Mẫu bài phát biểu tổng kết công tác tuyên giáo hay, ý nghĩa

Tuyên truyền là một hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một cộng đồng văn minh, hiểu và đồng tình với các quyết định của chính phủ và các tổ chức. Dưới đây là mẫu bài phát biểu tổng kết công tác tuyên giáo hay và ý nghĩa.

1. Truyền đạo là gì?

Tuyên truyền là một hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một cộng đồng văn minh, hiểu và đồng tình với các quyết định của chính phủ và các tổ chức. Công tác tuyên truyền không chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn là hoạt động giáo dục, tư vấn, thuyết phục quần chúng về những vấn đề quan trọng của cộng đồng.

Các hoạt động tuyên truyền có thể bao gồm việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, đài phát thanh và internet, cũng như các hoạt động công chúng trực tiếp như tổ chức hội thảo, hội nghị, cuộc họp. hội thảo, trưng bày, triển lãm và các hoạt động văn hóa khác.

2. Mẫu bài phát biểu tổng kết công tác tuyên giáo hay và ý nghĩa:

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương,

Kính thưa các nhà khoa học, thưa các đồng chí!

Hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang – Thành tựu và Tầm nhìn” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đoàn Chủ tịch Hội nghị cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Các đại biểu, các nhà khoa học đã viết bài, tham dự và phát biểu tại Hội thảo, góp phần vào thành công của Hội thảo lần này.

Sau 6 tháng chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài Ban Tuyên giáo. Các tham luận đã khái quát lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo 90 năm qua, khẳng định những công lao, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ. Tại hội nghị, chúng ta đã nghe báo cáo và trao đổi ý kiến. Các tham luận tại hội nghị là kết quả nghiên cứu khoa học, thực tiễn rất tâm huyết của Ban Tuyên giáo trong thời gian qua, đồng thời được tiếp cận nhiều thông tin mới, nhận thức mới. Mỗi tham luận thể hiện một góc nhìn khác nhau, tạo thành bức tranh toàn cảnh, phản ánh toàn diện, đầy đủ, sâu sắc lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, đáp ứng mục đích, yêu cầu của Hội thảo. .

Xem thêm bài viết hay:  Em hãy trình bày đời sống vật chất của người Việt cổ hay nhất

Thứ nhất, khẳng định tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, giữ vai trò tiền – mở đường, đồng hành – phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc hơn 90 năm qua. vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã hết sức coi trọng công tác chính trị tư tưởng, sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Các tham luận tại Hội thảo đã chỉ ra những thành tựu rất quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị của Đảng, kết tinh trong những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. , mở đường, đồng hành, tổng kết và phát triển Ban Tuyên giáo.

Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của công tác tư tưởng, chính trị trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhiều tham luận đã khẳng định chặng đường phát triển đáng tự hào, cũng như nhiều đóng góp vô cùng quan trọng của Ban Tuyên giáo đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc. Công tác tuyên giáo bao trùm nhiều mặt trong lãnh đạo, quản lý đất nước và trong đời sống xã hội.

Thứ hai, từ việc phân tích, đánh giá những thành tích của ngành Tuyên huấn rút ra bài học quý báu về tính kiên trì, bền bỉ, kiên trì, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới. .

Nhiều tham luận đã phân tích rút kinh nghiệm cho công tác tuyên truyền. Bám sát chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách và giải quyết những vấn đề mới. Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên truyền. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng chính trị tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Gắn kết công tác tuyên giáo với công tác tổ chức, cán bộ và phong trào quần chúng.

Các tham luận đã chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của công tác truyền giáo trong bối cảnh mới. Tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Góp phần trực tiếp hơn vào việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xem thêm bài viết hay:  Em đã và sẽ làm gì để gương mẫu thực hiện và góp phần nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông của các bạn học sinh trường em?

Các tham luận đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành.

Nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới bao gồm: tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân; trực tiếp góp phần giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng, chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh. chủ đề phức tạp và nhạy cảm.

Các phương hướng, giải pháp đề ra tập trung vào: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo; gắn công tác tuyên giáo với thực tiễn cuộc sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành và tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. , xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động dự báo, định hướng thông tin, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động tuyên truyền; khẳng định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp những câu đố vui Lễ Giáng sinh (Noel) hay nhất

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị!

Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin chân thành cảm ơn!

3. Mục đích công tác tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng. Nó giúp mọi người hiểu rõ hơn về các vấn đề quan trọng như sức khỏe, an toàn, môi trường, giáo dục, văn hóa, kinh tế và chính trị. Tuyên truyền cũng là một công cụ quan trọng để thay đổi nhận thức và hành động của cả một cộng đồng, tạo sự đồng thuận và tăng cường hợp tác trong xã hội.

3.1. Mục đích giáo dục:

Trong lĩnh vực giáo dục, tuyên truyền được sử dụng để truyền đạt thông tin về chương trình giảng dạy, hoạt động và sự kiện của trường. Nó cũng được sử dụng để truyền đạt tinh thần, giá trị và mục tiêu giáo dục của nhà trường tới phụ huynh và cộng đồng. Công tác tuyên truyền trong giáo dục là rất quan trọng để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng đối với các hoạt động giáo dục.

3.2. Mục đích giao tiếp:

Ngoài ra, tuyên truyền còn là phương tiện quan trọng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Tuyên truyền giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và những giá trị mà chúng mang lại cho khách hàng. Nó cũng giúp tăng sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng đối với thương hiệu.

Tuy nhiên, truyền giáo không phải là một quá trình đơn giản. Để đạt hiệu quả cao, người làm công tác tuyên truyền cần hiểu rõ đối tượng mà mình muốn tác động, sử dụng các phương pháp, công cụ phù hợp để chuyển tải thông tin chính xác, dễ hiểu. Họ cũng cần đưa ra các hoạt động tiếp cận phù hợp, từ hội thảo, xây dựng tài liệu tuyên truyền, sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả.

Tóm lại, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sử dụng công cụ này để tác động đến nhận thức, suy nghĩ và hành động của khán giả đòi hỏi sự cống hiến, cẩn thận và kiên trì. Nếu được thực hiện đúng, công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả cao trong việc thuyết phục và tác động đến nhận thức, suy nghĩ và hành động của đối tượng tiếp nhận.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài phát biểu tổng kết công tác tuyên giáo hay, ý nghĩa của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận