Gói thầu PC là gì? Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hợp PC?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp. Vậy gói thầu là gì? Gói thầu PC là gì? Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hợp PC như thế nào? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

1. Gói thầu PC là gì?

Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm, gói thầu có thể gồm những nội dung mua  sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung

Tại Khoản 23 Điều 4 Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

Như vậy, gói thầu PC còn gọi là gói thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc gói thầu hỗn hợp

Xem thêm: Giá gói thầu là gì? Quy định mới nhất về giá gói thầu trong đấu thầu?

2. Điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp:

Đấu thầu là hoạt động đòi hỏi tính công bằng, dựa trên tinh thần cạnh tranh và minh bạch. Để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu thầu hỗn hợp thì cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Để tham gia gói thầu hỗn hợp thì nhà thầu tham dự gói thầu hỗn hợp phải độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp đây là một phần của gói thầu hỗn hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

– Nhà thầu tham dự thầu cần phải độc lập về tài chính với các bên:

+ Bên mời thầu, chủ đầu tư

+ Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

+ Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư

+ Nhà thầu tư vấn đấu thầu 

Xem thêm: Gói thầu quy mô nhỏ là gì? Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nhỏ?

3. Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hợp PC:

MẪU

HỒ SƠ MỜI THẦU THIẾT KẾ, CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP ÁP DỤNG ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, ĐẤU THẦU HẠN CHẾ QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp)

 

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu: _______________

Tên gói thầu: _______________

Dự án: _______________

[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

Phát hành ngày: _______________

[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]

Ban hành kèm theo Quyết định: _______________

[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
(nếu có)
[ghi tên, đóng dấu]

Bên mời thầu
[ghi tên, đóng dấu]

 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

EPC

Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp

CDNT

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính

HSĐXKT

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

HSĐXTC

Hồ sơ đề xuất về tài chính

ĐKC

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cung cấp điện 3 pha cho hộ gia đình mới nhất

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Luật đấu thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội

Nghị định 63/CP

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền chung Châu Âu

 

MỤC LỤC

Mẫu thông báo cập nhật nội dung hồ sơ mời thầu

Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về gói thầu

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu

Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Chương VII. Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

Chương VIII. Các bản vẽ

Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng

Chương IX. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương X. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phụ lục 1. Một số ví dụ về điều khoản cụ thể của hợp đồng

Chương XI. Biểu mẫu kèm theo hợp đồng

Phụ lục 2. Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung của hồ sơ mời thầu

 

MỤC LỤC CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Phần thứ nhất

THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Nội dung

Trang

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

 

Mục 1. Phạm vi gói thầu

 

Mục 2. Nguồn vốn

 

Mục 3. Hành vi bị cấm

 

Mục 4. Tư cách hợp lệ của nhà thầu và tính hợp lệ của vật tư, thiết bị, dịch vụ liên quan

 

Mục 5. Nội dung của HSMT

 

Mục 6. Làm rõ HSMT, khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu

 

Mục 7. Sửa đổi HSMT

 

Mục 8. Chi phí dự thầu

 

Mục 9. Ngôn ngữ của HSDT

 

Mục 10. Thành phần của HSDT

 

Mục 11. Đơn dự thầu và các bảng biểu

 

Mục 12. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

 

Mục 13. Thành phần đề xuất kỹ thuật

 

Mục 14. Giá dự thầu và giảm giá

 

Mục 15. Đề xuất phương án thay thế trong HSDT

 

Mục 16. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán

 

Mục 17. Thời gian có hiệu lực của HSDT

 

Mục 18. Bảo đảm dự thầu

 

Mục 19. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT

 

Mục 20. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT

 

Mục 21. Thời điểm đóng thầu

 

Mục 22. HSDT nộp muộn

 

Mục 23. Rút, thay thế và sửa đổi HSDT

 

Mục 24. Bảo mật

 

Mục 25. Làm rõ HSDT

 

Mục 26. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung

 

Mục 27. Xác định tính đáp ứng của HSDT

 

Mục 28. Sai sót không nghiêm trọng

 

Mục 29. Nhà thầu phụ

 

Mục 30. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

 

Mục 31. Mở HSĐXKT

 

Mục 32. Đánh giá HSĐXKT

 

Mục 33. Mở HSĐXTC

 

Mục 34. Đánh giá HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu

 

Mục 35. Thương thảo hợp đồng

 

Mục 36. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

 

Mục 37. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Mục 38. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

 

Mục 39. Hủy thầu

 

Mục 40. Điều kiện ký kết hợp đồng

 

Mục 41. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

 

Mục 42. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

 

Mục 43. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu (BDL)

 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT

 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

 

Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC

 

Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính

 

Mục 6. Phương án thay thế trong HSDT (nếu có)

 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức và cách ghi đúng

 

A. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXKT

 

Mẫu số 01. Đơn dự thầu

 

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

 

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

 

Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu

 

Mẫu số 05a. Bản kê khai thông tin về nhà thầu

 

Mẫu số 05b. Bản kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh

 

Mẫu số 06. Danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu

 

Mẫu số 07. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ

 

Mẫu số 08. Kiện tụng đang giải quyết

 

Mẫu số 09. Tình hình tài chính trước đây của nhà thầu

 

Mẫu số 10. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động tư vấn, cung cấp hàng hóa và xây lắp

 

Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính

 

Mẫu số 12. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

 

Mẫu số 13. Hợp đồng tương tự

 

Mẫu số 14. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

 

Mẫu số 15. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

 

Mẫu số 16. Bản kinh nghiệm chuyên môn

 

Mẫu số 17. Bảng kê khai thiết bị

 

Mẫu số 18(a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

 

Mẫu số 18(b). Bảng kê khai nhà thầu phụ đặc biệt

 

B. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXTC

 

Mẫu số 19(a). Đơn dự thầu (không có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu hoặc đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

 

Mẫu số 19(b). Đơn dự thầu (có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

 

Mẫu số 20. Bảng tổng hợp giá dự thầu

 

Mẫu số 21. Bảng tổng hợp nhu cầu các loại tiền tệ

 

Mẫu số 22. Bảng chi tiết giá dự thầu

 

Mẫu số 23. Bảng kê công nhật

 

Mẫu số 24. Bảng kê các khoản tạm tính

 

Mẫu số 25. Bảng kê số liệu điều chỉnh

 

Mẫu số 25’. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi

 

Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu

 

1. Giới thiệu chung về dự án

 

2. Giới thiệu chung về gói thầu

 

Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

 

1. Yêu cầu tiến độ chung của dự án

 

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

 

Chương VII. Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

 

1. Nội dung các Chỉ dẫn kỹ thuật

 

2. Yêu cầu về các thông số bảo hành chính

 

Chương VIII. Các bản vẽ

 

Phần thứ ba

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương IX. Điều kiện chung của hợp đồng

 

Chương X. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Phụ lục 1. Một số ví dụ về điều khoản cụ thể của hợp đồng

 

Phụ lục 1.1. Yêu cầu về bảo hiểm

 

Phụ lục 1.2. Điều kiện và quy trình thanh toán

 

Phụ lục 1.3. Quản lý các loại thuế, phí và lệ phí

 

Phụ lục 1.4. Các thông số cam kết bảo hành

 

Chương XI. Biểu mẫu kèm theo hợp đồng

 

Mẫu số 26. Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

 

Mẫu số 27. Thỏa thuận hợp đồng

 

Mẫu số 28. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

 

Mẫu số 29. Bảo lãnh tiền tạm ứng

 

Mẫu số 30. Giấy chứng nhận nghiệm thu và bàn giao tạm thời công trình

 

Mẫu số 31. Giấy chứng nhận hoàn thành toàn bộ công trình

 

Mẫu số 32. Thủ tục và mẫu bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

 

Mẫu số 33. Yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

 

Mẫu số 34. Đề xuất của Nhà thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

 

Mẫu số 35. Dự toán bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc do Nhà thầu lập

 

Mẫu số 36. Phê duyệt dự toán của Chủ đầu tư

 

Mẫu số 37. Phê duyệt của Chủ đầu tư về việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định thương tật mới nhất

 

Mẫu số 38. Phụ lục Hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

 

Mẫu số 39. Tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng

 

Mẫu số 40. Danh sách các tài liệu trình Chủ đầu tư xem xét phê duyệt

 

Mẫu số 41. Danh sách các nhà thầu phụ

 

Phụ lục 2. Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung HSMT

 

Ví dụ 1. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về kỹ thuật (theo phương pháp chấm điểm)

 

Ví dụ 2. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về kỹ thuật (theo tiêu chí đạt/không đạt)

 

Ví dụ 3. Tính toán các giá trị phạt hiệu suất, tổn thất trong dự án nhiệt điện

 

Ví dụ 4. Hướng dẫn lập khối lượng mời thầu (Dự án thủy điện)

 

Ví dụ 5. Chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu đối với gói thầu

 

     

 

MẪU THÔNG BÁO CẬP NHẬT NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU1

Tên dự án:

Tên gói thầu: ________________

Chủ đầu tư: _________________

Bên mời thầu: __________________

Địa chỉ Bên mời thầu: ________________

Số điện thoại – fax: __________________

Email: ______________________

[Ghi tên bên mời thầu] tổ chức đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án][Ghi tên bên mời thầu] xin mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

[Giới thiệu sơ bộ về nội dung dự án và gói thầu]

Quá trình tổ chức đấu thầu sẽ tuân thủ theo các quy định về đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ của Luật đấu thầu, các văn bản hướng dẫn liên quan và không hạn chế số lượng các nhà thầu tham gia.

Một bộ hồ sơ mời thầu bao gồm các thành phần sau:

1. Thông báo cập nhật nội dung hồ sơ mời thầu

2. Hồ sơ mời thầu bao gồm các phần:

– Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu

– Phần thứ hai: Yêu cầu về gói thầu

– Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng

….

n. Các nội dung có thay đổi so với nội dung trong HSMT gồm:

[Ghi các nội dung sửa đổi của HSMT. Ví dụ: Thay đổi về yêu cầu đối với năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu].

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá [ghi giá trị bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] hoặc có giá trị tương đương bằng đồng ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi [ghi giá trị bằng s và bằng chữ, đồng tiền ngoại tệ được phép sử dụng] và phải được gửi đến địa chỉ bên mời thầu chậm nhất là ___ giờ (giờ Việt Nam), ngày ___ tháng ___ năm ___ [ghi thời điểm đóng thầu]. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được chấp thuận.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ___ giờ (giờ Việt Nam) ngày ___ tháng ___ năm  ___  tại [ghi địa điểm mở thầu], không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện nhà thầu tham dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trong trường hợp có nội dung nào trong Thông báo này mâu thuẫn với nội dung nêu trong các phần khác của HSMT thì nội dung nêu trong Thông báo này có giá trị thay thế.

 

 

___, ngày ___ tháng ___ năm ___
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Để xem hết nội dung của mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hợp PC mời bạn tài file dưới đây:

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

– Luật đấu thầu 2013

– Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Gói thầu PC là gì? Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hợp PC? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận