Diễn biến hòa bình là gì? Chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng biết đến cụm từ diễn biến hòa bình. Đây là một thuật ngữ mà chúng ta thường nghe khá nhiều lần trong những năm gần đây. Diễn biến hòa bình là thủ đoạn chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vào mục đích xấu.

1. Diễn biến hòa bình là gì?

Diễn biến hòa bình có thể hiểu là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiên tiến. Trước hết là lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không theo sự lãnh đạo của mình từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự.

Các biện pháp diễn biến hòa bình đã thực sự làm suy yếu và tan rã kẻ thù. Và những biện pháp này được sử dụng để nhắm vào chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch có thể giành chiến thắng mà không cần chiến đấu. , đã được giới chính trị và quân phiệt ở nhiều nước đế quốc thực hiện từ lâu. Nhưng đây thường là những biện pháp nhằm hỗ trợ và bổ sung cho các hành động tấn công quân sự.

Chúng ta có thể hiểu diễn biến hòa bình về cơ bản là nổi dậy chống lại nhà nước một cách ôn hòa, không phải bằng bạo lực hay quân sự.

Diễn biến hòa bình trong tiếng Anh là: diễn biến hòa bình.

2. Nội dung diễn biến hòa bình:

Nội dung chủ yếu của chiến lược diễn biến hòa bình là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sẽ sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh và nhiều thủ đoạn khác. các thủ đoạn khác nhằm chống phá, làm suy yếu các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong. Kích động mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, dân tộc, khuyến khích tư nhân hóa kinh tế, đa nguyên chính trị, đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp giữa các tầng lớp nhân dân lao động.

Đặc biệt, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch còn hết sức coi trọng, khuyến khích lối sống tư sản và làm phai nhạt dần mục tiêu, lý tưởng của các nước xã hội chủ nghĩa trong một bộ phận sinh viên. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cũng triệt để khai thác, lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức ép. từng bước làm biến đổi và từ đó làm thay đổi đường lối chính trị và chế độ xã hội theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Thuyết minh về ngôi trường em đang học chọn lọc hay nhất

3. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Chiến lược diễn biến hòa bình là chiến lược kết hợp giữa chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Chúng đã sử dụng các biện pháp phi vũ trang chủ yếu nhằm mục đích có thể thực hiện công cuộc chống tham nhũng tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta nhận thấy, sẽ tiến hành các biện pháp diễn biến hòa bình bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, bóp nghẹt kinh tế để làm suy yếu, tan rã địch.

Thủ đoạn mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để đạt được mục tiêu trên rất đa dạng, vừa trắng trợn, vừa tinh vi, vừa công khai, vừa lén lút. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sẽ thường xuyên dùng các thủ đoạn như xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền tư tưởng tư sản và tô đẹp, ca ngợi xã hội tư bản. sản phẩm hiện đại; bao vây, cô lập về kinh tế; bên cạnh đó, sử dụng viện trợ để gây sức ép, thao túng, chuyển hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa; Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích kích động, gây mâu thuẫn nội bộ, lôi kéo, mua chuộc những phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn, bất đồng chính kiến ​​để thực hiện các hoạt động chống phá chủ nghĩa xã hội xây dựng, củng cố lực lượng chống phá các nước xã hội chủ nghĩa từ trong các nước xã hội chủ nghĩa. nhà xã hội học.

Thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nêu trên sẽ tác động toàn diện đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,…, đối ngoại; Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sẽ phối hợp tác động cả bên ngoài và bên trong, cả tổ chức và nhân dân, với các tầng lớp, lĩnh vực xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa để tự diễn biến chậm, âm thầm, làm băng hoại chế độ xã hội chủ nghĩa từ bên trong, dẫn đến tự chuyển hóa, sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. chế độ xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Vàng 24K là gì? Lưu ý và phân biệt với các loại vàng khác?

Chiến lược diễn biến hòa bình về cơ bản được hiểu là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dựa trên sức mạnh tổng hợp, sử dụng sức mạnh quân sự làm công cụ để thực hiện răn đe, thông qua các biện pháp phi vũ trang nhằm tác động đến kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, dân tộc. quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm đánh đổ các nước xã hội chủ nghĩa không cần chiến tranh. Chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là nhân tố rất quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

4. Giải pháp chống diễn biến hòa bình:

Chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay phát triển khá đa dạng, len lỏi vào mọi bộ phận, mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Dưới đây là một số giải pháp chống diễn biến hòa bình, cụ thể:

– Một là: Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ.

Bản lĩnh chính trị của chủ thể là cán bộ, chiến sĩ là nhân tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội, của từng đơn vị. Ngoài ra, cần đóng vai trò định hướng, thúc đẩy hành động, cách ứng xử tích cực của chủ thể quân nhân.

Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi trong chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là thực hiện thắng lợi không cần chiến tranh. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức chống phá Quân đội ta về chính trị, tư tưởng. Chính vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng cho từng chủ thể là cán bộ, chiến sĩ là tất yếu khách quan trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Xem thêm bài viết hay:  Chầu Đệ Nhị là ai? Sự tích về Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn?

Thực tế cho thấy, yêu cầu về bản lĩnh chính trị của quân đội ta trong giai đoạn hiện nay là phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân nhân ta cũng sẽ cần kiên định mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa và thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam.

– Hai là: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng mọi phương án tác chiến, nắm vững các phương án, không để bị động, bất ngờ. khi tình huống xảy ra.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, rèn luyện thuần thục các phương án tác chiến là một trong những yếu tố bảo đảm cho các đơn vị trong toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng mọi phương án chiến đấu, nắm vững các phương án, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống. Đó cũng là giải pháp trực tiếp làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù nhằm phá hoại tổ chức của quân đội, làm suy giảm khả năng chiến đấu, vô hiệu hóa sức chiến đấu của quân đội. đến yếu tố chính trị, tư tưởng của từng đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

– Ba là: Thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức, quản lý chặt chẽ đơn vị về mọi mặt để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống diễn biến hòa bình.

– Bốn là: Phối hợp với các địa phương, đơn vị đủ sức xây dựng địa bàn vững mạnh, an toàn, kịp thời ngăn chặn, tiêu diệt khi có tình huống bạo loạn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Diễn biến hòa bình là gì? Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận