Hợp đồng môi giới là gì? Quy định về hợp đồng môi giới thương mại?

Hợp đồng môi giới là gì? Quy định về hợp đồng môi giới thương mại? Hiểu hoạt động môi giới thương mại như thế nào? Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hợp đồng môi giới?

Môi giới bất động sản là một trong những nghề đang phát triển hiện nay. Đây là nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng và có thể mang lại thu nhập ổn định. Đồng thời, luật cũng đặt ra hành lang pháp lý cho loại hình công việc này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Hợp đồng môi giới là gì?

Theo Luật Thương mại 2005, môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên môi giới) . bên môi giới) trong đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóaviệc mua bán được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Ví dụ về môi giới thương mại: Công ty A ký hợp đồng với công ty B để môi giới tiêu thụ hàng hóa do bên A sản xuất, giữa công ty A và công ty B phát sinh quan hệ Hợp đồng môi giới thương mại. Công ty B thấy công ty C có nhu cầu mua hàng hóa của công ty A, giữa công ty B và công ty C còn có thể có quan hệ môi giới thương mại nếu công ty C muốn thông qua công ty B để thương lượng. thế giới mua hàng hóa Công ty C cần.

Như vậy, hợp đồng môi giới thương mại là hợp đồng thương mại, trong đó thương nhân làm trung gian (gọi tắt là bên môi giới) trong việc đàm phán, mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ với các bên khác. Bên môi giới được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới này.

2. Hiểu hoạt động môi giới thương mại như thế nào?

Đặc điểm của hoạt động môi giới thương mại

Chủ thể của hợp đồng môi giới thương mại bao gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên được môi giới phải là thương nhân, có đăng ký kinh doanh được thực hiện hoạt động môi giới thương mại nhưng không bắt buộc phải có ngành, nghề kinh doanh. phải trùng với ngành, nghề kinh doanh của các bên được môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân.

Nội dung của hoạt động môi giới thương mại rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: tìm kiếm và cung cấp thông tin về đối tác cho bên được môi giới, thực hiện các hoạt động giới thiệu hàng hóa, dịch vụ môi trường. giới để môi giới. sắp xếp để các bên liên lạc với nhau…

Mục đích của bên môi giới thương mại là tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở thù lao được trả từ hoạt động môi giới.

Xem thêm bài viết hay:  Vệ sinh công nghiệp sau xây dựng là gì? Quy trình thực hiện công việc?

Phạm vi hoạt động môi giới thương mại được mở rộng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như môi giới hàng hóa, môi giới bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới thuê máy bay, môi giới tàu biển, môi giới bất động sản. bất động sản… Tùy từng lĩnh vực sẽ được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan.

xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới và mẫu hợp đồng đại lý hoa hồng

Hoạt động môi giới thương mại được thực hiện trên cơ sở hợp đồng môi giới thương mại. Hình thức của hợp đồng môi giới thương mại không được Luật Thương mại 2005 quy định. Tuy nhiên, các bên nên cân nhắc việc ký kết hợp đồng bằng văn bản để ghi rõ quyền và lợi ích của mình, hạn chế tranh chấp phát sinh.

Nội dung hợp đồng môi giới thương mại

  • Thông tin của bên môi giới và bên được môi giới bao gồm: địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật…
  • Đối tượng và nội dung môi giới: trung gian môi giới hàng hóa, cung ứng dịch vụ…
  • Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới

Được quyền thực hiện các hoạt động trung gian tìm kiếm khách hàng để mua/bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua môi giới.

Bảo quản hàng hóa, tài liệu được giao thực hiện công việc môi giới và giao lại cho bên môi giới khi hoàn thành công việc.

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ mà mình môi giới

Đảm bảo bí mật các giấy tờ, tài liệu và thông tin do bên môi giới cung cấp.

Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán.

Không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới trừ trường hợp được bên môi giới ủy quyền thực hiện.

xem thêm: Môi giới thương mại là gì? Đặc điểm môi giới thương mại?

Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản mẫu hàng hóa, tài liệu được giao thực hiện việc môi giới và phải trả lại cho bên được môi giới sau khi kết thúc việc môi giới;

2. Không tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán;

4. Không được tham gia vào việc thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới trừ trường hợp được bên được môi giới ủy quyền.

Nghĩa vụ của bên môi giới

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới – đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Tạp chí Vogue là gì? Sự phát triển của Vogue trong giai đoạn hiện nay?

xem thêm: Mẫu hợp đồng kinh doanh thương mại, môi giới thương mại mới chuẩn nhất 2022

1. Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ;

2. Trả tiền môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

Quyền được hưởng thù lao môi giới

1. Quyền được hưởng thù lao môi giới, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới ký kết hợp đồng với nhau.

2. Trong trường hợp không có thoả thuận thì thù lao môi giới được xác định theo quy định của Luật Thương mại này.

Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán mọi chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc môi giới, kể cả trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.

3. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hợp đồng môi giới:

Cơ sở pháp lý soạn thảo hợp đồng môi giới

xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng môi giới thương mại là Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005.

Đối tượng của hợp đồng môi giới thương mại

Chủ thể của hợp đồng môi giới thương mại bao gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng ký kinh doanh để thực hiện dịch vụ môi giới thương mại và không nhất thiết phải có ngành, nghề kinh doanh trùng với ngành, nghề kinh doanh của các bên được môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết phải là pháp nhân.

Khi sử dụng dịch vụ môi giới thương mại, bên được môi giới nhân danh chính mình để liên hệ với các bên được môi giới và giới thiệu các bên được môi giới với nhau. Sau đó, các bên được môi giới trực tiếp để giao kết hợp đồng với nhau. Trên thực tế, có nhiều trường hợp bên môi giới thay mặt bên được môi giới ký kết hợp đồng với khách hàng, sau đó họ trở thành người đại diện cho bên môi giới và bên môi giới phải có văn bản ủy quyền cho bên được môi giới. nhà môi giới đại diện cho chính mình trong giao dịch cụ thể đó.

Các loại hợp đồng môi giới thương mại

Phạm vi môi giới thương mại được mở rộng không chỉ bao gồm các hoạt động môi giới mua bán hàng hóa và cung ứng các dịch vụ thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa. Như vậy, môi giới thương mại bao gồm tất cả các hoạt động môi giới nhằm mục đích kiếm lời như:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

– Môi giới mua bán hàng hóa

– Môi giới chứng khoán

xem thêm: Môi giới chứng khoán là gì? Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào?

– Môi giới bảo hiểm

– Môi giới tàu biển

– Môi giới cho thuê máy bay

– Môi giới bất động sản…

Do hoạt động môi giới tồn tại ở hầu hết các ngành dịch vụ nên ngoài việc chịu sự điều chỉnh của luật thương mại, hoạt động môi giới cụ thể nêu trên còn chịu sự điều chỉnh của các luật chuyên ngành có liên quan như Luật Doanh nghiệp. Kinh doanh bảo hiểm, Bộ luật hàng hải…

Do thực tiễn như vậy, các Hợp đồng môi giới sẽ rất đa dạng về thể loại, đáp ứng nhu cầu môi giới trong từng lĩnh vực kinh doanh.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng môi giới

Các điều khoản cơ bản của Thỏa thuận môi giới là không thể thiếu. Nếu không thống nhất được các điều khoản đó thì không thể giao kết hợp đồng môi giới.

xem thêm: Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần thiết phải thỏa thuận những điều khoản đó trước khi giao kết hợp đồng, những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng môi giới. Các điều khoản cơ bản của Thỏa thuận môi giới là:

– Điều khoản về đối tượng môi giới và nội dung trong hợp đồng môi giới thương mại

– Điều khoản về phí dịch vụ và phương thức thanh toán trong hợp đồng môi giới thương mại

– Điều khoản về thời gian thực hiện môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

– Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

– Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

Ngoài ra, có những điều khoản tùy chọn có thể được bao gồm trong hợp đồng này:

+ Cam kết và bảo lãnh hợp đồng

xem thêm: Môi giới mại dâm, chứa chấp gái mại dâm bao nhiêu năm tù?

+ Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

+ Điều khoản bảo mật thông tin

+ Điều khoản hợp đồng chuyển nhượng, chuyển nhượng

+ Quy định về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan đến hợp đồng…

Việc điều chỉnh các quy định pháp luật về hoạt động môi giới là rất cần thiết, tạo điều kiện cho ngành dịch vụ này được tiến hành dễ dàng, thuận tiện hơn, tránh được nhiều rủi ro phát sinh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hợp đồng môi giới là gì? Quy định về hợp đồng môi giới thương mại? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận