Hệ thống tổ chức Đoàn thành niên? Cơ quan lãnh đạo các cấp?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì? Hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? Nhiệm vụ và cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn TNCS HCM? Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhau thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tập hợp đông đảo thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hệ thống tổ chức Đoàn? Cơ quan lãnh đạo các cấp?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được hiểu một cách cơ bản là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. công tác lãnh đạo, rèn luyện thế hệ trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò to lớn của mình còn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thế hệ trẻ đất nước; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời là lực lượng chính trị nòng cốt trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp đã ban hành và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm 4 cấp cụ thể như sau:

– Thứ nhất: Cấp Trung ương là cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Hạng nhì: Cấp tỉnh và tương đương là cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Thứ ba: Cấp huyện và tương đương là cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng ngoại thương là gì? Quy định về hợp đồng ngoại thương?

– Thứ tư: Cấp cơ sở (bao gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở) là một cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Như vậy, hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở). Mỗi cấp độ đều có những vai trò rất quan trọng đối với đất nước chúng ta.

Chủ thể là đoàn viên, thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một lực lượng có số lượng đông đảo, có vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi thành lập và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ sau mà đối tượng là đoàn viên, thanh niên, được coi là TNCS Hồ Chí Minh. Công đoàn với tư cách là lực lượng quan trọng quyết định tương lai và sự phát triển của đất nước.

Xây dựng chủ thể đoàn viên, thanh niên vững mạnh, có đạo đức, nhân cách là một trong những nội dung có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. nói chung, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức nói riêng.

3. Nhiệm vụ và cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ cơ bản sau:

– Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đề ra; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo công tác của mình trước Đại hội, Hội nghị đại biểu toàn quốc; kiến nghị, đề xuất và phối hợp với cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế – xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan. liên quan đến công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi.

– Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương lãnh đạo việc thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình; nghị quyết, chỉ thị của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương có nhiệm vụ báo cáo công tác trước Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu cùng cấp; kiến nghị, đề xuất và phối hợp với cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế – xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan. liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Xem thêm bài viết hay:  Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? Có bao nhiêu đời Vua?

Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ cụ thể sau: Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi. ; Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. quốc phòng, an ninh của đơn vị địa phương; Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn. , Hội, Đội ở khu dân cư, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.

Đất nước ta từ khi hình thành cho đến ngày nay đã trải qua bao thăng trầm, khi nước ta bị giặc ngoại xâm, lực lượng thanh niên bao đời nay luôn giữ vai trò xung kích. thanh niên sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ đoàn viên, thanh niên và luôn chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên về lý tưởng cách mạng. bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, từ đó cũng góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ kế tục trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác xây dựng đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong các tổ chức thành viên.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc mừng sinh nhật vợ yêu ngọt ngào và lãng mạn nhất

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Đảng Cộng sản Việt Nam: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Nhà nước: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, đồng thời là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội. bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và bảo vệ trẻ em.

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò là hạt nhân chính trị trong xây dựng tổ chức. Tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng vai trò là người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Chi đoàn. Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh còn có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đối tượng là cán bộ nhi đồng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất. kinh phí hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hệ thống tổ chức Đoàn thành niên? Cơ quan lãnh đạo các cấp? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận