Điều ước quốc tế là gì? Quy định chung về điều ước quốc tế?

Điều ước quốc tế là gì? Quy định chung về điều ước quốc tế? Nguyên tắc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế?

Hiện nay, trong tình hình hội nhập giữa các quốc gia trên thế giới, vấn đề phát triển kinh tế – xã hội cũng được đặt lên hàng đầu khi các quốc gia trên thế giới đàm phán ký kết các hiệp định với nhau thông qua các hiệp định. bằng văn bản với các nước làm phát sinh quan hệ về quyền và nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế.

Cơ sở pháp lý: Luật Điều ước quốc tế 2016

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Điều ước quốc tế là gì?

Trong xu thế phát triển và hội nhập chung của toàn thế giới, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề, mối quan hệ giữa các quốc gia vì thế ngày càng được mở rộng. và đa dạng hóa. Điều đó đặt ra yêu cầu phải thể chế hóa và thống nhất các nguyên tắc để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong hợp tác giữa các quốc gia. Vì vậy, các điều ước quốc tế đã ra đời, và đáp ứng nhu cầu đó. Điều ước là một bộ phận của hệ thống pháp luật quốc tế, nó điều chỉnh các quan hệ thuộc lĩnh vực hợp tác giữa các quốc gia trong đời sống quốc tế.

Điều ước quốc tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, được ký kết giữa các chủ thể của luật quốc tế làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đó theo luật quốc tế, bao gồm một hoặc nhiều văn bản có liên quan. với nhau và không phụ thuộc vào tiêu đề của văn bản.

Như vậy, theo quy định, điều ước quốc tế có thể được đặt tên là Công ước hoặc có thể là Hiệp ước, Thỏa thuận, Hiến chương, Quy chế, Tuyên bố… Tên gọi của điều ước đó tùy thuộc vào từng thỏa thuận. sự đồng ý của các quốc gia đối với một điều ước quốc tế mà không ảnh hưởng đến bản chất của văn kiện được ký kết – ràng buộc tự nguyện các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các quốc gia và việc chấp nhận các ràng buộc đó cũng có thể được thể hiện bằng nhiều hành động khác nhau như “ký, phê chuẩn, chấp nhận , phê duyệt hoặc gia nhập, hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác đã được thỏa thuận.

Bản chất của điều ước quốc tế là các quốc gia với sự thỏa thuận của các chủ thể trong quan hệ pháp luật quốc tế giữa các quốc gia, điều ước quốc tế được coi là hình thức pháp lý cơ bản chứa đựng các quy phạm pháp luật. Luật quốc tế nhằm xây dựng và ổn định cơ sở pháp lý cho các quan hệ pháp luật quốc tế hình thành và phát triển. Điều ước quốc tế là công cụ, phương tiện quan trọng để duy trì và củng cố quan hệ hợp tác quốc tế giữa các chủ thể, giữa các nước có quan hệ bình đẳng với nhau. Theo đó, điều ước quốc tế góp phần bảo đảm pháp lý quan trọng cho quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể luật quốc tế. Ngoài ra, điều ước còn là công cụ quan trọng để xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế hiện đại, đồng thời, để pháp điển hóa luật quốc tế một cách hiệu quả, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. luật pháp quốc tế được thi hành.

Xem thêm bài viết hay:  Dữ liệu là gì? Dữ liệu máy tính là gì? Tầm quan trọng của dữ liệu?

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, điều ước quốc tế được hình thành dựa trên sự thỏa thuận giữa các quốc gia dựa trên các nguyên tắc và chủ thể khác của Luật quốc tế về vấn đề này. Nội dung của điều ước quốc tế chứa đựng quyền và nghĩa vụ của các bên đối với nhau. Khi các quốc gia ký kết cũng như gia nhập một Điều ước quốc tế thì họ sẽ bị ràng buộc bởi các quy định của điều ước đó và các quốc gia phải tuân thủ. Điều này thể hiện ở chỗ các bên phải thực hiện các quyền và gánh vác các nghĩa vụ pháp lý được ghi nhận trong điều ước. Điều ước quốc tế phải được các bên ký kết thực hiện trên nguyên tắc tận tâm, thiện chí và thoả thuận với nhau. Các bên tham gia điều ước không được viện dẫn sự khác biệt giữa điều ước đã ký và pháp luật quốc gia của nước đó để không thực hiện điều ước.

2. Quy định chung về điều ước quốc tế:

2.1. Đặc điểm của điều ước quốc tế:

Về cơ bản, điều ước quốc tế có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, về chủ thể: trong điều ước quốc tế Chủ thể ở đây bao gồm quốc gia hoặc tổ chức quốc tế nhất định và các chủ thể khác của luật quốc tế.

xem thêm: Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế

Thứ hai, Đối với hình thức:

+ Điều ước quốc tế hiện nay chỉ tồn tại dưới hình thức văn bản được ghi trên giấy tờ, văn bản

Xem thêm bài viết hay:  Muối Amoni là gì? Tính chất hoá học? Bài tập về muối Amoni?

+ Tên gọi của điều ước quốc tế rất đa dạng như hiệp ước, công ước, hiệp định, hiệp ước,… Tuy nhiên, tên gọi này sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên.

+ Cấu trúc của một điều ước quốc tế cũng giống như vậy, cụ thể bao gồm: lời nói đầu, nội dung cơ bản, phần cuối và phụ lục.

+ Ngôn ngữ: Trên thực tế, điều ước quốc tế sẽ được soạn thảo bằng ngôn ngữ của hai bên hoặc theo thỏa thuận (nếu có).

Tuy nhiên, trong trường hợp là điều ước quốc tế đa phương phổ quát, văn bản sẽ được soạn thảo bằng ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, v.v.

Thứ ba, Về nội dung: lưu ý các nguyên tắc hoặc quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Theo đó, các nguyên tắc hoặc chuẩn mực này có tính ràng buộc lẫn nhau, nhưng được xác lập theo thỏa thuận của các bên và hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng.

Thứ tư, Về phân loại: Hiện nay, điều ước quốc tế có thể được phân thành các loại tùy theo các căn cứ khác nhau, cụ thể như sau:

xem thêm: Bảo lưu điều ước quốc tế là gì? Trình tự bảo lưu của điều ước quốc tế?

+ Phân loại theo số lượng các bên tham gia ký kết gồm: Điều ước quốc tế song phương và điều ước quốc tế song phương

+ Phân loại theo chủ thể điển hình là: quốc gia – quốc gia, quốc gia – tổ chức quốc tế, tổ chức quốc tế – tổ chức quốc tế, tổ chức quốc tế – chủ thể đặc biệt

+ Phân loại theo phạm vi áp dụng: Điều ước khu vực, điều ước phổ quát và điều ước song phương

+ Căn cứ vào lĩnh vực điều chỉnh đặc trưng, ​​ví dụ: Điều ước kinh tế và điều ước quốc tế chính trị.

– Thứ năm về Thẩm quyền ký điều ước quốc tế:

+ Bộ trưởng Ngoại giao

+ Nguyên thủ quốc gia

+ Đại diện cho đất nước trong các tổ chức quốc tế, hội nghị quốc tế

xem thêm: Điều ước quốc tế là gì? Quy trình ký kết điều ước quốc tế?

+ Người đứng đầu chính quyền, Ngoài ra còn có người đại diện theo ủy quyền.

2.3. Vai trò của điều ước quốc tế:

– Điều ước quốc tế có vai trò được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ quốc tế trên thực tế, điều ước quốc tế chỉ cần được các bên thỏa thuận, ký kết là được hình thành và áp dụng nhanh chóng, từ đó có thể áp dụng kịp thời các điều chỉnh đối với quan hệ quốc tế. Vì vậy, hiện nay hệ thống pháp luật thành văn được sử dụng rộng rãi, chi tiết, rõ ràng nên được áp dụng trực tiếp.

Xem thêm bài viết hay:  Tín chỉ là gì? Các ưu điểm và hạn chế của đào tạo theo tín chỉ?

– Ngoài ra, điều ước quốc tế còn có vai trò mà theo quy định cần soạn thảo để có quy định Nội dung và hình thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo đó, trước khi ký hiệp ước, hầu hết các điều ước này đều phù hợp với hiến pháp của quốc gia, nếu trái với quy định của quốc gia, hiến pháp quốc gia có thể được sửa đổi để phù hợp với quy định của hiệp ước.

Theo đó, sau khi ký kết điều ước quốc tế, trên thực tế có thể áp dụng trực tiếp điều ước đó mà không cần phải có nghị định hướng dẫn nào khác.

2.4. Nguyên tắc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế:

Tại Điều 3. Nguyên tắc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế Luật điều ước quốc tế 2016 quy định:

1. Không trái với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và các nguyên tắc cơ bản khác của luật pháp quốc tế.

3. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

xem thêm: Chấm dứt hiệu lực, bảo lưu, thay đổi hiệu lực điều ước quốc tế

4. Tuân thủ điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo đó, có thể thấy việc thực hiện điều ước quốc tế đã quy định rõ nguyên tắc thực hiện và ký kết điều ước quốc tế theo đúng quy định. Trong quá trình hoàn thiện pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế tại Việt Nam, cần quy định rõ tiêu chí xác định loại điều ước quốc tế nào được áp dụng trực tiếp, loại nào phải chuyển đổi. Quy định cụ thể này nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Điều ước quốc tế là gì? Quy định chung về điều ước quốc tế? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận