Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Tìm hiểu về nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng? Đánh giá phê bình và tự phê bình trong tổ chức đảng hiện nay? Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng?

Chúng tôi nhận thấy kiểm điểm và tự phê bình được biết đến là một nguyên tắc và quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự phê bình và phê bình nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần ngăn chặn, có thể đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của chủ thể là cán bộ, đảng viên. Dưới đây là những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Tìm hiểu nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng:

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời luôn coi tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc hết sức quan trọng trong quá trình sinh hoạt Đảng và tự phê bình và phê bình cũng là quy luật phát triển của Đảng. hàng việt nam. Nguyên tắc này cũng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tự phê bình và phê bình còn góp phần ngăn chặn những biểu hiện xuyên tạc trong nhận thức cũng như tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên. Nguyên tắc này đã góp phần khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí của con người.

Giúp mọi người nói thẳng, nói thật và từ đó sẽ nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai lầm của bản thân và những người xung quanh nhằm xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong cộng đồng. hệ thống Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bên cạnh đó, tự phê bình và phê bình cũng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất từ ​​tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng cho từng chủ thể ai là đảng viên.

Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc quan trọng và các chủ thể cần thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc. Mọi đảng viên cũng có trách nhiệm nêu cao tính kỷ luật tự giác, tính chiến đấu, tính gương mẫu, công tâm, thẳng thắn, khách quan, trung thực và mỗi cán bộ cũng cần quan tâm chỉ rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. khuyết điểm, mỗi người cần kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình để mọi người cùng rút kinh nghiệm, rút ​​kinh nghiệm thì mới có khả năng khắc phục khuyết điểm. .

Xem thêm bài viết hay:  Thủy triều là gì? Nguyên nhân gây ra hiện tượng thủy triều?

Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc được đặt ra để các chủ thể học tập cái hay, tránh cái dở, không để cán bộ Đảng viên nói xấu nhau, vạch khuyết điểm của nhau mà phê bình nhau. . Phê bình và tự phê bình là làm cho dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam tốt hơn, kỷ cương hơn, chủ thể là những cán bộ, đảng viên gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao hơn. cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn.

Khi mỗi người thực hành tự phê bình và phê bình cũng sẽ phải dân chủ, không được áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, bởi chúng ta thấy rằng, chỉ có dân chủ mới có nhiều sáng kiến, mọi người mới tập trung được trí óc. Khi các chủ thể không giữ được dân chủ trong sinh hoạt chi bộ thì đảng viên đó dù có ý kiến ​​cũng không dám nói, muốn phê bình ai cũng sợ, không dám phê bình.

2. Đánh giá phê bình và tự phê bình trong tổ chức đảng hiện nay:

Chúng tôi nhận thấy, hiện nay, ở hầu hết các tổ chức đảng và cơ quan của hệ thống chính trị trong cả nước, nguyên tắc phê bình và tự phê bình vẫn được duy trì và các tổ chức chính trị cũng đã thực hiện. Đảng và các cơ quan của hệ thống chính trị đi vào nề nếp, hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước năng động. hiệu quả và hiệu ứng.

Cùng với đó, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua mà chúng ta đạt được còn nhờ chủ thể là các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan Nhà nước đã dám nghĩ, dám làm, dám nhận khuyết điểm, hạn chế để tự phê bình và phê bình và qua đó cũng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. , của các tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, có thể thấy vẫn còn một số tổ chức đảng và một số đối tượng là cán bộ, đảng viên chưa làm tốt công tác phê bình và tự phê bình. Cùng với đó là sự xa rời lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận chủ thể là cán bộ, đảng viên trong các tổ chức Đảng. Ở những cá nhân, đơn vị đó, tổ chức Đảng cũng đã thiếu kiểm tra, giám sát, cơ quan cấp trên còn buông lỏng kỷ luật đảng, kỷ luật, pháp luật nhà nước đối với những người này.

Xem thêm bài viết hay:  Net price là gì? Các điểm khác biệt giữa List price và Net price?

Chính vì lẽ đó, cũng đã dẫn đến một bộ phận không nhỏ đảng viên sa vào tội lỗi, tham nhũng, lãng phí, bóc lột nhân dân, làm giàu cho bản thân.

Trong tất cả những hiện tượng cụ thể nêu trên, cũng có thể thấy, một phần lỗi xuất phát từ các tổ chức đảng chưa duy trì tốt chế độ phê bình và tự phê bình, chủ thể là cán bộ đảng viên không thực hiện phê bình và tự phê bình. nghiêm túc.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng:

Để có thể thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng ta hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

– Thứ nhất: Cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phê bình vật chứ không phê bình người. Cấp ủy các cấp cũng cần thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong từng cấp đó là tự phê bình và phê bình để giúp cá nhân nhận rõ khuyết điểm, hạn chế của mình. Tự phê bình và phê bình là chỉ ra khuyết điểm, hạn chế của đồng chí mình và tìm cách khắc phục, không lợi dụng tự phê bình và phê bình để hạ bệ nhau. cùng nhau.

– Thứ hai: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc về vai trò, đặc điểm của tự phê bình và phê bình trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cần xác định đúng nội dung, lựa chọn đúng nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. tự phê bình và phê bình.

– Thứ ba: Cần nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành, cơ quan theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đề cao chế độ báo cáo và trách nhiệm giải trình để tạo không khí thực sự. tổ chức dân chủ. Tiến hành đồng bộ tự phê bình và phê bình trong các tổ chức của Đặng đi đôi với thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Lời dẫn chương trình lễ Vu Lan, nghi lễ Bông hồng cài áo

– Thứ tư: Bên cạnh đó, cũng cần thực hiện nghiêm túc chế độ, quy định về tự phê bình và phê bình, đưa tự phê bình và phê bình thành nền nếp, thường xuyên được tiến hành trong các cuộc họp chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ. của Việt Nam. Đối với các đối tượng là cán bộ Đảng, nếu có khuyết điểm, sau khi tự phê bình và phê bình, những người này cũng cần có kế hoạch, báo cáo cụ thể thời gian và biện pháp khắc phục.

– Thứ sáu: Thực hiện tốt quy trình xử lý thông tin phản ánh liên quan đến đối tượng là tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật. của chính phủ. Đảng ta cũng cần kịp thời làm rõ những thông tin phản ánh của người dân. Tất cả những thông tin phản ánh đều có cơ sở xác định đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng đến tổ chức và nhân dân. nghiêm túc xem xét, xử lý.

– Sáu là: Cần xử lý kiên quyết, thích đáng những kẻ lợi dụng phê bình nhằm mục đích vu khống, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, trả thù cá nhân. Cần lên án, đấu tranh với những hành vi lợi dụng phê bình để đấu đá trong nội bộ tổ chức Đảng.

Có thể thấy, hiện nay, việc thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ giúp mỗi đảng viên nhận rõ ưu khuyết điểm của mình, đồng thời cũng có thể chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm của đồng chí. để mỗi người cùng nhau cố gắng hoàn thiện để trở nên tốt đẹp hơn. Và, khi mọi đối tượng là đảng viên học, hiểu và thực hành đúng những nội dung cơ bản của nguyên tắc tự phê bình và phê bình cũng sẽ góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng ta hiện nay. tinh khiết và mạnh mẽ hơn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng của website thcstienhoa.edu.vn