Mẫu bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở mới nhất 2023

Khi tham gia các khóa bồi dưỡng chính trị về chuyên đề cải cách hành chính nhà nước, học viên sẽ thực hiện một bài tiểu luận ghi lại những kiến ​​thức đã học được trong các khóa bồi dưỡng này. Để thuận tiện cho các bạn học sinh, sau đây là mẫu biên bản cải cách hành chính ở cơ sở mới nhất.

1. Tìm hiểu bài học cải cách hành chính ở cơ sở:

Cải cách hành chính được coi là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và là trọng tâm của công tác cải cách bộ máy nhà nước. tìm giải pháp cải cách hành chính phù hợp giúp phát triển bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ, thống nhất, có đủ quyền lực và năng lực, thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhân dân có hiệu quả. Vì vậy, cải cách hành chính có tính hệ thống và lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, nhằm bảo đảm cho nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quản lý xã hội.

Cải cách hành chính ở cơ sở được thực hiện tại địa phương, cụ thể là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh dưới sự chỉ đạo của Đảng, cơ quan nhà nước ở Trung ương. Chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khai thác tiềm năng thế mạnh trên địa bàn. trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng. Cùng với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐND, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, công tác cải cách hành chính cơ sở đặt trọng tâm vào vai trò của người đứng đầu. UBND cấp xã, huyện, tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu đề ra. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính cơ sở cũng cần có giải pháp cải cách phù hợp với từng địa phương, hướng đi phải phù hợp với thực tế để có thể điều hành, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính kịp thời. cách tốt nhất.

Theo đó, nhiều lớp bồi dưỡng chính trị về cải cách hành chính nhà nước đang được triển khai hiện nay. Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên thường phải viết tiểu luận cải cách hành chính ở cơ sở.

2. Mẫu bài viết chuyên đề cải cách hành chính ở cơ sở:

– Phần tiêu đề: Đầu tiên, khi viết bài thu hoạch về công tác CCHC ở cơ sở, sinh viên cần hoàn thành một trang tiêu đề với một số nội dung như: Họ tên người thực hiện, tên cơ sở/đơn vị đào tạo, lớp học, tên đề tài thu hoạch…. Như là:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm kèm hướng dẫn chuẩn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÔI TRƯỜNG …………………..

SAU THU HOẠCH

Tên chủ đề:

cải cách hành chính…

Họ và tên học sinh:……

NĂM HỌC: ……

– Nội dung:

Trước hết, sinh viên cần trình bày khái quát về mục tiêu, nội dung và tính cấp thiết của chương trình CCHC ở cơ sở. Tiếp theo, cần trình bày rõ ràng nội dung kiến ​​thức, hiểu biết mà học viên tiếp thu được trong một khóa học, đây là nội dung quan trọng nhất mà học viên có thể phân tích ở hai khía cạnh lý thuyết và thực hành sau đây. trong đó đưa ra các kiến ​​nghị, giải pháp phù hợp, cụ thể:

+ Về cơ sở lý luận của bài thu hoạch: phân tích một số nội dung như khái niệm CCHC là gì? Mục tiêu của chương trình CCHC là gì? Nội dung của chương trình Cải cách là gì? Ví dụ:

* Cải cách hành chính nhà nước: xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp 2013; thực hiện các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và hoàn thiện hệ thống thể chế, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; …

* Cải cách thủ tục hành chính: cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục cho người dân và doanh nghiệp để khi quyền lợi của họ bị xâm phạm thì được xử lý nhanh chóng; cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan, các ngành, các cấp và trong từng cơ quan hành chính nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới theo quy định của pháp luật;…

* Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: kiểm tra, rà soát lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế hiện có của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc. Chính phủ, UBND các cấp; tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương để xác lập mô hình tổ chức phù hợp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất; …

* Hiện đại hóa hành chính: tiếp tục hoàn thiện hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet; đăng tải danh mục dịch vụ hành chính công trên Trang thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên internet; xây dựng trụ sở hành chính địa phương hiện đại,…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp mới nhất

+ Về thực trạng cải cách hành chính ở cơ sở: trong phần này có thể chọn một địa phương cụ thể mà sinh viên hiểu rõ để phân tích. Phân tích hiện trạng bao gồm các nội dung cơ bản sau: : tổng quan về đặc điểm, tình hình hành chính của địa phương đó; phân tích những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những hạn chế về mặt hành chính ở địa phương đó,… Tùy từng địa phương cụ thể mà học viên tìm hiểu thực tiễn và phân tích những thuận lợi, khó khăn cụ thể rút ra. từ thực trạng những vấn đề nổi cộm ở địa phương. Có thể kể đến một số nguyên nhân dẫn đến sự cố như sau:

* Do cải cách hành chính vẫn là công việc phức tạp và gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, có nhiều văn bản chưa kịp thi hành đã bị văn bản khác thay thế; cũng như hệ thống tổ chức giữa các cơ quan về phân cấp thẩm quyền, chức năng còn chưa rõ ràng;

* Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, phức tạp. Tư tưởng chế độ cũ đã ăn sâu vào tâm lý, đời sống của một bộ phận nhân dân;

* Cán bộ, công chức phường chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính, chưa tích cực nâng cao trình độ trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều cán bộ thực thi công vụ. còn hời hợt, lỏng lẻo, chưa thực sự giải quyết triệt để nhu cầu, mong muốn của người dân.

+ Phần kiến ​​nghị và giải pháp cải cách hành chính cơ sở: Học viên căn cứ vào những hạn chế đã phân tích trong thực trạng để đưa ra kiến ​​nghị và giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Việc này có thể gửi trực tiếp cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn khác để xem xét. Ghi nhận những giải pháp, kiến ​​nghị thể hiện tư duy sáng tạo của học sinh, học sinh cần đưa ra những hướng đi mới phù hợp với thực tiễn, có thể áp dụng mang lại hiệu quả lâu dài.

Đơn cử một số giải pháp, kiến ​​nghị cải cách hành chính cấp cơ sở như sau:

* Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp của cán bộ, công chức, tuyên truyền giáo dục nội dung Luật Cán bộ, Luật Công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và công chức trong giờ giảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ thêm chế độ thai sản và hướng dẫn viết đơn

* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, mạnh dạn xử lý những cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ tham nhũng, hách dịch, vô lễ, gây khó khăn cho công dân trong quá trình làm thủ tục. thủ tục hành chính, đồng thời đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện các nội dung, chương trình cải cách hành chính của địa phương, đơn vị mình;

* Hoàn thiện cơ chế giám sát công chức về sử dụng hiệu quả thời gian làm việc trong giờ hành chính, khi tiếp xúc với nhân dân;

* Hoàn thiện cơ chế giám sát của người dân khi tiếp xúc với cán bộ, công chức. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ tốt đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, tạo thu nhập chính đáng để cán bộ, công chức yên tâm công tác.

– Phần kết luận: hoàn thiện nội dung, mục tiêu chương trình CCHC ở cơ sở. Cải cách hành chính vừa là mục tiêu, vừa là động lực trực tiếp để phát triển đời sống kinh tế – xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Cải cách hành chính không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

3. Mục tiêu của bài thu hoạch cải cách hành chính cấp cơ sở:

– Tìm hiểu thực trạng công tác cải cách hành chính tại địa phương, phân tích những ưu điểm và hạn chế của công tác cải cách hành chính tại địa phương. Từ đó xxây dựng và ngày càng hoàn thiện các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn hoạt động trong sạch, lành mạnh, hiệu quả cao;

– Phân tích nguyên nhân dẫn đến cải cách hành chính ở địa phương chưa hiệu quả, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến ​​nghị cụ thể phù hợp với địa phương đó, thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước cấp cơ sở, bảo đảm trật tự công cộng. trật tự, an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước;

– Phân tích thực trạng góp phần nâng cao cải cách hành chính ở cơ sở, nhằm xây dựng CQHCNN, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và thẩm quyền. trình độ, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phục vụ nhân dân và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận