Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Quy định về đơn vị sự nghiệp công lập?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Phân biệt với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập? Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập?

Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vị trí của các đơn vị sự nghiệp công luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đời sống kinh tế – xã hội của một quốc gia. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về đơn vị này.

1. Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày bởi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm cung cấp các dịch vụ công thiết yếu, đảm bảo phục vụ nhu cầu của công chúng. người trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác.

Đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu là tổ chức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ. hành chính công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực chuyên môn khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý. nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông và các lĩnh vực công vụ khác. các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

  • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn trong thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Ví dụ: Trường Đại học Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương là đơn vị sự nghiệp công lập. Bệnh viện 115 trực thuộc Sở Y tế TP.HCM… Đơn vị nghiên cứu, sự nghiệp (nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục (bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu)… Đối với cơ quan quản lý ngành, các tổ chức này là đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Các đơn vị sự nghiệp chủ yếu là các viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện,… trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xét từ góc độ vị trí pháp lý, đơn vị sự nghiệp công lập có thể chia thành các loại sau:

– Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục;

– Các đơn vị thuộc UBND tỉnh;

– Các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Các đơn vị thuộc UBND cấp huyện.

Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ gồm:

Xem thêm bài viết hay:  Tháng 12 có ngày lễ gì? Các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12?

– Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ (đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực; báo, tạp chí, trung tâm thông tin hoặc tin học; trường hoặc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; học viện). Và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập:

Đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội mà chủ yếu là cơ quan nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đầu tư xây dựng để hoạt động. Tùy theo loại hình đơn vị sự nghiệp mà nhà nước có mức hỗ trợ ngân sách ở các mức khác nhau.

Đơn vị sự nghiệp công lập nhằm mục đích cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong khu vực nhà nước có trách nhiệm cung cấp dịch vụ phần cứng cho nhân dân hoặc lĩnh vực mà khu vực ngoài nhà nước không có khả năng hoặc không có khả năng đầu tư. quan tâm để đầu tư.

Tiếp đến là cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng được đổi mới theo hướng tự chủ, hạch toán độc lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Đồng thời, để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh lạm quyền, vượt quyền, phòng chống tham nhũng, luật đã ban hành quy định về việc thành lập Hội đồng quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập. được thành lập để tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư cho đơn vị sự nghiệp công lập khác trong trường hợp cần thiết.

Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu được tuyển dụng theo vị trí việc làm, theo hợp đồng, được quản lý, sử dụng như viên chức. Trong khi đó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã chia đơn vị sự nghiệp công lập thành 4 loại:

  • Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư;
  • Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên;
  • Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;
  • Đơn vị được Nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

3. Phân biệt với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập:

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đơn vị, tổ chức sự nghiệp ngoài nhà nước, do các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân thành lập hoặc liên doanh giữa các tổ chức, quốc gia. bên ngoài, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, cá nhân, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài. Điển hình là trường học tư thục, bệnh viện tư nhân, bảo tàng tư nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học,… Các đơn vị này thường được tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tuyển dụng, quản lý hoặc sử dụng lao động là chính. trên cơ sở quan hệ lao động đã quy định. Vì vậy, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập nhìn chung không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn đóng vai ông giáo và kể lại câu chuyện lão Hạc

Người sử dụng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập là nhà nước nên cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ, chính sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thường không giống như tại các đơn vị sự nghiệp công lập. sự nghiệp ngoài công lập. Và trên thực tế, nhà nước hoàn toàn có thể quy định một số nghĩa vụ ràng buộc đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khi đó, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đang được tổ chức và hoạt động chủ yếu theo mô hình doanh nghiệp. Vì vậy, việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động trong các đơn vị này về cơ bản sẽ dựa trên cơ chế pháp lý chung về tuyển dụng và quản lý các loại đối tượng này.

4. Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định này (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành); một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung cấp nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại.

Đơn vị sự nghiệp công lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu). Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư khi thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả sẽ được sắp xếp lại hoặc giải thể. Việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị. ; các đơn vị khác thực hiện theo đề án thành lập (trường hợp thành lập mới) hoặc đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: số lượng Phó Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân mỗi đơn vị không quá 03 người; Các đơn vị khác được bố trí không quá 03 người.

Xem thêm bài viết hay:  Thu nhập vãng lai là gì? Cách tính thuế thu nhập vãng lai?

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người/đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (bao gồm: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài); (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ), đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Chính phủ (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài) và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 20 số lượng nhân viên ít hơn được bố trí không quá 02 cấp phó; có từ 20 người làm công chức trở lên thì bố trí không quá 03 cấp phó.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục thuộc Bộ (Bộ); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục trực thuộc Tổng cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sở); đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chi cục và tương đương trực thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện) có không quá 02 cấp phó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực; thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính; thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về đơn vị sự nghiệp công lập.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Quy định về đơn vị sự nghiệp công lập? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận