Đảng ủy là gì? Đảng bộ và Đảng ủy khác nhau như thế nào?

Đảng ủy là gì? Đảng ủy là gì? Sự khác nhau giữa Đảng ủy và Đảng ủy?

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính từ cấp xã, phường, thị trấn; cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; biết rõ, các thành phố trung tâm. Chính xác thì một đảng ủy là gì? Sự khác nhau giữa Đảng ủy và Đảng ủy?

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Đảng bộ là gì?

1.1. Khái niệm đảng ủy là gì?

Đảng bộ là một trong những cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân bố ở cấp xã, phường, thị trấn.

Văn phòng cấp ủy là cơ quan thuộc hệ thống cấp ủy, có chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy, giúp việc trực tiếp cho ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy cơ quan. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, điều hành công tác lãnh đạo của Đảng; đồng thời là trung tâm thông tin, báo cáo tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ:

Nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy được thể hiện qua các mặt công tác thuộc lĩnh vực văn phòng, công tác tổ chức, … Cụ thể:

– Công việc văn phòng:

+ Văn phòng cấp ủy có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

+ Tham gia soạn thảo các văn bản trình Thường trực Hội đồng duyệt và ký duyệt trước khi ban hành.

+ Xem xét hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; khen thưởng, kỷ luật Đảng viên và các công tác đảng khác trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định.

– Cơ quan:

xem thêm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã có được hưởng trợ cấp khi nghỉ thai sản không?

+ Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tham gia thẩm định nhân sự trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ.

+ Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy các bộ, ban thường vụ cấp ủy những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Dẫn giải là gì? Áp giải là gì? Phân biệt áp giải và dẫn giải?

– Một số nhiệm vụ khác như:

+ Cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các quyết định của Đảng ủy Bộ.

2. Đảng bộ là gì?

2.1. Khái niệm tiệc là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Như vậy, đảng bộ có thể được coi là một trong những bộ phận cấu thành của tổ chức cơ sở Đảng.

2.2. Thành lập đảng bộ cơ sở:

– Những trường hợp sau đây, cấp ủy cấp dưới phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện:

+ Thành lập đảng bộ cơ sở ở những chi bộ cơ sở có dưới ba mươi đảng viên.

+ Thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có trên ba mươi đảng viên.

+ Thành lập chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

– Ở những chi bộ cơ sở có dưới 30 đảng viên (kể cả đảng viên chính thức và đảng viên dự bị) nhưng có yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị đó. là đơn vị có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội trong các cơ quan Trung ương, trường đại học, doanh nghiệp lớn, xã, phường đông dân cư … thì cấp ủy từ cấp huyện và tương đương trở lên. trở lên có thể xem xét, quyết định thành lập đảng bộ cơ sở.

– Ở một số khoa của trường đại học. một số phân xưởng, xí nghiệp trực thuộc xí nghiệp. một số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cụm dân cư ở xã, phường, … có trên 30 đảng viên, do tình hình thực tế và yêu cầu của công tác chỉ đạo, không thể tách nhiều chi bộ, nếu là chi bộ cấp trên trực tiếp. Ủy ban. Nếu được tổ chức cơ sở đồng ý thì đảng ủy cơ sở ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc. Chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên được chia thành nhiều tổ đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Pháp lệnh là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh?

Tổ Đảng có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, hướng dẫn, giúp đỡ Đảng viên lao động sản xuất, công tác và học tập, lãnh đạo quần chúng thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. . tuyên truyền vận động quần chúng kết nạp Đảng. Nhóm đảng họp ít nhất mỗi tháng một lần.

– Ở một số tổ chức cơ sở có đông đảng viên có thể thành lập chi bộ. Đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và là cấp trên của chi bộ, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ cơ sở ở các chi bộ. , thẩm định nghị quyết của chi bộ về việc kết nạp đảng viên, về xử lý kỷ luật, khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên để đề xuất ý kiến ​​với Đảng ủy cơ sở. Đảng ủy khối không quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ, không có con dấu. Việc thành lập các chi bộ trực thuộc do Đảng ủy bộ phận đề nghị và Đảng ủy cơ sở quyết định. Nhiệm kỳ của đảng bộ bộ phận như đảng bộ cơ sở (Quy trình tổ chức đại hội, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư).
Đảng đoàn trong Quân đội và Công an: Bộ Chính trị có quy định riêng.

2.3. Nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở:

Căn cứ Điều 23 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng như sau:

– Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, chi bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả

– Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, sức chiến đấu, trình độ hiểu biết, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên

Xem thêm bài viết hay:  Zalo Pay là gì? Zalo Pay có gì và có nên sử dụng không?

– Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các tổ chức chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng.

3. Sự khác nhau giữa Đảng bộ và Đảng bộ?

– Ý tưởng:

+ Đảng bộ là một trong những cơ quan lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, phân bố ở cấp xã, phường, thị trấn.

+ Đảng bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Như vậy, đảng bộ có thể được coi là một trong những bộ phận cấu thành của tổ chức cơ sở Đảng.

– Nhiệm vụ và chức năng:

+ Cấp ủy thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp ủy thể hiện ở công tác thuộc lĩnh vực văn phòng và công tác tổ chức ở cấp xã, phường, thị trấn.

+ Đảng bộ được coi là cơ quan lãnh đạo tập thể toàn Đảng bộ, chi bộ giữa các kỳ đại hội, có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về quan điểm tư tưởng. , chính trị, tổ chức và chấp hành nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ. Ngoài ra, nó còn là cơ sở lãnh đạo xây dựng bộ máy, đào tạo cán bộ cũng như các hoạt động khác trong bộ máy chính trị, có mặt trên mọi mặt của đời sống xã hội theo đúng nhiệm vụ của mình. phụ, chức năng, quyền hạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp về quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn cũng như sự khác nhau giữa ban cán sự đảng và đảng đoàn. Khách hàng có thể cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đảng ủy là gì? Đảng bộ và Đảng ủy khác nhau như thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận