Đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức cơ quan nhà nước

Quy định pháp luật về việc cho công chức thôi việc? Mẫu đơn xin thôi việc của công chức, viên chức?

Công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, quyết định đồng ý cho nghỉ hay không. Đơn xin nghỉ phép như thế nào và quy định của pháp luật đối với đơn xin nghỉ phép của công chức? Mẫu đơn xin thôi việc của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước?

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Quy định của pháp luật về việc từ chức của công chức:

1.1. Quy định về nghỉ phép đối với công chức:

1.1.1 Công chức là ai?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; ở cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập) trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập được bảo đảm tiền lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. ”

1.1.2. Chấm dứt đối với công chức:

– Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định, công chức muốn thôi việc phải có đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho từ chức thì phải nêu rõ lý do; Nếu tự ý nghỉ việc mà không được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

– Ghi chú:

+ Không giải quyết cho thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Không giải quyết thôi việc đối với nữ công chức đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổingoại trừ trường hợp từ chức theo ý muốn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB-TT và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

1.2. Quy định về nghỉ phép đối với công chức:

1.2.1. Ai là quan chức?

Căn cứ Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. pháp luật.”

1.2.2. Quy định về việc cho người lao động thôi việc:

Nhân viên xin nghỉ việc trong những trường hợp nào?

xem thêm: Đơn xin nghỉ việc, mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

Theo quy định của Luật Viên chức 2010, viên chức nghỉ việc trong trường hợp bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập không tiếp tục. ký hợp đồng làm việc đối với viên chức khi kết thúc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đặc biệt:

* Do đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc:

Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức 2010, sửa đổi năm 2019 quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức trong các trường hợp sau đây:

– Viên chức có 2 năm liên tục bị xếp loại, đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

– Công chức buộc thôi việc theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 57 Luật Cán bộ, công chức 2010

– Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn bị ốm đau 12 tháng liên tục, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đau 6 tháng liên tục mà không điều trị. khả năng làm việc chưa được phục hồi. Khi sức khoẻ của công chức bình phục thì được xem xét để tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải tinh giản biên chế làm cho vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhiệm không còn.

– Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2022

– Công chức không đạt yêu cầu sau thời gian thử việc.

* Do tự nghỉ hưu:

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

– Không được bố trí đúng vị trí, công tác hoặc không đảm bảo các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bắc Ninh [Ly hôn nhanh tại Bắc Ninh]

– Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc

– Bị đối xử tồi tệ; cưỡng bức lao động

– Bạn hoặc gia đình bạn thực sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng

– Công chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

xem thêm: Quyền và nghĩa vụ khi người lao động thôi việc

– Người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị 3 tháng liên tục mà chưa phục hồi khả năng lao động.

Người lao động phải báo trước bao nhiêu ngày khi thôi việc?

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; Trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 3 ngày.

Quy trình giải quyết thôi việc đối với công chức:

Trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu viên chức đồng ý cho viên chức nghỉ việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ hưu trí. các công việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp người lao động không đồng ý cho nghỉ việc thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

– Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc không gia hạn hợp đồng làm việc đối với viên chức thì phải đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định.

Trường hợp nào không áp dụng chính sách thôi việc đối với người lao động?

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình mới nhất năm 2022

Khoản 4 Điều 57 Nghị định 115/2020 / NĐ-CP quy định không áp dụng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

– Công chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý điều động đến công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị.

– Công chức, viên chức đã thông báo nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại mới nhất

– Cán bộ trong vụ không nhận được tiền thôi việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Viên chức.

2. Đơn xin từ chức của công chức, viên chức cơ quan nhà nước:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………., ngày ……. tháng ……. năm…….

ĐƠN XIN VIỆC

xem thêm: Nghĩa vụ của người lao động nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng

Kính gửi: Giám đốc / Thủ trưởng cơ quan: ……………………………………………………… ..

Trưởng ban tổ chức cán bộ: ………………………………………………………………………

Trưởng khoa …………………………………………………….………………

Tên tôi là: :……………………………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: …………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………….

Xin nghỉ việc ngày …… .. tháng …… .. năm ……………………. ……

Lý do để rời:

xem thêm: Đơn xin nghỉ việc của giáo viên (đơn từ chức của ngành giáo dục)

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………

Tôi cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày được nghỉ phép và hoàn thành mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho: ……………………………………………… …… …… có liên quan đến công việc tôi đang đảm nhận.

Ý kiến ​​của Trưởng phòng / Ban …………………….

Đề nghị Giám đốc / Thủ trưởng cơ quan cho Ông (Bà) nghỉ phép.

làm việc kể từ ngày …… tháng ……………….

Lý do: ……………………………………………………

trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương sau khi sinh và hướng dẫn cách viết chi tiết nhất

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

…………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC / TRƯỞNG CƠ QUAN

……………………………………………………

xem thêm: Sau bao lâu thì nhân viên thôi việc sẽ được giải quyết?

……………………………………………………

……………………………………………………

Hướng dẫn cách viết đơn:

– Phần mở bài: Quốc hiệu và tiêu ngữ, ngày tháng năm viết đơn, tên đơn.

– Nội dung:

+ Thông tin cá nhân: trình bày đầy đủ thông tin bao gồm họ và tên; Vị trí bạn đang nắm giữ là gì ?; địa chỉ của đơn vị, cơ quan

+ Trình bày đầy đủ lý do nghỉ việc: trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Chẳng hạn, các nguyên nhân được nêu là do năng lực yếu không đáp ứng được công việc được giao; hoàn cảnh gia đình cá nhân không đáp ứng nơi làm việc; Cần tập trung nâng cao kiến ​​thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

+ Ghi rõ thời gian bạn muốn nghỉ phép vào thời điểm nào bạn muốn.

xem thêm: Người lao động có thể xin nghỉ việc do hoàn cảnh khó khăn?

+ Nội dung bàn giao công việc: ghi rõ những công việc, tài sản của cơ sở nơi làm việc cần bàn giao cho đơn vị, cơ quan.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Đơn xin nghỉ việc của viên chức, công chức cơ quan nhà nước của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận