Hợp đồng mua bán máy móc, trang thiết bị mới nhất năm 2023

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không thể tự tạo ra máy móc, thiết bị của mình mà phải mua hàng của các đơn vị sản xuất, cung ứng khác. Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị được lập để ghi lại những nội dung đã thoả thuận, quyền và nghĩa vụ của các bên.

1. Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị là gì?

Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị là loại hợp đồng được thỏa thuận, bàn bạc và ký kết giữa một bên là bên cung cấp máy móc thiết bị và một bên có nhu cầu sử dụng ghi lại các nội dung của hợp đồng. hợp đồng như: tên sản phẩm, máy móc thiết bị, yếu tố kỹ thuật, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm của các bên nếu vi phạm hợp đồng…

Như vậy, khi các bên ký kết hợp đồng có nghĩa là công việc ghi trong hợp đồng đã được chấp thuận và đây sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp sau này. Các bên tham gia hợp đồng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị không bắt buộc phải công chứng, nhưng việc công chứng hợp đồng sẽ làm tăng giá. Giá trị pháp lý của hợp đồng, ràng buộc nghĩa vụ của các bên với nhau, đồng thời là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Máy móc, thiết bị thực hiện qua quá trình mua bán không được thuộc danh mục cấm quy định tại phụ lục của Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa. dịch vụ, dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Có thể gọi là:

– Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng của quân đội, công an; quân trang (bao gồm cả quân hiệu, cấp hiệu, cấp hiệu của quân đội, công an), quân trang của lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng để sản xuất chúng.

– Chất gây nghiện

Văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại cho giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

– Hàng hóa chứa chất phóng xạ, thiết bị phóng xạ hoặc nguồn phóng xạ.

Như vậy, nếu máy móc, thiết bị không thuộc danh mục cấm tại Phụ lục thì các bên có thể dễ dàng ký kết hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị khi có nhu cầu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền tác giả

2. Nội dung hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị:

Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị bao gồm:

– Cơ sở pháp lý áp dụng trong hợp đồng

– Thông tin các đối tượng tham gia hợp đồng

– Điều khoản về nội dung hợp đồng

– Công nghệ máy và giá bán

– Thời gian và hình thức thanh toán

– Phương thức giao nhận và bảo hành máy móc thiết bị

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

3. Mẫu hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC THIẾT BỊ

(Hợp đồng số: …/HĐMB)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015,

Căn cứ Nghị định số…/CP ngày …. Quy định về……

Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày…tháng…năm 2020 Tại địa chỉ……

Chúng tôi gồm có:

Bên Bán (sau đây gọi là Bên A)

Địa chỉ văn phòng:……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:……

Mã số thuế: ……

Tài khoản: ………

Đại diện là Ông/Bà:……chức vụ:……

Điện thoại liên hệ: …………Fax:……

Bên Mua (gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ văn phòng: ………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:……

Mã số thuế: ………

Tài khoản: ……

Người đại diện:……Chức vụ:……

Điện thoại liên hệ:.. Fax:……

Sau khi hai bên thảo luận và thống nhất đi đến ký kết hợp đồng mua bán thiết bị, máy móc và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau:

Điều 01. Nội dung hợp đồng

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B nhận đặt hàng và sản xuất mẫu máy móc, thiết bị: …. Số hiệu:……

Địa chỉ giao hàng: ………

Điều 02. Công nghệ máy móc và giá bán

1. Kỹ thuật máy móc, thiết bị

Thiết kế, kỹ thuật: Bên B nghiên cứu chế tạo

+ Quy cách: …

+ Công suất làm việc:……

2. Giá bán sản phẩm: …

+ Chi phí vận chuyển và lắp ráp thiết bị bên B sẽ chịu

Điều 03. Thời gian và hình thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B chia thành … đợt, cụ thể như sau:

+ Đợt 01. Thanh toán …% giá trị (tương đương … triệu đồng) ngay khi ký hợp đồng. Khoản tiền này cũng được coi là tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng.

+ Đợt 02. Thanh toán …% còn lại sau khi bên B nhận hàng, chạy thử thành công, hai bên lập biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị đưa vào sử dụng trực tiếp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự mới và chuẩn nhất

Sau mỗi lần thanh toán Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Bên A.

Trường hợp Bên A chậm thanh toán phải chịu thêm lãi suất cho thời gian chậm thanh toán là …%/tháng.

Điều 04. Giao nhận và bảo hành máy móc, thiết bị

1. Thời gian giao hàng: … ngày, kể từ ngày Bên A thanh toán cho Bên B đợt 1.

2. Nếu bên B giao hàng chậm so với thời hạn đã thỏa thuận thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi đó, bên B sẽ phải trả lại cho bên A số tiền cọc đã nhận và chịu phạt vi phạm hợp đồng là… triệu đồng.

3. Thời hạn bảo hành: …tháng kể từ ngày Bên A giao hàng. Chi phí đi lại bảo hành do Bên B chịu.

Điều 05. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

…………

Điều 06. Quyền và nghĩa vụ của HỢP ĐỒNG

…………

Điều 07. Điều khoản chung

+ Mọi thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý khi hai bên bàn bạc và thống nhất bằng văn bản.

+ Hai bên đồng ý thực hiện nghiêm túc các cam kết với các điều khoản trên. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng sẽ được hai bên bàn bạc và giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký, được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị:

Phần thứ nhất về thông tin của các bên trong hợp đồng: bắt buộc phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết như bản gốc các giấy tờ liên quan.

Phần thứ hai là phần quan trọng của hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị là phần nội dung;

+ Điều 1. Nội dung hợp đồng: ghi rõ tên máy móc thiết bị, số lượng, địa chỉ giao nhận khi hai bên giao nhận sản phẩm.

+ Điều 2. Cơ khí và giá bán

Phần kỹ thuật chứa toàn bộ thông tin về kiểu dáng, thông số kỹ thuật, công suất hoạt động, bên bán sẽ là bên nghiên cứu, thiết kế máy móc thiết bị.

Phần giá bán: hai bên sẽ thỏa thuận giá mua bán máy móc, khi đã thống nhất giá đó sẽ được ghi vào hợp đồng. Chi phí vận chuyển và lắp ráp sẽ do người bán chịu.

+ Điều 3. Thời gian và hình thức thanh toán. Việc này cũng sẽ được hai bên thương lượng về hình thức thanh toán và các đợt thanh toán tiền mua máy móc thiết bị. Và trong trường hợp người mua trả chậm sẽ phải chịu lãi suất cho khoảng thời gian trả chậm. Cũng cần phải xuất hóa đơn có VAT.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

+ Điều 4. giao nhận và bảo hành máy móc, thiết bị. Người bán có trách nhiệm giao hàng cho người mua, nếu chậm thời gian giao hàng thì người mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và người bán có thể bị phạt tiền. Bên mua cũng phải cung cấp cho bên mua thời hạn bảo hành của máy móc, thiết bị là bao lâu. Trong thời gian bảo hành, bên bán có trách nhiệm sửa chữa nếu máy móc thiết bị có hỏng hóc.

+ Điều 5.6 là phần điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên: Tại đây các bên sẽ thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ các bên phải thực hiện trong hợp đồng. Các điều khoản không hạn chế nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sửa đổi, bổ sung điều khoản nào phải được lập thành văn bản và được sự đồng ý của hai bên. Hai bên cần tuyệt đối tuân thủ những cam kết đã ghi trong hợp đồng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để tiện cho việc thực hiện hợp đồng cũng như theo dõi việc thực hiện hợp đồng. Các bên sẽ thỏa thuận về thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Khi soạn thảo hợp đồng cần chú ý đến hình thức của hợp đồng phải phù hợp với quy định của văn bản pháp luật. Nội dung chủ yếu của hợp đồng phải được ghi đầy đủ, đặc biệt là các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng. Ngoài ra, các bên cũng cần đề xuất biện pháp giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Câu từ trong hợp đồng cần ngắn gọn, súc tích, tránh dùng những từ ngữ quá chuyên ngành khiến các bên không hiểu đúng tinh thần, bản chất của hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Công chứng 2014;

– Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Hợp đồng mua bán máy móc, trang thiết bị mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận