Đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm như thế nào?

Quyền và nhiệm vụ của thành viên? Nguyên tắc nhận xét, đánh giá, xếp loại Đoàn viên? Tiêu chí đánh giá, xếp loại Đoàn viên cuối năm là gì? Hướng dẫn nhận xét Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cuối năm?

Đoàn Thanh niên được biết đến là những thanh niên luôn năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hay hoạt động thanh niên trong cả nước. Mỗi thành viên của công đoàn được lựa chọn từ những người tốt nhất và họ sẽ được kết nạp theo quy định của pháp luật hiện hành. Chắc hẳn bây giờ vẫn còn nhiều bạn băn khoăn về cách đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được xác định là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đoàn viên là thanh niên tiên tiến xuất sắc phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, độc lập tự do của dân tộc và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Từ đó có thể thấy rằng, Đoàn viên được hiểu là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Đoàn viên thanh niên cộng sản. Hồ Chí Minh yêu nước và tự lực cánh sinh. Họ đều có lối sống lành mạnh, tiết kiệm và trung thực. Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là những người xung kích, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

– Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực học tập, lao động, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; bên cạnh đó cũng cần chấp hành nghiêm túc Điều lệ, nghị quyết của Đoàn; Cũng như mỗi Đoàn viên cần tích cực tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Đoàn, đóng Đoàn phí đầy đủ.

Xem thêm bài viết hay:  Chuyển sinh hoạt Đảng chậm có bị xóa tên khỏi Đảng không?

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, Đoàn viên còn có các quyền cơ bản sau đây:

– Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có quyền yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phát triển.

– Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có quyền ứng cử, đề cử và bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn các cấp.

xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị mất, thất lạc, hư hỏng

– Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có quyền được thông tin, thảo luận, chất vấn, biểu quyết, phê bình và kiến ​​nghị về công tác của Đoàn các cấp.

– Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có mối quan hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng tổ chức Đoàn, giúp đỡ thanh niên, đoàn viên trở thành đoàn viên. viên nén.

2. Nguyên tắc nhận xét, đánh giá, xếp loại Đoàn viên:

Mỗi chúng ta cần nắm rõ các nguyên tắc nhận xét, đánh giá, xếp loại Đoàn viên. Các nguyên tắc cụ thể như sau:

Thứ nhất, mỗi đối tượng cần đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với Đoàn.

– Thứ hai, mỗi chủ thể cần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và liên thông trong các cấp bộ Đoàn.

– Thứ ba, mỗi chủ thể cần đảm bảo các nguyên tắc cụ thể đó là: Nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, minh bạch, công khai và đúng thẩm quyền.

– Một nguyên tắc khác của việc nhận xét, đánh giá, phân loại Đoàn viên là cần xuất phát từ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Thước đo là hiệu quả công việc trong đánh giá, xếp loại hàng năm.

– Nguyên tắc cuối cùng là phải gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, trách nhiệm của Bí thư chi đoàn gắn với kết quả công tác Đoàn và các phong trào.

xem thêm: Mẫu phiếu nhận xét đánh giá cán bộ, lãnh đạo mới nhất năm 2022

3. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Đoàn viên cuối năm:

Để có thể thực hiện đánh giá chất lượng, các thành viên sẽ được phân loại theo 4 mức cụ thể như sau:

– Thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

+ Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ đoàn thanh niên; Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị sinh hoạt; là tấm gương mẫu mực trước tập thể trong học tập và công tác.

Xem thêm bài viết hay:  UPAS L/C là gì? Phân biệt giữa Deferred L/C và UPAS L/C?

+ Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi phải tham gia từ 90% trở lên các hoạt động do Đoàn cấp mình quản lý tổ chức trở lên. các hoạt động, phong trào của Đoàn tổ chức, Đoàn cấp trên cơ sở và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

+ Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi phải hoàn thành xuất sắc chương trình rèn luyện đoàn viên; Đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn tại nơi cư trú.

– Thứ hai: Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ Đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đoàn viên đó hoàn thành tốt. chính sách của đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước; Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của địa phương nơi học tập, sinh sống và công tác.

+ Thành viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải tham gia ít nhất 80% các hoạt động do cấp mình quản lý trở lên và các thành viên đó cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

xem thêm: Nguyên tắc, căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

+ Đoàn viên phải hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên ở mức khá trở lên và đoàn viên đó đã tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn tại nơi cư trú.

– Hoàn thành nhiệm vụ:

+ Đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, nội quy, quy chế công đoàn. của địa phương.

+ Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ phải tham gia ít nhất 50% các hoạt động do tập thể quản lý tổ chức trở lên và hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt mức hoàn thành trong chương trình rèn luyện đảng viên.

– Không hoàn thành nhiệm vụ:

Thành viên sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Thành viên sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp thành viên đang trong thời gian bị áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

+ Đoàn viên bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp đoàn viên vi phạm quy định về điều lệ công đoàn, nghị quyết công đoàn và nội quy, quy chế của địa phương nơi sinh sống, học tập, lao động, công tác.

xem thêm: Quy chế đánh giá xếp loại công chức cuối năm

+ Thành viên sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp thành viên chỉ tham gia dưới 50% các hoạt động do đoàn quản lý tổ chức và thành viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao và cũng không hoàn thành tư cách thành viên. chương trình đào tạo.

Xem thêm bài viết hay:  Cơ quan tư pháp là gì? Hệ thống cơ quan tư pháp tại Việt Nam?

Qua đó có thể thấy việc chấp hành chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước cũng phụ thuộc vào chủ thể tham gia các phong trào do công đoàn tổ chức. Công tác tổ chức cũng như các vấn đề khác, mỗi đối tượng đoàn viên sẽ được phân loại ở các mức độ khác nhau dựa trên các tiêu chí, điều kiện cụ thể đã quy định ở trên.

4. Hướng dẫn nhận xét đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cuối năm:

Chúng tôi nhận thấy rằng, trong giai đoạn hiện nay, việc kiểm tra đánh giá đoàn viên cần xác định đúng mục đích, yêu cầu mà tổ chức Đoàn đưa ra. Nhận xét về Đoàn viên sẽ bao gồm 02 nội dung chính là đánh giá chất lượng và phân loại chất lượng Đoàn viên.

– Thứ nhất: Về việc đánh giá thành viên:

Nội dung đánh giá đoàn viên, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cụ thể dựa trên:

+ Căn cứ vào ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng ta, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy tại đơn vị, cơ quan, nơi học tập, công tác và lao động. .

+ Căn cứ vào nhận thức của Đoàn viên về việc chấp hành Điều lệ Đoàn cũng như nghị quyết của Đoàn thanh niên và tham gia các hoạt động của Chi đoàn.

+ Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Đoàn viên cũng như chương trình rèn luyện cụ thể.

xem thêm: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định mới nhất

+ Các thành viên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức cư trú trên địa bàn dân cư cũng được xem xét, đánh giá về thái độ tích cực khi các đối tượng này tham gia. sinh hoạt và hoạt động của Đoàn nơi cư trú khi có xác nhận.

– Thứ hai: Về phân loại Đoàn viên:

Phân loại chất lượng Đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay được chia thành bốn loại như sau: Đoàn viên ưu tú; Đoàn viên tốt; Thành viên trung bình; Thành viên yếu kém.

Tùy từng Đoàn viên, căn cứ vào các tiêu chí cụ thể về ý thức chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn, việc phân loại Đoàn viên cũng sẽ có sự khác biệt cụ thể.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm như thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận