Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì? Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Để có được cuộc sống hòa bình, ấm no hôm nay cho đồng bào, cho con, cho cháu và cho chúng ta, trong thời kỳ trước đây, khi đất nước ta bị đô hộ bởi các nước khác, những người lãnh đạo, những người lính hay cả những người dân tay không đã anh dũng chiến đấu. vì hòa bình, độc lập, tự do là vô cùng to lớn. Vì vậy, không thể không nói đến việc đề ra mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp của Đảng và Nhà nước ta dựa trên cơ sở Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam Trước hết. Vậy, hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?

Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam Được biết đây là văn kiện tổng kết mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là văn kiện có giá trị cao nhất trong hệ thống văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam (trên cả Điều lệ Đảng). Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có 5 cương lĩnh.

xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Hoàn cảnh ra đời Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng được đề ra tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước có ý nghĩa quan trọng như Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản triệu tập và chủ trì, có sự tham dự chính thức của hai đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương (6-1929); hai đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (10-1929) và một số đồng chí Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị họp bí mật tại nhiều địa điểm khác nhau trên bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, bàn quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất trí thông qua 7 văn kiện, tài liệu, trong đó có 4 văn kiện kết thành Đảng. nội dung Cương lĩnh chính trị của Đảng:

– Chính cương vắn tắt của Đảng,

– Sách lược vắn tắt của Đảng,

– Chương trình tổng kết tiệc

– Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Mạo danh người khác là gì? Quy định tội mạo danh người khác?

Tất cả các văn kiện, tài liệu trên đều do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối của Đại hội VI (1928) của Quốc tế Cộng sản; nghiên cứu cương lĩnh chính trị của các tổ chức cộng sản trong nước, tình hình cách mạng thế giới và Đông Dương. Tuy ngắn gọn, tổng kết nhưng nội dung các văn kiện, tài liệu chính của Hội nghị được sắp xếp theo một lô gíc chặt chẽ của một Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Trong Bộ Chính trị của Đảng đã nêu “chủ trương tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới một xã hội cộng sản chủ nghĩa”. Đó là mục tiêu lâu dài và cuối cùng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Mục tiêu xã hội trước mắt là làm cho nhân dân được tự do hội họp, bình đẳng nam nữ, phổ cập giáo dục; về chính trị đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, thành lập chính quyền và quân đội của nhân dân (công, nông, binh); Về kinh tế, đó là xóa bỏ mọi quốc tịch, bãi bỏ sưu thuế cho nông dân nghèo, thu hết của cải lớn của đế quốc giao cho chính quyền nhân dân quản lý, thu hết ruộng đất đế quốc chiếm đoạt làm tài sản công. và phân phát cho mọi người. cày nghèo, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thực hiện lao động 8 giờ. Những mục tiêu đó phù hợp với lợi ích cơ bản của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta.

Sách lược của Đảng chỉ rõ Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, giai cấp chinh phục, lãnh đạo giai cấp nông dân; tiếp xúc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông; tranh thủ và phân hoá giữa địa chủ và tiểu tư sản với giai cấp tư sản dân tộc, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới thành mặt trận thống nhất đánh đuổi đế quốc, đánh đuổi đại địa chủ và phong kiến, thực hiện khẩu hiệu Việt Nam độc lập, dân tộc người cày có ruộng.

Chương trình tổng kết của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng ghi rõ tên Đảng, nguyên tắc hoạt động của Đảng, hệ thống tổ chức của Đảng từ chi bộ, quận, huyện, thị xã hoặc khu vực; tỉnh, thành phố hoặc các bộ đặc biệt và chính quyền trung ương.

Toàn bộ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng toát lên tư tưởng lớn là cách mạng dân tộc – dân chủ Việt Nam tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nguyên nhân đó thuộc về nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng Mác-Lênin.

Xem thêm bài viết hay:  Cách tắt/ẩn nick Facebook ngay cả khi đang online dễ dàng

Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “Làm tư sản dân quyền, thổ địa cách mạng để tiến lên xã hội cộng sản”.

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam

Về chính trị: đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; thành lập chính phủ công nông, tổ chức quân đội công nông.

Về kinh tế: Xoá bỏ mọi quốc tịch; tịch thu toàn bộ tài sản lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng…) của tư bản đế quốc Pháp giao cho Chính phủ công nông quản lý; tịch thu hết ruộng đất của đế quốc

phương tiện làm việc công ích để phân phát cho dân cày nghèo; bãi bỏ sưu thuế cho nông dân nghèo; mở rộng công nghiệp và nông nghiệp; Thực thi pháp luật ngày làm việc tám giờ.

Về văn hóa – xã hội: Nhân dân tự do tổ chức; quyền bình đẳng nam nữ,…; giáo dục phổ thông theo công nghiệp hóa.

Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục được đại đa số nông dân, lấy bần nông làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ, phong kiến; làm cho các liên hiệp công nông (công đoàn, hợp tác xã) khỏi bị bọn tư bản quốc gia lũng đoạn, chi phối; phải ra sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v… để kéo họ vào phe của giai cấp vô sản; Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam chưa nhận thức được phe phản cách mạng thì phải tranh thủ làm cho chúng trung lập một thời gian. Bất kỳ bộ phận nào chống lại cách mạng (chẳng hạn như Đảng Lập hiến, v.v.) sẽ bị lật đổ.

Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Về mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

xem thêm: Mẫu đơn và thủ tục ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2023

3. Ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tập hợp ba tổ chức cộng sản lại thành một Đảng Cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam theo đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước vì mục tiêu chung của cả nước. độc lập và chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Giới thiệu vai trò, nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với cách mạng. Việt Nam. Điều đó chứng tỏ giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn bổ sung, phát triển học thuyết Mác – Lênin về Đảng Cộng sản: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam”.

– Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo theo con đường cách mạng của Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử, tinh hoa quan điểm giai cấp và thấm nhuần tinh thần dân tộc .

Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để giành chính quyền về tay nhân dân để xây dựng một xã hội cộng sản chủ nghĩa, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này.

– Nội dung Cương lĩnh sau này còn một số vấn đề chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam hoặc có những câu chữ có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau, nhưng với việc bổ sung Luận cương chính trị công bố đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương Đảng, Cương lĩnh chính trị của Đảng ngày càng hoàn thiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc, chống kiến, thực dân lập quốc và dân cày. Chủ trương đó rất phù hợp với nguyện vọng tha thiết của đại đa số quần chúng nông dân. Như vậy, Đảng đã đoàn kết được các lực lượng cách mạng to lớn xung quanh giai cấp của mình, còn các đảng của các giai cấp khác hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng ta – Đảng của giai cấp công nhân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận