Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Phân biệt đơn chất và hợp chất?

Đơn tố là gì? Hợp chất là gì? Phân biệt nguyên tố và hợp chất? Trạng thái của chất? Một số bài tập về nguyên tố và hợp chất?

Để phân biệt giữa nguyên tố và hợp chất, chúng ta cần hiểu khái niệm và đặc điểm của chúng. Vậy nguyên tố và hợp chất là gì? Đặc điểm cấu trúc của chúng là gì? Một số ví dụ về các nguyên tố và hợp chất là gì?

1. Phần tử là gì?

1.1. Khái niệm đơn giản:

Trong hóa học, một chất là một chất được tạo thành từ một hoặc nhiều nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học.

Một nguyên tố là một trong những chất hóa học đơn giản nhất không thể thay đổi bằng bất kỳ phương tiện hóa học nào trong phản ứng hóa học.

Mỗi nguyên tố có số nguyên tử riêng, đại diện cho số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó.

1.2. Đặc điểm cấu trúc của phần tử:

Trong nguyên tố kim loại, các nguyên tử được sắp xếp chặt chẽ và theo một trật tự nhất định.

Trong một nguyên tố phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau bằng một số nhất định, thường là hai.

1.3. Một số loại monome:

Các chất được chia thành hai loại: nguyên tố kim loại và nguyên tố phi kim.

một. Nguyên tố kim loại:

Các nguyên tố kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử và có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Ngoài ra, nguyên tố kim loại có ánh kim loại, dễ uốn, v.v.

– Một số nguyên tố kim loại: Natri (Na), Kali (K), Berili (Be), Magiê (Mg), Bari (Ba), Nhôm (Al), Kẽm (Zn), Sắt (Fe), Đồng (Cu), Bạc (Ag), Vàng (Au), Thủy ngân (Hg),..

Về tính chất hóa học:

+ Trừ Vàng (Au) và Bạch kim (Pt) khi phản ứng với Oxy ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao sẽ tạo thành oxit, thường là oxit bazơ. Khi tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao sẽ tạo thành muối.

+ Các kim loại như Magie (Mg), Nhôm (Al), Mangan (Mn), Kẽm (Zn), Crom (Cr), Sắt (Fe), Coban (Co), Niken (Ni), Thiếc (Sn), Chì (Pb) khi phản ứng với các dung dịch (HCl, H2VÌ THẾ4 loãng tạo thành muối và H2.

+ Các kim loại hoạt động mạnh (trừ nhóm I và Ca, Ba…) đẩy kim loại hoạt động yếu ra khỏi dung dịch muối.

b. Nguyên tố phi kim loại:

Các nguyên tố phi kim được cấu tạo từ các nguyên tử hoặc phân tử, dẫn nhiệt và dẫn điện kém (trừ than chì).

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão hay nhất

Các nguyên tố phi kim tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng và khí.

+ Trạng thái rắn: Than chì, Kim cương (C), Boron (B), Silic (Si), Phốt pho (P), Lưu huỳnh (S), …

Trạng thái lỏng: Brôm (Br2),..

Trạng thái khí: Hydro (NÓNG)2), Heli (He), Nitơ (N2), Oxy (O2), Ôzôn (O3), flo (F2), Neon (Ne), Clo (Cl2), Argon (Ar),…

Về tính chất hóa học:

+ Phi kim phản ứng với oxi tạo oxit, thường là oxit axit.

+ Khi phản ứng với kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối hoặc oxit.

+ Khi phản ứng với hiđro sẽ tạo thành hợp chất khí.

1.4. Ví dụ về một yếu tố duy nhất:

Một số ví dụ về các chất đơn giản:

Khí oxi được tạo thành từ nguyên tố O.

Kim loại sắt được tạo thành từ nguyên tố Fe.

Kim loại vàng được tạo ra từ nguyên tố Au.

2. Hợp chất là gì?

2.1. Khái niệm hợp chất:

Trong hóa học, hợp chất là chất được tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học khác nhau, có tỉ lệ thành phần cố định và một trật tự nhất định.

Không giống như hỗn hợp, thành phần của hợp chất không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi hợp chất bằng . phương pháp vật lý do. Ví dụ, nước (FUL)2O) là một hợp chất bao gồm một nguyên tử H cho mỗi nguyên tử O.

2.2. Đặc điểm cấu trúc của hợp chất:

Trong một hợp chất, các nguyên tử được liên kết với nhau theo một trật tự cố định và theo một tỷ lệ cố định. Tỷ lệ của mỗi nguyên tố trong một hợp chất được biểu thị bằng tỷ lệ trong công thức hóa học của nó. . Ví dụ, nước bao gồm hai nguyên tử Hydrogen liên kết với một nguyên tử Oxy: công thức hóa học là H2O).

2.3. Phân loại hợp chất:

một. Hợp chất vô cơ:

Hợp chất vô cơ bao gồm khí CO, CO . khí ga2h2khí CO3 và cacbonat, hydrocacbon và hợp chất không có nguyên tử C.

Các hợp chất vô cơ được chia thành 4 loại: Oxit, Axit, Bazơ và Muối.

– Oxit: Hợp chất gồm một nguyên tố kết hợp với một hay nhiều nguyên tử O. Oxit được chia thành 4 loại

+ Oxit axit: Là những Oxit được tạo bởi một nguyên tố phi kim có O và một Axit tương ứng. Ví dụ: SO2khí CO2….

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe trực tuyến (online) mới nhất

+ Oxit Bazơ: Đây là những oxit bao gồm một nguyên tố kim loại với O và với một Bazơ tương ứng. Ví dụ: CaO,..

+ Oxit lưỡng tính: Chỉ cần kết hợp Axit tương ứng và Bazơ tương ứng. Ví dụ: ZnO.

+ Oxit trung tính: Đây là những oxit không có axit hoặc bazơ tương ứng. Ví dụ: CO, NO,…

– Axit: Là những hợp chất hoá học được tạo bởi phi kim hoặc oxit axit và tan được trong nước (trừ H2SiO3).

+ Axit không có oxi: HCl, HBr,..

Axit có nhiều oxi: HClO4h2VÌ THẾ4

Axit ít oxi: HClO, H O2VÌ THẾ3

Axit mạnh: HCl, HClO4HNO3

Axit yếu: HClO, H O2khí CO3

– Căn cứ: Là những hợp chất hóa học được tạo ra từ kim loại, trong một số trường hợp có thể được tạo thành từ các oxit bazơ.

+ Bazơ tan trong nước: LiOH, NaOH, RbOH, CsOH, v.v.

+ Bazơ không tan trong nước: Fe(OH)2Zn(OH)2

b. Hợp chất hữu cơ:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Tuy nhiên không phải hợp chất nào của Cacbon cũng là hợp chất hữu cơ, có một số trường hợp hợp chất của Cacbon nhưng không phải là hợp chất hữu cơ như: CO, CO2h2khí CO3muối cacbonat kim loại, muối cacbua, muối xianua…

2.4. Ví dụ hợp chất:

Một số ví dụ về các hợp chất:

– nước H2O) gồm hai nguyên tố H và O .

HClO gồm 3 nguyên tố: H, Cl, O.

NaOH bao gồm ba nguyên tố: Na, O và H.

3. Phân biệt đơn chất và hợp chất:

Tiêu chuẩn đơn chất Các hợp chất Ý tưởng Các nguyên tố là những chất được tạo thành từ một nguyên tố hóa học. Hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học khác nhau. phân loại Các nguyên tố được chia thành hai loại, nguyên tố phi kim và nguyên tố kim loại. Các hợp chất được chia thành hai loại, hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. hạt đại diện – Gồm một nguyên tử kim loại và phi kim.

– Gồm các nguyên tử cùng loại, phi kim ở thể lỏng và khí.

Bao gồm các nguyên tử thuộc các loại nguyên tố hóa học khác nhau. Công thức hóa học – Đối với kim loại rắn và phi kim, công thức hóa học là kí hiệu hóa học.

– Đối với phi kim ở thể lỏng và khí, công thức hóa học là ký hiệu hóa học + chỉ số dưới (Ax).

Xem thêm bài viết hay:  Uỷ quyền là gì? Quy định về giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?
Công thức hoá học của hợp chất là kí hiệu hoá học của các nguyên tố và chỉ số tương ứng (AxBy). Ví dụ Vàng (Au), Bạc (Ag),.. HCl, HBr,..

4. Trạng thái bản chất:

Mỗi chất là một tập hợp rất lớn các nguyên tử hoặc phân tử.

Tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và áp suất, một chất có thể ở ba trạng thái:

+ Trạng thái rắn: Các hạt sắp xếp sít sao, không có khe hở và dao động tại chỗ.

Trạng thái lỏng: Các hạt được sắp xếp chặt chẽ và trượt lên nhau.

Trạng thái khí: Các hạt ở rất xa nhau và đang chuyển động nhanh hơn theo nhiều hướng.

5. Một số bài tập về nguyên tố và hợp chất:

Bài 1: Điền dấu “…” còn thiếu vào các câu sau:

“… có thể được phân thành hai loại lớn: nguyên tố và hợp chất. … được tạo thành từ một nguyên tố, và … được tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học.

Phần tử được chia thành … và …. Kim loại có ánh kim loại, dẫn điện và nhiệt, không giống như … không có các tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất: hợp chất … và hợp chất…”.

Dung dịch:

Vấn đề được phân loại thành hai loại lớn là các nguyên tố và hợp chất. đơn chất được làm từ một phần tử, và Các hợp chất được tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học.

Phần tử được chia thành kim loại phi kim loại. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt, khác với phi kim loại không có những tính chất này (ngoại trừ than chì).

Có hai loại hợp chất: hợp chất vô cơ và hợp chất Hữu cơ“.

Bài 2: Để tôi nói cho bạn biết:

a) Đồng và sắt được cấu tạo từ những nguyên tố nào?

b) Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ những nguyên tố nào?

Dung dịch:

a) Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng (Cu).

Sắt Sắt được tạo thành từ nguyên tố Sắt (Fe).

b) Khí nitơ được tạo thành từ nguyên tố Nitơ (N).

Khí clo được tạo thành từ nguyên tố clo (Cl).

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Phân biệt đơn chất và hợp chất? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận