Đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam?

Đầu tư công là gì? Nguyên tắc quản lý đầu tư công? Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công? Công khai, minh bạch trong đầu tư công? Những hành vi bị cấm trong đầu tư công? Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Nêu một số giải pháp để đầu tư công hiệu quả?

Đầu tư công-một dự án đầu tư đã diễn ra ở nước ta từ nhiều năm nay. Mặc dù hiện nay với sự phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ, hoạt động đầu tư đã có nhiều hình thức hơn trước nhưng hoạt động đầu tư công luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vậy, đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư công 2019.

đầu tiên. Đầu tư công là gì?

Khái niệm đầu tư công được quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019: “15. Đầu tư công là việc Nhà nước đầu tư cho chương trình, dự án và các đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.”

Như vậy, đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước, sử dụng vốn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước để thiết kế, xây dựng các dự án, chương trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

2. NỮnguyên tắc quản lý đầu tư công:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm của cả nước và các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không thất thoát, không lãng phí.
 • Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

3. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công:

– Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách đầu tư công.

Theo dõi, cung cấp thông tin về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

– Đánh giá hiệu quả đầu tư công; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư công, việc chấp hành kế hoạch đầu tư công.

Xem thêm bài viết hay:  Tết cần sắm những gì? Những việc cần chuẩn bị trước Tết?

Xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

– Khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đầu tư công.

– Hợp tác quốc tế về đầu tư công.

4. CŨÔng tuyên bố minh bạch trong đầu tư công:

Nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công bao gồm:

 • Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;
 • Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công;
 • Nguyên tắc, tiêu chí và căn cứ xác định danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
 • kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa bàn; vốn phân bổ từng chương trình theo từng năm, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình đầu tư công;
 • Danh mục các dự án trên địa bàn, bao gồm quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian, địa điểm; báo cáo đánh giá tác động tổng thể của dự án đến khu vực đầu tư;
 • Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm gồm danh mục dự án và mức vốn đầu tư được công bố cho từng dự án;
 • Huy động các nguồn lực và nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư công;
 • Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án;
 • tiến độ thực hiện và giải ngân dự án;
 • Kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình, dự án;
 • Quyết toán vốn đầu tư công.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai nội dung đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Các hành vi bị cấm trong đầu tư công:

– Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

– Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không phù hợp với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô hoặc vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư. đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà thầu dẫn đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước. tài nguyên quốc gia; làm tổn hại hoặc xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân và cộng đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Cấu tạo của mắt bao gồm? Con ngươi của mắt có tác dụng gì?

– Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

– Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự ứng vốn khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

– Giả mạo hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện chương trình, dự án.

Cố ý báo cáo hoặc cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực, không khách quan làm ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, kiểm toán. điều tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu trữ không đầy đủ các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện chương trình, dự án.

– Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

6. Vai trò của đầu tư công trong nền kinh tế Việt Nam:

Lâu nay, người ta vẫn cho rằng thúc đẩy đầu tư công là động lực to lớn để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam, giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt. cuộc sống của người dân và cộng đồng sinh sống tại Việt Nam. Qua khảo sát cũng như nghiên cứu lý luận và thực tiễn từ năm 1995 đến nay đã khẳng định đầu tư công có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam.

Đầu tư được coi là động lực chính thức của tăng trưởng kinh tế và bản chất của mối quan hệ này đã được nghiên cứu trong nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Nhiều nghiên cứu nước ngoài phân biệt giữa đầu tư tư nhân và đầu tư công, theo đó đầu tư công thường được hiểu là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Sự phân biệt như vậy rất có ý nghĩa vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng khác với vốn sử dụng trong doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng là vốn tồn tại bên ngoài doanh nghiệp và hỗ trợ các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp cũng như hoạt động của các cá nhân. Do đó, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong một khu vực được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng đó mà không phải trả thêm phí hoặc ít nhất là với chi phí thấp hơn nếu cơ sở hạ tầng phải được cung cấp cho người dùng. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng có thể được coi là cung cấp các lợi ích không liên quan cho những người dùng đó.

Xem thêm bài viết hay:  NFT là gì? NFT Crypto là gì? Đầu tư NFT thế nào cho hiệu quả?

Tại Việt Nam, Luật Đầu tư công được ban hành năm 2014 xác định đầu tư công không bao gồm vốn của doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư. và có vai trò quan trọng, quyết định tốc độ tăng trưởng đầu tư nói chung. Giai đoạn 1995-2013, đầu tư công chiếm 40% tổng đầu tư, gấp đôi tỷ trọng của FDI và đầu tư tư nhân. Sau khi giảm nhẹ trong năm 2010, tỷ trọng đầu tư công năm 2011 đã phục hồi trở lại mức cao của năm 2009 (40,4% tổng vốn đầu tư). Tốc độ tăng trưởng 7,5% trong năm 2013 cũng tương quan chặt chẽ với tốc độ tăng trưởng đầu tư 7,3% trong năm đó. Bất chấp tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, cơ cấu đầu tư công vẫn được coi là có vấn đề ở chỗ quá tập trung vào DNNN. Vì vậy, có hiện tượng chèn ép đầu tư tư nhân và kém hấp dẫn đối với các loại hình đầu tư khác.

7. Một số giải pháp giúp đầu tư công hiệu quả:

Chính phủ chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động của DNNN, đặc biệt là hoạt động đầu tư. Nguồn vốn đầu tư của DNNN được coi là doanh nghiệp “tự cung tự cấp” nên quá trình kiểm tra, kiểm soát hiệu quả chưa cao. Các bộ cũng không được can thiệp vào quá trình sản xuất kinh doanh của DNNN. Quá trình cổ phần hóa cũng diễn ra chậm nên việc giám sát DNNN chưa chặt chẽ. Nhiều DNNN vay vốn lớn để mở rộng quy mô, đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề, phát triển hoạt động ngoài ngành nghề chính, độc quyền, tiềm ẩn nguy cơ thao túng thị trường, quản lý yếu kém gây thua lỗ. thoát vốn, kinh doanh thua lỗ, sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả.

Trong đó, tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công luôn thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp trong xã hội. Tái cơ cấu đầu tư công luôn gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư không chỉ cần thiết để kiểm soát lạm phát mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. của nền kinh tế quốc dân.

Vì vậy, cần đánh giá vai trò của đầu tư công ở Việt Nam.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận