Giao dịch dân sự là gì? Các đặc điểm của giao dịch dân sự?

Giao dịch dân sự là gì? Hậu quả của việc xác lập giao dịch dân sự? Đặc điểm của giao dịch dân sự là gì? Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực?

Giao dịch dân sự là giao dịch phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để giao dịch dân sự được công nhận là giao dịch dân sự hợp pháp thì giao dịch đó phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định.

1. Giao dịch dân sự là gì?

Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.“.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu giao dịch dân sự là một trong những sự kiện pháp lý phổ biến làm phát sinh hậu quả pháp lý. Phổ biến nhất trong giao dịch dân sự là hợp đồng dân sự có hai bên trở lên. Để giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật thì khi giao kết phải tuân theo các điều kiện do pháp luật quy định.

Giao dịch dân sự là hoạt động chung giữa con người với nhau nhằm đạt được mục đích mong muốn trong nội dung cụ thể của giao dịch, các giao dịch này thường song song tồn tại sự thỏa thuận của các bên. được hình thành trên cơ sở pháp lý được quy định bởi pháp luật hiện hành.

Chủ thể tham gia giao dịch dân sự sẽ được cụ thể hóa trên cơ sở pháp lý là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý làm phát sinh hậu quả pháp lý liên quan. Trong từng trường hợp cụ thể của giao dịch làm phát sinh, chấm dứt quan hệ dân sự, chuyển dịch quyền, tài sản của các chủ thể tham gia giao dịch thì hình thức thực hiện giao dịch dân sự giữa các bên được lựa chọn theo quy định của pháp luật. thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong khi thực hiện giao dịch dân sự cũng như khi xác lập giao dịch cần có sự đồng ý của các bên, tự nguyện tham gia, không có sự ép buộc, lôi kéo…. Những vấn đề đó là một trong nhiều cơ sở pháp lý để xác lập giao dịch có giá trị pháp lý và hiệu quả.

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Điều 117 BLDS 2015 là chủ thể tham gia giao dịch phải có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch của mình; mục đích và nội dung của giao dịch không được trái với quy định hiện hành và chuẩn mực đạo đức xã hội; chủ thể tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện không bị ép buộc và phải có sự thống nhất về ý chí với bên tham gia giao dịch nếu có; hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.

Là hành vi pháp lý đơn phương mà chủ thể trong giao dịch dân sự thể hiện ý muốn của mình trong nội dung giao dịch có tác động trực tiếp đến chủ thể khác (ví dụ: cha mẹ lập di chúc để lại tài sản cho người khác). con……).Tuy nhiên, trường hợp bị coi là vô hiệu của pháp luật nếu không có các điều kiện có hiệu lực quy định tại Điều 117 BLDS 2015 nêu trên, trừ trường hợp pháp luật có quy định. liên quan khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu tại Chương VII từ Điều 123 – Điều 130 Bộ luật Dân sự 2015. Chủ thể còn lại của giao dịch này cũng có thể tham gia hoặc không tham gia. Giao dịch dân sự tuỳ thuộc vào từng trường hợp xác lập giao dịch cụ thể và chủ yếu do bên yêu cầu xác lập giao dịch đơn phương quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Biểu hiện của dân chủ và kỉ luật – Hướng dẫn trả lời GDCD 9

2. Hậu quả của việc xác lập giao dịch dân sự:

Hậu quả của việc xác lập giao dịch dân sự là làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự là sự kiện pháp lý (hành vi pháp lý đơn phương, đa phương – một bên hoặc nhiều bên) làm phát sinh hậu quả pháp lý. Tùy từng giao dịch cụ thể có thể làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ dân sự. Giao dịch dân sự là hành vi có ý chí của chủ thể tham gia giao dịch, với mục đích và động cơ nhất định.

xem thêm: Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo Bộ luật dân sự 2015

Giao dịch dân sự là căn cứ chung nhất, phổ biến nhất làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự; là phương tiện pháp lý quan trọng nhất trong giao lưu dân sự, trong sự di chuyển của tài sản và trong việc cung ứng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi thành viên trong xã hội. Trong nền sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường, thông qua giao dịch dân sự (hợp đồng), các chủ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác trong đời sống hàng ngày.

3. Đặc điểm của giao dịch dân sự:

Trong giao dịch dân sự có di chúc và ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Vì vậy, giao dịch dân sự phải là sự thống nhất giữa ý chí và việc thể hiện ý chí. Nếu không có sự thống nhất này, giao dịch dân sự có thể bị tuyên bố vô hiệu hoặc sẽ vô hiệu.

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch (Điều 118 Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 Mục đích của giao dịch là hậu quả pháp lý sẽ phát sinh từ giao dịch mà các bên mong muốn đạt được khi tham gia giao dịch, hay nói cách khác mục đích ở đây luôn là hợp pháp (mục đích pháp lý) Mục đích của giao dịch là mục đích có thực, nếu các bên tham gia giao dịch thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Ngoài nguyên tắc tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên trong giao dịch, pháp luật còn đặt ra một số yêu cầu tối thiểu để các chủ thể phải tuân thủ – đó là điều kiện có hiệu lực của giao dịch. Dịch. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 như sau:

“thứ nhất. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Các chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội.

xem thêm: Giao dịch dân sự có điều kiện là gì? Ví dụ về giao dịch dân sự có điều kiện

Xem thêm bài viết hay:  Suất vốn đầu tư là gì? Cách xác định suất vốn đầu tư xây dựng?

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, nếu pháp luật có quy định.”

Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; mục đích và nội dung của giao dịch không trái pháp luật, đạo đức xã hội; người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện; hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực:

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện như: người tham gia giao dịch dân sự có năng lực hành vi dân sự, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không được trái pháp luật, trái pháp luật. đạo đức xã hội; người tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Người tham gia giao dịch dân sự có năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự được hiểu là khả năng của chủ thể do pháp luật quy định, bằng hành vi, ý chí của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực hành vi dân sự của chủ thể bao gồm khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền dân sự, nghĩa vụ dân sự cụ thể; khả năng chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi của chính mình, cả hợp pháp và bất hợp pháp.

Tại Điều 16 của Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 có quy định về năng lực hành vi dân sự như sau:

“Thứ nhất. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có các quyền dân sự, nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bắt đầu từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.”

Như vậy, ta có thể thấy năng lực hành vi dân sự của cá nhân phụ thuộc vào độ tuổi, vào khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của cá nhân đó. Căn cứ vào khả năng này, pháp luật dân sự phân biệt: người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự một phần, người do mắc bệnh mà không thể nhận thức hoặc làm chủ được hành vi của mình là những người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không được trái pháp luật

Như chúng ta đã biết, việc thực hiện các giao dịch dân sự phải được thực hiện thông qua các hình thức giao dịch nhất định. Các giao dịch đó, cần phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung của giao dịch. Nội dung của giao dịch đó phải là những vấn đề, những điều khoản mà hai bên thỏa thuận thực hiện phải đáp ứng và đảm bảo yêu cầu pháp luật. Tính pháp lý được quy định dựa trên các vấn đề về hình thức và nội dung. Nội dung văn bản cần có mục đích triển khai văn bản, có nội dung thể hiện quá trình triển khai văn bản.

Xem thêm bài viết hay:  Em hãy đóng vai anh thanh niên kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa

Quy định rõ ràng về việc thực hiện, trách nhiệm, nghĩa vụ và công việc cụ thể của các bên. Nội dung của văn bản, mục đích của văn bản mặc dù được tự do thỏa thuận nhưng việc đáp ứng yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật vẫn là yếu tố quan trọng và cần thiết nhất. Bởi nếu xác lập mục đích của văn bản và thực hiện nội dung của văn bản thì văn bản đó cần tuân thủ và áp dụng nghiêm túc các quy định của pháp luật.

+ Người tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện

Ngoài yêu cầu phải có năng lực hành vi dân sự, người thực hiện giao dịch còn phải đáp ứng yêu cầu về sự tự nguyện khi giao kết hợp đồng giao dịch dân sự. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để xác định tính minh bạch và hợp pháp của văn bản. Chỉ khi các chủ thể tự nguyện ký kết, thương lượng và đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận thì hiệu lực của văn bản giao dịch đó mới có giá trị pháp lý. Trong một số trường hợp chủ thể giao dịch bị ép buộc hoặc ký kết trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo thì hiệu lực của văn bản giao dịch đó sẽ không được công nhận là hợp lệ.

+ Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật

xem thêm: Tình yêu là gì? Người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự vô hiệu ?

Ngoài các điều kiện trên, hình thức của văn bản giao dịch cũng là một trong những điều kiện bắt buộc để văn bản giao dịch có hiệu lực. Trong phần nội dung về hình thức giao dịch, tại quy định của Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 có quy định cụ thể về hình thức của giao dịch theo quy định của pháp luật. Tại Điều 119 như sau:

“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký thì phải thực hiện theo quy định đó.”

Như vậy ta thấy giao dịch dân sự cũng được quy định dưới các hình thức riêng để giao dịch đó được hợp pháp hóa về hình thức như sau: Giao dịch có thể được thực hiện thông qua các hình thức như lời nói, văn bản hoặc cũng có thể được thực hiện bằng hành vi, việc làm cụ thể. Hiện nay, một số phương thức thông qua mạng điện tử cũng đã được công nhận là một trong những hình thức thực hiện giao dịch dân sự.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giao dịch dân sự là gì? Các đặc điểm của giao dịch dân sự? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận