Giải pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm thực hiện các biện pháp “phi vũ trang”, chủ yếu nhằm lật đổ, tiến tới xóa bỏ chế độ chính trị. cai trị ở các nước xã hội chủ nghĩa. Vậy biện pháp chống chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những biện pháp cụ thể ở đó.

1. Khái niệm Diễn biến hòa bình:

1.1. Nơi bình yên là gì?

“Diễn biến hòa bình” là quá trình dần dần, cuối cùng dẫn đến một chế độ chính trị khác, không sử dụng vũ lực; chiến lược không dùng vũ lực mà bằng nhiều hình thức, thủ đoạn nhằm tạo ra quá trình diễn biến hòa bình nhằm làm thay đổi chế độ chính trị ở nước khác.

Ngoài ra, diễn biến hòa bình còn là thuật ngữ mà một số nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng khi mô tả một chiến lược chính trị – tư tưởng – xã hội của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do và chính trị. cánh hữu chống chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa cộng sản. Đó là một quá trình thầm lặng và không đổ máu sẽ dẫn đến việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và hệ tư tưởng của Đảng ở các nước xã hội chủ nghĩa.

1.2. Đặc điểm của diễn biến chiến lược hòa bình:

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc quốc tế, là chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá. toàn diện về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, tư tưởng, chính trị đến xã hội, không hạn chế về thời gian, không gian nhằm làm phân hóa đối phương, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. , chia rẽ nội bộ và tự tan rã. Các thế lực thù địch đã thực hiện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt. Đặc biệt, chúng lợi dụng tối đa những biến động của tình hình quốc tế để phản công. Trong đó, kháng chiến chính trị – tư tưởng là chính; Trong đó, tập trung, làm sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng và Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước, “phi chính trị hóa quân đội, công an”.

2. Giải pháp chống diễn biến hòa bình:

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần là tấm gương đi đầu trong đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch hiện nay.

Luôn nâng cao và phát huy vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên trong công tác vận động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng cho thế hệ trẻ ở từng đơn vị trường học, doanh nghiệp, cơ quan.

Xây dựng môi trường rõ ràng, xác định trong từng cơ quan, đơn vị để thế hệ trẻ trong Nhà trường phấn đấu, học tập và xác định mục tiêu phấn đấu.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ Nhà trường về lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; xác định rõ âm mưu, thủ đoạn, hành vi chống phá của các thế lực chống đối, phản động bằng “diễn biến hòa bình”.

Xem thêm bài viết hay:  Tính chất giao hoán của phép cộng là gì? Bài tập kèm lời giải?

Chủ động, tích cực đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm kinh tế của Đảng.

Thực hiện tốt cuộc đấu tranh chống quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, kết hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với chống “tự diễn biến” của địch.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nội dung có ý nghĩa quyết định để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn.

3. Giải pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình trong quân đội:

Một là: Thường xuyên giữ vững phẩm chất chính trị cao, bảo vệ và nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

V. I. Lê-nin đã từng nói: “Sự thắng hay bại của trận chiến phụ thuộc vào tâm trạng của người cầm súng đứng trên chiến trường”. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của LLVT, của đơn vị; mặt khác cũng góp phần quan trọng quyết định thái độ và hành động chiến đấu của người lính.

Hai là: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng đầy đủ các phương án tác chiến, luyện tập làm chủ các tình huống, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Ba là: Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng, phối hợp với các đơn vị về nhiều mặt để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống “diễn biến hòa bình”.

Bốn là: Phối hợp với địa phương, đơn vị bạn xây dựng địa bàn ổn định, vững chắc để chủ động phòng ngừa, xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Việc ngăn chặn diễn biến hòa bình là vô cùng khó khăn bởi nếu nó đã bùng phát thì rõ ràng việc ngăn chặn sẽ khó thực hiện.

Tuy nhiên, nếu các cá nhân, cơ quan, đơn vị đoàn kết, trung thực, hết lòng với Đảng, với Nhân dân thì thiết nghĩ, công tác phòng chống diễn biến hòa bình sẽ không khó.

4. Giải pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình:

Cần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về âm mưu, bản chất đen tối của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; về nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và ý thức trách nhiệm đấu tranh của tuổi trẻ. Bởi lẽ, hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên thanh niên nhận thức hạn chế, chưa hiểu rõ bản chất chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. văn hóa” và nguy cơ của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, lịch sử của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của dân tộc cho thanh niên. Tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng, của Đoàn

Xem thêm bài viết hay:  Stt, caption thả thính mùa đông cute ngắn gọn, hài hước

Cấp ủy các cấp, chính quyền, đoàn thể cần chủ động, tích cực nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng, kịp thời nắm bắt những quan điểm tích cực để cổ vũ, động viên; phát hiện những quan điểm sai trái để kịp thời điều chỉnh, định hướng tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng phương án tác chiến đầy đủ, thuần thục từng phương án, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

5. Giải pháp chống chiến lược chiến tranh hòa bình trong xã hội hiện nay:

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng và thuần thục từng phương án tác chiến là một trong những yếu tố bảo đảm cho mỗi đơn vị trong toàn quân đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là biện pháp trực tiếp đập tan âm mưu, thủ đoạn của địch nhằm phá hoại tổ chức bộ đội, làm suy yếu sức chiến đấu, giảm khả năng chiến đấu của bộ đội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bộ đội. chính trị, tư tưởng của từng cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh, lấy xây dựng hệ thống chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng làm trung tâm. Duy trì nền nếp các đơn vị có nền nếp tác chiến, bảo đảm các đơn vị luôn sẵn sàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thường xuyên xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức, phối hợp với các đơn vị trên nhiều lĩnh vực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”.

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, nhất là của từng đơn vị cơ sở trong quân đội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng địa bàn, thường xuyên liên hệ với các đoàn thể, vận động nhân dân để giải quyết các tiêu cực. âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của địch, bản thân cán bộ, chiến sĩ cũng là mục tiêu để địch thường xuyên lợi dụng, phá hoại; Địch luôn tìm những sơ hở, khâu yếu của ta ở những địa bàn, đơn vị có những vấn đề phức tạp, những biểu hiện tiêu cực để chọn làm điểm yếu, sau đó mở rộng chống phá ta trên diện rộng. rộng hơn.

Trước hết, với tổ chức đảng, cấp ủy phải thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức bên trong trong sạch, vững mạnh để đủ năng lực lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, coi đây là nhân tố then chốt quyết định sự thắng lợi của Đảng. nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”. Phải thường xuyên tuyên truyền, quán triệt để mọi tổ chức đảng và đảng viên nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết tâm chính trị đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. .

Xem thêm bài viết hay:  Sửa lỗi Windows Update Service hoặc BITS Service bị thiếu

Thường xuyên củng cố các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; Tập thể cấp ủy và cá nhân lãnh đạo, nhận thức đúng công tác lãnh đạo bảo đảm cho các nghị quyết của tổ chức Đảng được thực hiện thắng lợi. Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò xung kích của mỗi đảng viên để thực sự trở thành lực lượng xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các cấp ở cơ sở đủ cả về số lượng và chất lượng, thể hiện ở các khâu như tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng đúng người, đúng việc, phát huy vai trò của họ. tổ chức của nhiệm vụ. Đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kỹ năng tổ chức, chỉ đạo, kể cả trong khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong mọi tình huống. tình huống.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đồng quân nhân là tổ chức tập hợp đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào hành động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm. trách nhiệm và chủ động trong mọi việc thể hiện

Phối hợp với địa phương, đơn vị bạn xây dựng địa bàn vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khi có tình huống xấu xảy ra.

Xây dựng cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn hiện nay, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ của từng đơn vị quân đội và là nội dung hết sức quan trọng nhằm phòng, chống “diễn biến hòa bình” và trên mặt trận chính trị, tư tưởng của quân đội. quân đội quốc gia.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của địch, một trong những biện pháp then chốt là không ngừng chú trọng đổi mới các mặt công tác đảng, công tác chính trị. tư tưởng làm cơ sở chính trị, tinh thần để thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, lực lượng, con người trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch đã thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận chính trị, tư tưởng trong quân đội bằng nhiều thủ đoạn hết sức thâm độc. Vì vậy, việc thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần phòng, chống và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong Quân đội ta, góp phần xây dựng Quân đội Việt Nam ngày càng vững mạnh. bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Hiện nay.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giải pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận