Logic hình thức là gì? Logic hình thức và logic biện chứng?

Logic hình thức là gì? Lôgic biện chứng là gì? So sánh logic hình thức và logic biện chứng?

Hiện nay, cùng với sự hình thành và phát triển của logic học, các nhà triết học đã khẳng định Logic là một khoa học quan trọng cần thiết cho tất cả mọi người. Hiểu và nắm được đặc điểm của logic hình thức và logic biện chứng và mối quan hệ giữa hai hình thức Logic hình thức và logic biện chứng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cho nên, Logic hình thức là gì? Logic hình thức và logic biện chứng?

1. Logic hình thức là gì?

1.1. Định nghĩa logic hình thức:

Logic hình thức là khoa học nghiên cứu các hình thức, quy luật của tư duy (phản ánh trạng thái tương đối ổn định của sự vật và hiện tượng); Đồng thời, nghiên cứu các phép toán logic và các quy luật để từ đó có thể khẳng định tính đúng đắn của tư duy là điều kiện cần thiết để có thể đạt tới chân lý trong quá trình phản ánh hiện thực.

Logic hình thức nghiên cứu tư duy ở trạng thái tĩnh, tức là tư duy phản ánh cái tồn tại trong những phẩm chất xác định mà không tính đến sự vận động, biến động của nó. Chẳng hạn, pháp luật là một hiện tượng xã hội, từ khi ra đời đến nay đã có bốn loại và ba hình thức tồn tại nhưng chúng đều có chung dấu hiệu để nhận biết và phân biệt logic hình thức với các hiện tượng xã hội khác. : hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội.

1.2. Đối tượng logic hình thức:

Logic hình thức là khoa học nghiên cứu các hình thức và quy luật của tư duy (phản ánh trạng thái tương đối ổn định của các sự vật và hiện tượng), đồng thời logic hình thức nghiên cứu các thao tác và các quá trình. nguyên tắc logic, qua đó, khẳng định tính đúng đắn của tư duy là điều kiện cần thiết để có thể đạt tới chân lý trong quá trình phản ánh hiện thực. Logic hình thức có đối tượng sau:

Thứ nhất, hình thức tư duy:

Tư duy bao giờ cũng có nội dung xác định, nội dung của tư duy do hiện thực khách quan quy định, tức là các thuộc tính và các mối liên hệ của các đối tượng cụ thể của hiện thực khách quan được phản ánh ngay từ đầu. não người. C. Mác khẳng định “tư tưởng với nội dung là vật chất được vận động vào bộ óc con người và biến đổi trong đó”, còn theo V. I. Lênin, nội dung của tư tưởng là “hình thức chủ yếu của bộ óc”. quan điểm của thế giới khách quan”.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về ngày Tết

Hình ảnh vật chất trong đầu óc con người là nội dung tư tưởng, luôn vận động và biến đổi theo sự vận động, biến đổi của vật chất. Nội dung tư tưởng sẽ được biểu hiện bằng một cấu trúc bên trong tương đối ổn định và đó chính là hình thức tư duy, đối tượng nghiên cứu của logic hình thức.

Hình thức tư duy là phương thức liên kết các bộ phận cấu thành nội dung tư tưởng. Có các hình thức tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận, v.v.

Thứ hai, về quy luật tư duy:

Theo lĩnh vực tác động của quy luật có các quy luật như quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và quy luật tư duy.

– Quy luật tự nhiên là mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến của các hiện tượng, quá trình tự nhiên;

– Quy luật xã hội là mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến của các hiện tượng và quá trình xã hội. Các quy luật này không phải là đối tượng nghiên cứu của logic, logic chỉ nghiên cứu các quy luật của tư duy.

– Các quy luật của tư duy là những mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến giữa các tư tưởng tạo thành cơ cấu bên trong của quá trình tư duy, cơ cấu này đã hình thành trong lịch sử, thích ứng với các mối liên hệ đó. quan hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan.

Trên cơ sở các quy luật của phép biện chứng, logic biện chứng làm rõ đặc điểm, nguyên tắc của các quy luật phổ biến tác động trong tư duy và ý nghĩa của chúng đối với sự vận động của tư tưởng đến chân lý. thuộc vật chất. Logic hình thức nghiên cứu các quy luật phản ánh các mối quan hệ giữa các đối tượng đã được định hình trong tư duy như quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật đồng nhất, quy luật loại trừ cái thứ ba, quy luật đủ lý do.

Thứ ba, Các quy tắc thao tác và logic:

Thao tác logic được hiểu là các phương pháp để có thể tạo lập, xây dựng hoặc thay đổi cấu trúc logic của các hình thức tư duy nhằm chỉ ra cách xác định đối tượng phản ánh hoặc thay đổi các cách tiếp cận khác nhau. về vấn đề có thể nghiên cứu, chẳng hạn các thao tác xác định khái niệm, phân tích khái niệm, biến đổi các phán đoán.

Xem thêm bài viết hay:  Ba(OH)2 màu gì? Có kết tủa không? Tính chất hóa học Ba(OH)2?

Các quy tắc logic là sự khái quát ngắn gọn các thao tác cần thiết, nêu rõ những việc phải làm trong những điều kiện nhất định, nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác của các thao tác logic, chẳng hạn như các quy tắc. định nghĩa, quy luật phân chia khái niệm hay quy luật tam đoạn luận.

2. Lôgic biện chứng là gì?

Lôgic biện chứng nghiên cứu tư duy ở trạng thái động, đó là tư duy phản ánh sự vận động và phát triển của các đối tượng, sự vận động và phát triển của các khái niệm. Chẳng hạn, nghiên cứu các hiện tượng pháp luật, logic biện chứng làm rõ sự vận động, phát triển của các loại pháp luật cũng như từ loại pháp luật này sang loại pháp luật khác, v.v.

3. So sánh logic hình thức và logic biện chứng:

3.1. Điểm giống nhau của logic hình thức và logic biện chứng:

Đầu tiên, Logic hình thức và logic biện chứng đều thể hiện sự phản ánh hiện thực khách quan ở các cấp độ khác nhau bằng các quy luật và hình thức.

Thứ hai, Tất cả đều sử dụng các hình thức tư duy để phản ánh sự vật thông qua các khái niệm, phán đoán, suy luận, v.v.

3.2. Sự khác nhau giữa logic hình thức và logic biện chứng:

Với tư cách là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, tư duy cũng có quá trình vận động và phát triển. Trong quá trình này, tư duy bao hàm trong nó sự thống nhất của cả hai trạng thái: trạng thái tĩnh và trạng thái động. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu cả logic hình thức và logic biện chứng. Đối tượng nghiên cứu của logic hình thức và logic biện chứng giúp chúng ta hiểu sâu hơn về đối tượng của logic, và sâu hơn đối tượng của logic hình thức:

đầu tiênLogic hình thức và logic biện chứng đều nghiên cứu các quy luật và các hình thức của tư duy, nhưng mỗi ngành nghiên cứu logic hình thức và logic biện chứng ở những trạng thái khác nhau, cụ thể như sau:

Logic hình thức chủ yếu nghiên cứu các dạng tư duy nằm ngoài sự phát triển của chúng (trạng thái tĩnh), không nghiên cứu nội dung cụ thể được phản ánh trong tư duy, không nghiên cứu quá trình phát triển. Sự ra đời, hình thành và phát triển của tư duy nhưng mới chỉ nghiên cứu tư duy trong trạng thái vốn có của nó và khả năng sắp xếp, điều chỉnh các khái niệm, phán đoán, suy luận v.v… về mặt hình thức.

Xem thêm bài viết hay:  Nói giảm nói tránh là gì? Có tác dụng gì? Sử dụng thế nào?

Lôgíc biện chứng nghiên cứu tư duy trong sự thống nhất giữa hình thức và nội dung, xem xét tư duy trong quá trình phát triển (trạng thái động), khái quát lôgic quá trình nhận thức của con người và chỉ ra nội dung biện chứng của các hình thái tư duy, mối quan hệ biện chứng giữa chúng.

Thứ hailogic hình thức và logic biện chứng đều phản ánh thế giới khách quan nhưng ở các cấp độ khác nhau:

Lôgíc hình thức sẽ phản ánh tính tĩnh tương đối và ranh giới xác định của sự vật, hiện tượng. Khi con người chúng ta nhận thức sự vật, hiện tượng trong trạng thái ổn định, không phụ thuộc vào sự phát triển của chúng, thì logic hình thức với những phạm trù cố định là cần thiết và có hiệu quả. Tuy nhiên, tuyệt đối hóa vai trò của logic hình thức có thể dẫn đến sai lầm.

– Lôgic biện chứng không chỉ phản ánh sự khác nhau giữa các sự vật mà còn phản ánh mối liên hệ, tác động qua lại giữa chúng; không chỉ phản ánh sự đứng yên tương đối mà còn phản ánh sự phát triển, vận động của sự vật, hiện tượng.

Thứ baLogic hình thức và logic biện chứng bổ sung cho nhau ở những nội dung sau:

– Các quy luật và quy luật của logic hình thức là yêu cầu bắt buộc đối với tư duy trong các lĩnh vực và mọi cấp độ, trong đó có tư duy biện chứng, bởi đây là điều kiện cần thiết cho nhận thức hiện tại. thực. Trường hợp có sự vi phạm quy luật logic hình thức thì dẫn đến mâu thuẫn logic, chúng ta không thể phân tích làm rõ mâu thuẫn khách quan của sự vật, hiện tượng.

– Để nhận thức đúng quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng thì các phạm trù logic hình thức chưa đủ mà phải vận dụng một cách có ý thức các quy luật logic biện chứng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Logic hình thức là gì? Logic hình thức và logic biện chứng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận