Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ?

Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân? Biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang nhân dân?

Lực lượng vũ trang nhân dân là một thuật ngữ khá quen thuộc với mỗi chúng ta. Lực lượng vũ trang nhân dân là lực lượng xung kích trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Vậy, lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

Lực lượng vũ trang nhân dân được hiểu là các tổ chức vũ trang và bán vũ trang do nhân dân Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước CHXHCN Việt Nam quản lý và có các nhiệm vụ: đấu tranh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Là lực lượng xung kích trong cuộc khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân.

Khái niệm trên đã cho thấy lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng ta xây dựng, giáo dục, rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt. Vì vậy, chúng ta thấy rằng nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang.

Xuất phát từ vị trí, vai trò là nền tảng tư tưởng của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống phá. các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đất nước. Bữa tiệc; phê phán những nhận thức mơ hồ, giản đơn về nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nếu nhận thức còn mơ hồ, đơn giản, thiếu hiểu biết toàn diện, sâu sắc về nội dung, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. không thể kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ, đấu tranh trong mỗi con người để kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm bài viết hay:  Top 150 hình nền máy tính đẹp full HD cực nét không thể bỏ qua

2. Thành phần, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân:

Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là:

Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là đấu tranh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng.

Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là cùng toàn dân xây dựng đất nước

xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Lực lượng quốc phòng và an ninh bao gồm những lực lượng nào?

Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là làm nòng cốt trong khởi nghĩa giành chính quyền. xây dựng nền quốc phòng toàn dânan ninh nhân dân và chiến tranh nhân dân.

Cơ cấu tổ chức của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam:

Gồm 2 lực lượng: Lực lượng vũ trang thường trực (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) và Lực lượng vũ trang quần chúng (Quân đội, Dân quân tự vệ và Dự bị động viên).

Trong đó Quân đội nhân dân bao gồm:

– Bộ đội chủ lực: gồm các quân đoàn, binh chủng kỹ thuật, các trường, nhà trường trong toàn quân.

– Bộ đội địa phương: gồm quân khu, ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị xã).

Bộ đội Biên phòng: là đơn vị bộ đội biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

3. Các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang nhân dân:

Để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, lực lượng vũ trang cần tập trung thực hiện một số biện pháp chống phá.u:

xem thêm: Quốc phòng là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

– Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bởi vì, chỉ có nhận thức đúng đắn, sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì tư tưởng Hồ Chí Minh mới có cơ sở đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa, tư tưởng Mác – Lê-nin. Hồ Chí Minh. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện xuyên tạc trong nghiên cứu, học tập, nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chí Minh.

Xem thêm bài viết hay:  Tất tần tật thông tin về tính cách, tình yêu và sự nghiệp của Thiên Yết (23/10 – 22/11)

– Cần tích cực, chủ động vạch trần bản chất, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Để có thể đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, trước hết cần xác định rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mà các thế lực thù địch đang sử dụng. các thế lực phản động lợi dụng để chống lại chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới không chỉ là đặc trưng bản chất mà còn là yêu cầu của cuộc sống. Việc phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong điều kiện hiện nay được coi là vấn đề hết sức quan trọng và không kém phần khó khăn, phức tạp.

Theo đó, cần tập trung làm rõ: luận điểm nào của Mác – Lê-nin luôn đúng, luận điểm nào của Mác – Lê-nin mà chúng ta hiểu chưa đầy đủ hoặc hiểu sai do chúng ta nghiên cứu chưa thấu đáo hoặc hiểu chưa đúng cách. Những hiểu lầm của người khác và những vấn đề đặt ra từ thực tế hiện nay, trên cơ sở đó góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

– Luôn phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, truyền thông trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần vận động sâu rộng trong các cơ quan nghiên cứu. nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, báo chí, truyền thông,… tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng ngày càng có hàm lượng khoa học, chiều sâu lý luận, cập nhật thông tin, lý luận. Lập luận sắc bén, hợp lí, tình cảm, có sức thuyết phục cao.

Bên cạnh đó, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng lực lượng chuyên trách, trở thành lực lượng thường trực làm thay đổi tương quan lực lượng trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Lực lượng này cần được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất và năng lực, khả năng chuyên môn và bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, trình độ ngoại ngữ; có tổ chức chặt chẽ, đủ năng lực tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, chính sách, kế hoạch cơ bản, lâu dài; tích cực làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng thường xuyên nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó trực tiếp triển khai các chiến dịch đập tan sự chống đối của các nhà lý luận tư sản và các thế lực thù địch; đồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước.

Xem thêm bài viết hay:  Đầu năm có nên cắt tóc không? Những kiêng kỵ cần biết khi cắt tóc vào năm mới

Trên cơ sở lực lượng dồi dào, nước ta cũng cần đa dạng hóa các hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh các bài luận chiến, các công trình khoa học được in trên báo, tạp chí, sách chuyên khảo, cần tăng cường sử dụng các phương tiện phát thanh, truyền hình, báo điện tử, Internet, các trang mạng xã hội, cụ thể như facebook, blog cá nhân để nhanh chóng, kịp thời và xuất bản và phát hành rộng rãi các công trình nghiên cứu về quá trình đấu tranh và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

xem thêm: Chiến tranh nhân dân là gì? Chiến tranh nhân dân?

Không chỉ vậy, cần coi nội dung đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận cơ bản, không thể thiếu trong chương trình các môn học lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế về các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị nhằm tăng cường bản lĩnh, năng lực đấu tranh trực diện với các học giả tư sản bảo vệ chủ nghĩa và hệ tư tưởng Mác – Lê-nin. Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang. Đây là một trong những yếu tố bảo đảm cho lực lượng vũ trang của ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang. sự kết hợp và sức mạnh chiến đấu. Trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, lực lượng vũ trang phải kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững vàng, kiên trung, trung thành, sáng tạo. vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. trong tình hình mới.

Nhớ để nguồn: Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận