Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học sẽ được các giáo viên tiểu học thực hiện sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng thường xuyên giáo viên để trình bày toàn bộ những kiến thức và kỹ năng mà cá nhân đã tiếp thu được. Bài viết dưới đây của chúng mình là Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Cùng tham khảo nhé.

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là gì?

Cuối mỗi đợt bồi dưỡng, giáo viên phải tiến hành thu bài làm, đây là hình thức tổng kết, báo cáo kết quả học tập và là cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên. Sau đây chúng tôi giới thiệu đến các bạn Chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và cán bộ quản lý để các bạn tham khảo tốt nhất.

Xem thêm: Tổng hợp Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

2. Mục đích bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là gì?

Chương trình bồi thường thường xuyên cho viên chức giáo dục của tổ chức phổ biến thông báo bồi thường theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; là cơ sở để quản lý, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của nghề dạy học trong cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên:

3.1. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên – mẫu 1:

Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông đã được thay đổi theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tạo môi trường học tập, rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học năng động, tự tin, sử dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng. năng lực nền tảng, lựa chọn nghề nghiệp có ý thức và học tập suốt đời; có phẩm chất tốt và nghị lực cần thiết để trở thành công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng. xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hòa bình thế giới và thời kỳ cách mạng công nghiệp mới.

Theo Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt yêu cầu. sau đó :

Về phẩm chất, học sinh cần có phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Về năng lực cốt lõi, học sinh cần có năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục; Năng lực ngôn ngữ, năng lực tin học, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục đã được xác định rõ.

Bên cạnh việc hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát triển và bù đắp các năng lực của học sinh.

Để đạt được mục tiêu đó, trước hết mỗi giáo viên cần trau dồi phẩm chất, năng lực của bản thân; nâng cao lòng nhiệt huyết, tâm huyết với nghề dạy học và khả năng truyền bá kiến thức cho học sinh.

Tiếp đó, mỗi giáo viên, mỗi cơ sở giáo dục cần rà soát, xem xét lại nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, giảm bớt những nội dung dạy học không còn thực sự phù hợp với điều kiện kinh tế. – Trong xã hội ngày nay đồng thời cập nhật, bổ sung những nội dung kiến thức mới, phù hợp thay cho những nội dung kiến thức cũ, lạc hậu. Chủ động sắp xếp các bài tổng hợp thành bài tổng hợp của từng môn học hoặc liên môn, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức các môn học để giải quyết các vấn đề có hiệu quả. khoa học tốt nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Tứ Vị Vua Bà là ai? Sự tích, văn khấn Tứ Vị Thánh Nương?

Cuối cùng, mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục cũng cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng nhu cầu dạy học theo CT mới; tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, độc lập, sáng tạo của học sinh. Hướng dẫn, rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận kiến thức một cách chủ động.

Các bước xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, chương trình, sách giáo khoa phổ thông hành chính và các điều kiện để xây dựng kế hoạch dạy học

Bước 2: Xác định sản phẩm, năng lực chung, năng lực riêng cần hình thành và phát triển ở học sinh qua từng nội dung dạy học, giáo dục.

Bước 3: Xác định hoạt động học, hoạt động tự giáo dục của HS

Bước 4: Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Bước 5: Tổ chức đánh giá hoạt động học tập của học sinh theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3.2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên – mẫu 2:

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …..tháng …năm ..

BÀI THU HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên

Năm học………….

1. Thông tin chung:

Họ và tên giáo viên: Trương Văn Lực; Ngày tháng năm sinh: 20/11/1982

Chức vụ: Giáo viên.

Đơn vị công tác: Trường TH Minh Thuận 1.

2. Nội dung thu hoạch:

Nội dung bồi dưỡng 1:

Bản thân tôi đã được bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của đảng và nhà nước như: Nghị quyết của BCH TW Đảng, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, của UBND tỉnh Kiên Giang Tỉnh. Ban địa phương bao gồm: Tổng quan về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, những góc nhìn chuyên sâu về chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Kiên Giang; Chỉ thị về nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/09/2020.

Luôn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đã được triển khai ở các trường tiểu học.

Luôn cố gắng học tập theo Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT: nắm bắt kịp thời yêu cầu bồi dưỡng theo chuẩn bồi dưỡng thường xuyên.

Nội dung bù 2:

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, hỗ trợ các nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo từng năm học cụ thể:

+ Mô đun 1: Một số kỹ thuật dạy học tích cực để đáp ứng yêu cầu SGK tiểu học mới: Bản thân hiểu được về khái niệm dạy học tích cực, những điều kiện để dạy học hiệu quả, vai trò của của việc dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

+ Mô đun 2: Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý ở trường tiểu học và công tác giáo dục phối hợp giữa gia đình-nhà trường-xã hội: bản thân nắm được về khái niệm tư vấn và tư vấn học đường, vai trò, mục đích, nội dung, phương pháp và nguyên tắc về tư vấn học đường. Nắm bắt được cách thức giáo dục học sinh; kết hợp chặc chẽ giữa nhà trường-gia đình-xã hội trong việc giáo dục học sinh. Xác định vai trò của các tổ chức làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  092 là mạng gì? 092 có đẹp không? Có nên sử dụng đầu 092?

+Mô đun 3: Ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: nắm được một số ứng dụng hữu ích trên điện thoại, soạn bài giảng với phần mềm power point.

+ Mô đun 4: Các phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiều học:

2. Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh

Sáng tạo việc học thông qua việc tổ chức liên kết các hoạt động học tập, từ đó giúp học sinh khám phá những điều chưa biết, thay vì tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Với tinh thần này, giáo viên không cung cấp hay áp đặt kiến thức đã có mà tổ chức, hướng dẫn học sinh tiến hành các hoạt động học tập như nhớ lại kiến thức cũ, phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo. kiến thức đã biết về các vấn đề học thuật hoặc thực tiễn,…

3. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp luận kiến thức để các em biết đọc sách giáo khoa, tài liệu học tập, biết tự tìm ra kiến thức, biết suy luận để phát hiện và phát triển kiến thức. hiện thực mới,… Tri thức phương pháp luận thường là các quy tắc, thủ tục, phương thức hành động giả định, tuy nhiên, cũng cần xem xét các phương pháp có tính chất dự đoán, xác định. Cần rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái niệm hóa, loại suy, quen thuộc,… để hình thành và phát huy tiềm năng sáng tạo của các em.

Tăng cường học tập hiệp đồng với học tập hợp tác

Tăng cường việc học tập cá nhân với học tập hợp tác với phương châm “tạo điều kiện cho học sinh nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo luận nhiều hơn”. Điều đó có nghĩa là, mỗi học sinh vừa cố gắng độc lập tự chủ, vừa phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình tiếp cận, khám phá, tìm tòi tri thức mới. Lớp học trở thành môi trường giao tiếp thầy-trò và trò-trò. Các ứng dụng huy động sự hiểu biết và kinh nghiệm của các cá nhân và nhóm trong việc giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

Nội dung bồi dưỡng 3:

Mô đun: GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân

* Yêu cầu:

Phân tích tầm quan trọng của phát triển cá nhân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông;

Truyền tải những nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn dạy học và hoạt động giáo dục của bản thân cho đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với đội ngũ giáo viên từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới của hoạt động nghề nghiệp; Nghiên cứu sư phạm ứng dụng; Lựa chọn và sử dụng tài liệu dạy học; Phát triển nghề nghiệp của giáo viên trong các cơ sở giáo dục và phổ biến thông tin thông qua kết nối và chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập;…);

Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Kết quả – Vận dụng:

a) Phát triển cá nhân là hoạt động khuyến khích nâng cao hiểu biết và hình ảnh bản thân, phát triển tài năng và năng lực, tích lũy tài sản và sự nghiệp, cải thiện chất lượng cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc phát triển bản thân mà nó còn bao gồm các hoạt động chính thức và không chính thức nhằm phát triển người khác trong trò chơi như giáo viên, người hướng dẫn, tư vấn, quản lý, v.v… người tập. Xét cho cùng, sự phát triển cá nhân diễn ra trong bối cảnh thể chế, nó liên quan đến các phương pháp, chương trình, công cụ, kỹ thuật và hệ thống đánh giá nhằm khuyến khích hỗ trợ con người phát triển ở cấp độ cá nhân trong các cá nhân tổ chức.

Xem thêm bài viết hay:  Lãnh thổ quốc gia là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?

Ở cấp độ cá nhân, phát triển cá nhân bao gồm các hoạt động sau:

Nâng cao kiến ​​thức

Nâng cao nhận thức về bản thân

Xây dựng và làm mới hồ sơ cá nhân

Phát triển sức mạnh và tài năng

làm giàu

Phát triển tinh thần

Bồi thường hiện tại và tiềm năng

Phát triển sự nghiệp và sự giàu có của bạn

Cải thiện sức khỏe

Thực hiện ước mơ của bạn

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân

Nâng cao vị thế thế giới

b) Kết quả, Lợi ích mà phát triển chuyên môn đem lại cho giáo viên:

* Học sinh có kết quả học tập tốt hơn

Qua học tập, nghiên cứu bài giảng, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, tiếp thu những phương pháp dạy học tổ chức giáo dục tốt, bản thân tôi thấy chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, hướng dẫn học sinh học tập tốt hơn. , có nhiều hơn hình thức tổ chức dạy học. Nhờ đó, học sinh hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn.

Phát triển kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch chuyên nghiệp hơn

Ngoài thời gian trên lớp, phần lớn thời gian được dành cho việc đánh giá học sinh, phát triển chương trình giảng dạy và các bài viết thủ công khác. Đào tạo phát triển nghiệp vụ giúp bạn giảm bớt gánh nặng và sự quá tải trong việc lập kế hoạch, quản lý thời gian và giám sát việc thực hiện kế hoạch. Điều này sẽ giúp tôi làm việc hiệu quả hơn và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào học sinh hơn là công việc hành chính.

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kiến thức chuyên ngành

Học sinh mong đợi giáo viên của họ là chuyên gia trong các lĩnh vực chủ đề mà họ giảng dạy. Điều này có nghĩa là giáo viên sẽ có thể trả lời bất kỳ loại câu hỏi nào mà học sinh hỏi. Các chương trình phát triển chuyên môn có thể giúp giáo viên mở rộng nền tảng kiến thức của họ trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau. Giáo viên càng tiến xa trong quá trình phát triển chuyên môn của mình thì họ càng có được kiến thức sâu hơn và hiểu biết rộng hơn về chủ đề của mình.

c) Hỗ trợ đồng nghiệp:

Trước hết, cần làm cho mỗi giáo viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những vấn đề liên quan đến phát triển nghề nghiệp của mình.

Giúp giáo viên có thể nhìn nhận và chấp nhận từng cá nhân học sinh.

Giáo viên cần hiểu đúng và áp dụng đúng phương pháp giáo dục mới vào thực tiễn giảng dạy hàng ngày

Giáo viên cần được khuyến khích, hỗ trợ tự học để nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới cách tiếp cận và phương pháp tổ chức các hoạt động chuyên môn ở nhà trường

4. Kết quả tự đánh giá:

Điểm NDBD1 Điểm NDBD2 Điểm NDBD3 Đánh giá 9 9 9 9 Hoàn thành

Người viết thu hoạch

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TH ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Thuận, ngày ……tháng ….. năm …

ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Điểm NDBD1 Điểm NDBD2 Điểm NDBD3 Đánh giá

Tổ trưởng

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Điểm NDBD1 Điểm NDBD2 Điểm NDBD3 Điểm BDTX

Xếp loại: ……

HIỆU TRƯỞNG

4. Lưu ý khi viết Mẫu bài thu hoạch  bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên:

– Tìm hiểu khái niệm bài thu hoạch: Trước hết chúng ta cần tìm hiểu về chủ đề bài thu hoạch và thu thập những thông tin cần thiết

– Lập kế hoạch viết và sắp xếp thời gian của bạn: Bài luận cần rất nhiều thông tin và cần nhiều thời gian để hoàn thiện nó, vì vậy hãy lập kế hoạch cho các kỹ năng kỹ thuật của bạn và phân bổ thời gian hoàn thành. Các thành viên phù hợp sẽ làm cho việc thu hoạch dễ dàng hơn.

– Chuẩn bị các công cụ hỗ trợ như từ điển, sách, máy tính,…

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận