Hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán là gì? Các điều khoản chủ yếu?

Hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán là gì? Các điều khoản chính trong hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán là gì? Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại?

Đối với chứng khoán niêm yết trên sổ sách, việc thao túng quyền sở hữu tại chính tổ chức phát hành sẽ làm tăng chi phí giao dịch, bên cạnh đó, nhà đầu tư cảm thấy không an tâm về độ tin cậy của chứng khoán. chứng khoán nếu nó chỉ được ghi nhận tại tổ chức phát hành. Vì vậy, để đảm bảo sự thuận tiện và minh bạch của thị trường chứng khoán, pháp luật quy định Chứng khoán do công ty đại chúng phát hành phải được đăng ký, lưu ký thông qua hệ thống lưu ký chứng khoán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán.

1. Hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán là gì?

– Hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán (Securities Depository Services Agreement) được hiểu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên trong quá trình ký kết hợp đồng. Theo đó, hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán bao gồm việc tổ chức lưu ký chứng khoán với khách hàng.

– Ví dụ, Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định việc đăng ký thanh toán chứng khoán sẽ được thực hiện thống nhất tập trung trên toàn quốc và trước khi chứng khoán của người sở hữu được đưa ra bán thì phải gửi toàn bộ số chứng khoán đó cho sàn giao dịch chứng khoán. tổ chức đăng ký thanh toán.

– Hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán trước hết nhằm thực hiện chức năng lưu ký chứng khoán. Để đảm bảo việc nắm giữ chứng khoán ổn định khi khách hàng thực hiện giao dịch với chứng khoán lưu ký, trung tâm lưu ký chứng khoán được cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán chứng khoán. Theo quy định hiện hành, trung tâm lưu ký chứng khoán có các hoạt động cơ bản sau:

– Phê duyệt, đình chỉ hoặc hủy tư cách thành viên | lưu ký, thành viên mở tài khoản trực tiếp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Trung tâm.

– Ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

– Đăng ký, lưu ký chứng khoán phát hành ra công chúng, chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán. Đây là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất để đảm bảo cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Trường hợp pháp luật không quy định phải đăng ký, lưu ký thì trung tâm lưu ký chứng khoán vẫn được thực hiện hoạt động đăng ký, lưu ký. đăng ký, lưu ký chứng khoán nếu tổ chức phát hành yêu cầu.

– Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán. Thanh toán bù trừ chứng khoán là một trong những hoạt động quan trọng trên cơ sở trung tâm lưu ký chứng khoán là người nắm giữ chứng khoán vật chất cũng như thông tin về quyền lợi của nhà đầu tư.

Xem thêm bài viết hay:  Bất khả kháng là gì? Ý nghĩa của điều khoản bất khả kháng?

Đối với hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán không thực hiện độc lập mà là hoạt động phối hợp với các thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật. quy định pháp luật của Trung tâm.

2. Điều khoản chính:

– Đại lý chuyển nhượng chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán; chứng khoán phát hành ra công chúng và thực hiện các quyền liên quan đến người sở hữu chứng khoán theo ủy quyền của tổ chức phát hành. Ngoài ra, theo yêu cầu của tổ chức phát hành, trung tâm lưu ký chứng khoán có thể làm đại lý chuyển nhượng cho các chứng khoán không thuộc nhóm chứng khoán nêu trên.

xem thêm: Lưu ký chứng khoán là gì? Quy định chung về lưu ký chứng khoán ?

– Các dịch vụ khác hỗ trợ giao dịch chứng khoán.

– Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với chứng khoán đã lưu ký tập trung tại Trung tâm.

– Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy trình điều hành chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng tại Trung tâm sau khi có ý kiến ​​của Chủ tịch UBCKNN.

– Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ kịp thời cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tạm thời theo quy định của pháp luật.

– Thu phí, lệ phí theo chế độ quy định.

– Giám sát hoạt động của thành viên lưu ký, nhân viên nghiệp vụ của thành viên lưu ký trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; phát hiện và kiến ​​nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý các vi phạm theo chế độ quy định.

– Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán, quản lý và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Thực hiện các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Trung tâm lưu ký chứng khoán là gì? Quy trình lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán?

Trong giai đoạn hiện nay, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vẫn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vẫn phải đảm nhận thêm một số nhiệm vụ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao như tham gia xây dựng các dự án phát triển . phát triển ngành chứng khoán, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán, cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, v.v.

– Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên: Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động trên cũng như hạn chế rủi ro nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, theo quy định của pháp luật, trung tâm lưu ký chứng khoán có các nghĩa vụ sau:

– Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và các hoạt động. Trung tâm phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ bản gốc các tài liệu đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Xem thêm bài viết hay:  Giao điểm là gì? Tính chất, cách xác định, cách vẽ giao điểm?

– Xây dựng quy trình cho từng hoạt động kinh doanh cũng như quy trình quản trị rủi ro hiệu quả.

– Quản lý riêng tài sản của từng thành viên. – Bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Hành động vì lợi ích của người gửi chứng khoán hoặc người nắm giữ chứng khoán. Trung tâm phải trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường thiệt hại cho khách hàng do sự cố kỹ thuật hoặc sơ suất của nhân viên trong quá trình vận hành. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được trích lập từ nguồn thu nghiệp vụ theo quy định của Bộ Tài chính.

– Cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của khách hàng theo yêu cầu của công ty đại chúng và tổ chức phát hành.

– Thực hiện các nghĩa vụ kế toán, kiểm toán, thống kê và tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính

xem thêm: Vai trò, chức năng và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

* Về đối tượng: Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng được cung cấp hoạt động lưu ký chứng khoán phải là thành viên của trung tâm lưu ký chứng khoán. Thành viên của trung tâm lưu ký chứng khoán bao gồm:

– Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại. Ngoài tư cách là thành viên lưu ký, các đơn vị này còn có quyền đăng ký hoạt động lưu ký cho các đơn vị trực thuộc. Thành viên lưu ký được mở tài khoản để thực hiện lưu ký chứng khoán cho chính mình và cho khách hàng.

– Thành viên mở tài khoản trực tiếp bao gồm Ngân hàng Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, các tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại là thành viên lưu ký) và các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký của các nước và tổ chức khác tổ chức. các thực thể khác theo quyết định của trung tâm lưu ký chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

– Điểm khác biệt giữa thành viên lưu ký và thành viên mở tài khoản trực tiếp là: Thành viên lưu ký có quyền mở tài khoản lưu ký cho chứng khoán của chính mình và chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng lưu ký. đăng ký tại thành viên, còn thành viên mở tài khoản trực tiếp chỉ được mở tài khoản lưu ký đối với chứng khoán thuộc sở hữu của chính mình. Riêng đối với NHNN, mặc dù là thành viên trực tiếp nhưng NHNN vẫn được pháp luật cho phép mở tài khoản cho khách hàng của mình, vì mục đích hoạt động lưu ký của NHNN là để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chứ không phải vì mục tiêu lợi nhuận như đối với thành viên lưu ký.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn thuyết minh về chiếc mũ bảo hiểm hay, ngắn gọn

– Để trở thành thành viên lưu ký, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại phải đăng ký hoạt động lưu ký tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do tính chất kinh doanh khác nhau nên pháp luật quy định điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán.

3. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại:

– Có giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

– Nợ quá hạn không quá 5% trên tổng dư nợ.

– Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm gần nhất;

Có địa điểm, trang thiết bị đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán bao gồm:

Có giấy phép thành lập và hoạt động môi giới, kinh doanh chứng khoán;

Có địa điểm, trang thiết bị đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Sau khi nộp đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp UBCKNN từ chối cấp chứng chỉ phải giải thích rõ lý do bằng văn bản.

Các đối tượng được phép thực hiện hoạt động lưu ký chỉ được thực hiện hoạt động này tại trụ sở chính. Trường hợp có nhu cầu thực hiện hoạt động lưu ký tại chi nhánh thì phải đăng ký chi nhánh lưu ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải được cơ quan này chấp thuận.

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động lưu ký phải đăng ký trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký. lưu ký chứng khoán. Theo quy định hiện hành, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên lưu ký của trung tâm lưu ký chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

– Có ít nhất một thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ;

– Có cán bộ nghiệp vụ đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ do trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức.

Có quy trình nghiệp vụ, cơ sở vật chất và hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu của trung tâm lưu ký chứng khoán.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán là gì? Các điều khoản chủ yếu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận