Hội đồng tiền lương quốc gia là gì? Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng tiền lương quốc gia?

Hội đồng tiền lương quốc gia là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia? Trách nhiệm thi hành thành lập và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia?

Hội đồng tiền lương quốc gia được quy định trong Bộ luật Lao động. Để thực hiện quy định này, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia. Theo đánh giá của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, “sự ra đời của Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2013 đánh dấu bước cải thiện đáng kể của cơ chế xác định tiền lương tối thiểu tại Việt Nam. Nam giới”.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Hội đồng tiền lương quốc gia là gì?

Theo khoản 1 Điều 92 thì Bộ Luật Lao Động 2019 quy định về Hội đồng tiền lương quốc gia, theo đó:

Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ về lương tối thiểu và chính sách tiền lương cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia gồm các thành viên là đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động. chuyên gia trung ương và độc lập.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về Hội đồng tiền lương quốc gia như sau:

2. Chức năng của Hội đồng tiền lương quốc gia:

Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Lao động để thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về:

1. Tiền lương tối thiểu được hình thành theo vùng (bao gồm tiền lương tối thiểu tháng và tiền lương tối thiểu giờ).

2. Chính sách tiền lương áp dụng cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

1. Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ cung cầu lao động, việc làm, thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố khác có liên quan để làm cơ sở xác định Mức lương tối thiểu.

xem thêm: Tiền lương làm thêm, làm thêm có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

2. Lập báo cáo về mức lương tối thiểu của người lao động gắn với các yếu tố xác định mức lương tối thiểu quy định tại Khoản 3 Điều 91 của Bộ luật Lao động.

3. Rà soát mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, khoanh vùng vùng áp dụng mức lương tối thiểu để làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu trong từng thời kỳ.

4. Hàng năm, thương lượng để kiến ​​nghị Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (bao gồm mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu theo giờ).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ trình bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn mới nhất

5. Tham mưu, đề xuất với Chính phủ một số chính sách tiền lương áp dụng chung cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia:

1. Hội đồng tiền lương quốc gia có 17 thành viên, gồm: 05 thành viên là đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 05 đ/c đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 05 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương; 02 thành viên là chuyên gia độc lập (sau đây gọi là thành viên độc lập). Trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia là 01 Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) 03 Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, gồm: 01 Phó Chủ tịch là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 Phó Chủ tịch là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Nam và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

c) Các thành viên còn lại của Hội đồng tiền lương quốc gia, gồm: 04 thành viên đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 04 đ/c đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam; 03 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương (trong đó có 01 thành viên là đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 02 thành viên là đại diện của 02 hiệp hội ngành hàng ở miền Trung). trung tâm sử dụng nhiều lao động); 02 thành viên độc lập là các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế – xã hội (không bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu…), các trường đại học thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục ĐBVN. Liên đoàn Lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương).

xem thêm: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm người khác thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia hoạt động kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia không quá 05 năm.

Xem thêm bài viết hay:  Sông nào dài nhất châu Á? Top các con sông dài nhất châu Á?

3. Hội đồng tiền lương quốc gia có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận Thường trực giúp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xây dựng các báo cáo kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng và thực hiện công tác hành chính của Hội đồng. Hội đồng. Thành viên của Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực là thành viên của các cơ quan tham gia Hội đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia:

1. Hội đồng tiền lương quốc gia hoạt động tập thể thông qua các phiên họp dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; thảo luận dân chủ, công khai; Các quyết định dựa trên đa số phiếu bầu.

2. Hội đồng tiền lương quốc gia có con dấu riêng và được quản lý tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. luật. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy chế làm việc

1. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia quy định quy chế làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia, bộ phận kỹ thuật và bộ phận thường trực.

2. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia ý kiến ​​hoặc tham gia các phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia. Hội đồng. (Theo dõi Nghị định số: 49/2013/NĐ-CP)

xem thêm: Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ, lương ngày lễ, tết

6. Trách nhiệm thành lập và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia:

1. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cử đại diện tham gia Hiệp hội. . đồng lương quốc gia và gửi danh sách về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp trao đổi ý kiến ​​với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lựa chọn, đề xuất Trung ương hai hiệp hội ngành nghề sử dụng nhiều lao động. điều động đại diện tham gia làm thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia phù hợp với từng thời kỳ.

Xem thêm bài viết hay:  Chứng minh thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý? Lấy ví dụ?

3. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia có trách nhiệm trao đổi ý kiến ​​với các Phó Chủ tịch Hội đồng, đề xuất, lựa chọn thành viên Hội đồng độc lập để báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. hội xét cử; ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận thường trực của Hội đồng.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia; đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia; quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên khác của Hội đồng tiền lương quốc gia.

5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kết quả điều tra mức sống dân cư, điều tra lao động và việc làm, điều tra doanh nghiệp và các số liệu thống kê khác có liên quan theo yêu cầu của Hội đồng tiền lương. dân tộc.

Như vậy, Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 53 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, trong đó, Hội đồng tiền lương quốc gia là các chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ cung cầu lao động, việc làm. việc làm, tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố khác có liên quan làm cơ sở xác định mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, xây dựng báo cáo về mức lương tối thiểu của người lao động gắn với các yếu tố xác định mức lương tối thiểu; rà soát mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, khoanh vùng vùng áp dụng mức lương tối thiểu để làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu trong từng thời kỳ; định kỳ hàng năm, hiệp thương để kiến ​​nghị Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (bao gồm lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu theo giờ).

Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Chính phủ một số chính sách tiền lương áp dụng chung cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. .

xem thêm: Chế độ lương, phụ cấp Bí thư Đoàn TNCS cấp xã

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hội đồng tiền lương quốc gia là gì? Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng tiền lương quốc gia? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận