề ra. được yêu cầu nhiều nhất. Thông qua bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị, bài thu hoạch bài chính trị sẽ giúp các bạn có thêm những gợi ý, ý kiến ​​để hoàn thành bài theo yêu cầu đề ra.

Bài thu hoạch lớp trung cấp lý luận chính trị là bài văn mẫu được sử dụng khi kết thúc chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị. học tập quan trọng, giúp mỗi sinh viên nâng cao năng lực thực hành, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể, góp phần triển khai trên thực tế. rèn luyện để hoàn thành tốt nguyên tắc học đi đôi với hành.

SAU THU HOẠCH
CHỦ ĐỀ: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
DÂN CHỦ TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ

A. GIỚI THIỆU

Lý do chọn đề tài:

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hội nhập nền kinh tế thế giới. Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh công bằng”, với nhiều chiến lược được đề ra (vừa là thời cơ, vừa là thách thức), với nước ta trên nhiều mặt. các lĩnh vực: đời sống kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Vì vậy, mọi vấn đề của đất nước cần được nhân dân biết và ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước của Đảng. Đó là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua quy chế nhân dân ở cơ sở.

Quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp ở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác; bảo đảm mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đến với nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Lai Hòa là xã thuộc chương trình 135 của TX.Vĩnh Châu nên việc thực hiện quy chế dân cư là rất cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn đề tài thực hiện quy chế dân chủ để viết bài thu hoạch nhằm thực hiện quy chế dân chủ của xã em trong thời gian sắp tới.

B/- PHẦN NỘI DUNG

TÔI/. Cơ sở lý thuyết

1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin

Dân chủ là một hình thái chính trị của xã hội, vì vậy dân có thể là nhà nước của dân, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là tình trạng dân chủ.

Xem thêm bài viết hay:  085 là mạng gì? 085 có đẹp không? Có nên sử dụng đầu 085?

Dân chủ là khát vọng vươn tới, là mục tiêu đấu tranh của xã hội loài người, lịch sử thế giới cho thấy, sự phát triển của dân chủ trải qua các giai đoạn từng bước là: dân chủ nô lệ, dân chủ nô lệ. tư sản, dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của dân chủ, của các nền dân chủ. Trước đó là dân chủ của thiểu số trong xã hội, dân chủ mang bản chất giai cấp sâu sắc. Giai cấp nào nắm chính quyền trong tay thì chỉ bảo đảm được quyền dân chủ của giai cấp mình. Dân chủ chân chính là quyền làm chủ của mọi công dân đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là hình thái chính trị nhà nước của xã hội. Trong đó con người là thành viên của xã hội với đầy đủ tư cách công dân là nhân dân có quyền làm chủ.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh:

Cơ sở của quyền làm chủ của nhân dân là “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”. Dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhà nước ta là nhà nước dân chủ, quyền lợi muôn phần là của dân, quyền lợi của dân là bao nhiêu”. Công cuộc đổi mới và xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến kiến ​​quốc là công việc của dân. Chính quyền từ cấp xã đến trung ương đều do nhân dân bầu ra. Các đoàn thể từ trung ương đến xã đều do dân cử ra. Tóm lại, mọi quyền lực và quyền lực đều nằm trong tay nhân dân.”

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước, dân chủ ngày càng được mở rộng về nội dung; dân chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và các cấp từ Trung ương đến cơ sở; Đến mọi người dân cả về dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Xây dựng nền văn minh xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ý kiến ​​về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Đảng ta chỉ rõ trong Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. quy chế dân chủ, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 24/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Đặc biệt, quy định quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong tổng thể cơ chế của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Xét cả ba khía cạnh nêu trên, không vì bức xúc một mặt nào mà coi thường, hạ thấp các mặt khác.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn thuyết minh về con trâu ngắn gọn và hay nhất

Vừa phát huy chế độ đại biểu nhân dân, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trực tiếp ở cơ sở. để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp những vấn đề quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của nhân dân.

Phát huy dân chủ gắn với phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho việc mở rộng dân chủ đạt chất lượng, hiệu quả.

Nội dung và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải phù hợp với biện pháp và pháp luật, thể hiện tinh thần đi đôi với kỷ cương, kỷ cương, quyền đi liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ. ; chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.

Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính để chấn chỉnh những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính chưa phù hợp.

Trong công tác điều tiết dân số hiện nay, xã Lai Hòa đang thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007.

II/. Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đầu tiên/. Tình hình tính năng:

Lai Hòa là xã thuộc chương trình 135 của chính phủ, có vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu; phía Tây giáp xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch, phía Đông giáp tỉnh Bạc Liêu; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp xã Hưng Thành, tỉnh Bạc Liêu. Xã có bờ biển dài 7 km, diện tích tự nhiên 5.888,48 ha, trong đó diện tích đất sản xuất 3.533 ha.

Xã có 11 ấp, dân số 25.222 khẩu, 4.577 hộ, trong đó dân tộc thiểu số 912 hộ, 4966 khẩu, chiếm 19,93%, dân tộc Khmer 3.359 hộ, 18.845 khẩu, chiếm 73,39%, dân tộc Hoa chiếm 73,39%. cho 362 hộ, 1.771 khẩu chiếm 6,68%. Hộ giàu 321 hộ chiếm 7,01%, hộ khá 687 hộ chiếm 15,01%, hộ trung bình 1613 hộ chiếm 35,24%, hộ nghèo 1435 hộ chiếm 31,35%, hộ cận nghèo 521 hộ chiếm 10,54%. .

Tổng số đảng viên của đảng bộ là 269 đ/c, trong đó cấp uỷ có 20 đ/c; Ban Thường vụ Đảng ủy có 07 đ/c; có 25 chi hội trực thuộc, gồm 11 chi bộ xóm; 07 phân hiệu trường học; 01 bộ HTX; 01 ngành quân sự; 01 ngành công an; 01 ngành Dân vận; 01 chi bộ trạm y tế; 01 Chi bộ; 01 nhánh chính quyền.

Tổng số đoàn viên; đoàn viên hiện nay là 7.752 đ/c, chiếm 30,74% so với tổng dân số, trong đó: Đoàn thanh niên: 494 đoàn viên, chiếm 1,96% so với tổng số dân; Hội Phụ nữ 2.585 hội viên, chiếm 1025% so với tổng dân số; Hội Cựu chiến binh có 165 hội viên, chiếm 0,065% so với tổng dân số; tổ chức Đoàn có 1.264 đoàn viên chiếm 5,01% so với tổng dân số; Hội Nông dân 2.244 hội viên, chiếm 8,90% so với tổng dân số; Hội Người cao tuổi: 683 hội viên, chiếm 2,71% so với tổng dân số; Công đoàn: 35 đoàn viên chiếm 1,71% so với tổng số lao động; Hội Chữ thập đỏ: 282 hội viên, chiếm 1,12% so với tổng dân số.

Xem thêm bài viết hay:  Room tín dụng là gì? Quy định về điều hành room tín dụng?

2/. Đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động:

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; Xã đã điều chỉnh, bổ sung ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gồm 16 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, có 02 phó ban là 02 phó bí thư Đảng ủy xã. Phó bí thư thường trực kiêm trưởng ban hậu cần là phó trực ban, các bộ phận là ủy viên, có thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể.

Điều chỉnh, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế nhân dân. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo và định hướng; Ngoài ra, tham gia với Thường trực HĐND xã tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề kinh tế – xã hội, thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính, công tác tiếp dân, hòa giải ở cơ sở;

Trong quá trình thực hiện ban chỉ đạo chọn ấp Năm Căn làm điểm chỉ đạo chung. Thành lập ban thanh tra nhân dân gồm 12 thành viên, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận xã làm trưởng ban. Các xóm đều có ban kiểm tra. mọi người.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, năm theo quy định.

Nội dung bài học trung cấp lý luận chính trị sẽ do từng học viên lựa chọn trên cơ sở yêu cầu chung của giảng viên, cần bám sát nội dung chính của bài học trung cấp lý luận chính trị:

Phần 1: Nội dung những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 2: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác Đảng ở cơ sở.

Phần 3: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, về Nhà nước pháp quyền, về thủ tục hành chính của nhà nước.

Phần 4: Nội dung đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phần 5: Về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý và nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và toàn dân ở cơ sở.

Để lớp trung cấp chính trị sau tốt nghiệp đạt chất lượng, mỗi cán bộ, học viên cần tập trung nghiên cứu, bám sát địa bàn để tìm hiểu cụ thể những nội dung mình đã trình bày trong bài học. Nhằm giúp các bạn học viên dễ dàng hơn trong việc lựa chọn đề tài cũng như khai thác nội dung cho bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị, Tải Miễn Phí đã cập nhật rất nhiều bài văn mẫu khác nhau, bạn đọc có thể tham khảo hoặc tải về phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận