Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng phải đăng ký môi trường?

Môi trường hiện đang là vấn đề nóng bỏng và luôn được các quốc gia dù là quốc gia đang phát triển hay quốc gia phát triển quan tâm. Một trong những vấn đề pháp lý để ổn định và quản lý môi trường là đăng ký môi trường. Vậy, đăng ký môi trường là gì? Ai phải đăng ký môi trường?

Ô nhiễm, suy thoái môi trường và sự cố môi trường đang diễn ra ở mức độ ngày càng cao, đặt con người trước những hậu quả khủng khiếp của thiên nhiên. Rủi ro môi trường đặc biệt nóng ở các nước đang phát triển – nhu cầu cuộc sống hàng ngày và nhu cầu phát triển xã hội là hai thái cực cùng tồn tại đòi hỏi phải bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong đó Việt Nam cũng là một nước đang phát triển và cũng đang phải đối mặt với các vấn đề về môi trường.

1. Khái quát chung về vấn đề môi trường và đăng ký môi trường:

Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.

Các ảnh hưởng chung của môi trường:

+ Tác hại của môi trường. Tác động gây hại của con người đối với môi trường không chỉ giới hạn trong một khu vực, thậm chí cả một quốc gia.

+ Sự tàn phá môi trường tác động đến mọi xã hội không phân biệt cơ cấu kinh tế chính trị, tùy theo mức độ diễn ra ở mỗi nước, mỗi khu vực.

+ Sự xuất hiện các thiết chế pháp lý quốc tế liên quan đến môi trường thể hiện rõ tính chất toàn cầu của vấn đề môi trường.

+ Vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những yếu tố của chính sách phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

– Đăng ký môi trường là trách nhiệm của chủ dự án sự đầu tưcơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả thải và các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. sự đầu tưcơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án, cơ sở đầu tư).

+ Tùy theo quy mô, công suất, loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ; diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, vùng biển, quy mô khai thác tài nguyên; yếu tố nhạy cảm về môi trường mà pháp luật quy định đối tượng được miễn đăng ký môi trường hoặc thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường.

2. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường:

– Dự án sự đầu tưcơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

– Dự án đầu tư khi đi vào hoạt động và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày đêm hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, lượng phát thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bởi cơ sở xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Tâm sự của người phụ nữ ly hôn? Phụ nữ có nên ly hôn không?

– Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

– Dịch vụ thương mại, mua bán lưu động, không có địa điểm cố định.

– Dịch vụ ăn uống với diện tích nhà hàng dưới 200m².

– Dịch vụ thương mại, buôn bán sản phẩm, hàng tiêu dùng, đồ dùng gia đình có diện tích xây dựng dưới 200 m2.

– Sản xuất, trình chiếu và phát hành các chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động nghiệp vụ, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

– Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; Hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

3. Đối tượng phải đăng ký môi trường:

– Dự án sự đầu tư chất thải không thuộc diện phải cấp phép về môi trường (trừ trường hợp là dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường cao; dự án đầu tư nhóm II) là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; dự án đầu tư nhóm III là dự án có rủi ro tác động xấu đến môi trường thấp; sự đầu tưcơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2022).

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Môi trường 2020 có hiệu lực (tức là trước ngày 01 tháng 01 năm 2022). sinh chất thải không phải tuân theo giấy phép môi trường.

4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường:

– Hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở (Bao gồm các nội dung: Thông tin chung về dự án sự đầu tư, nền tảng; Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, năng lực, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có); Loại và khối lượng chất thải phát sinh sinh; Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định; Cam kết bảo vệ môi trường). Văn bản mẫu như sau:

(đầu tiên)
__________Số: …………..Đăng ký môi trường cho các dự án, cơ sở đầu tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________……., ngày tháng năm …….

Kính thưa(2) :…………………….

………….(3)………… là chủ đầu tư của …………..(4)………… phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường.

Xem thêm bài viết hay:  Chỉ số Shanghai là gì? Shanghai Composite Index (SSEC)?

– Địa chỉ trụ sở chính của (5) ……………………

– Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: ………… (hoặc tài liệu tương đương (nếu có)).

– Người đại diện theo pháp luật của (6):……………………

– Điện thoại: …………; Số fax: …………; Email: …………..

……………………(7)………….. đăng ký môi trường cho ………….(số 8)………… với các nội dung sau:

  1. Thông tin chung về dự án đầu tư và cơ sở vật chất:

– Tên dự án đầu tư, cơ sở (9) …………..

– Địa điểm dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư: ………….

– Tỉ lệ; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở:……………………

  1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và sản phẩm của các dự án, cơ sở đầu tư:

(Nêu loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và sản phẩm của dự án, cơ sở đầu tư.)

  1. Loại hình và khối lượng chất thải phát sinh từ các dự án, cơ sở đầu tư:

– Loại, lưu lượng nước thải phát sinh (sinh hoạt, công nghiệp) hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư):……………..

– Nguồn và lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư): ………….

– Loại, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư):…………………….

– Loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư):……………..

– Loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư): ………….

  1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của các dự án, cơ sở đầu tư:

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến ​​(trường hợp đăng ký dự án đầu tư về môi trường):……………..

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến ​​(trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư): ………………

– Phương án thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký dự án đầu tư về môi trường):……………………

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư):……………..

– Phương án thu gom, quản lý, xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến ​​phát sinh (trường hợp đăng ký dự án đầu tư về môi trường): ………….

  1. Cam kết bảo vệ môi trường:

(Nêu các cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng dự án đầu tư và trong quá trình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở)

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này 01 (một) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định).

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính trung thực và chính xác của các thông tin, số liệu nêu trong các văn bản trên. Nếu có gì sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Phép nối là gì? Các dạng phép nối? Ý nghĩa và lấy ví dụ cụ thể?

Đề nghị…………….(mười) …………………… tiếp nhận bản đăng ký môi trường của (11) ……//

Người nhận:

Như trên;

– ………….;

– Tiết kiệm: ….

THẨM QUYỀN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (Bản sao nếu có).

* Lưu ý: hướng dẫn cách viết đoạn văn mẫu:

– (đầu tiên); (3), (5), (6): tên chủ dự án đầu tư, cơ sở.

– (2); (4); (số 8); (9); (11): Dự án đầu tư, cơ sở vật chất.

– (7); (10): UBND cấp xã nơi thực hiện dự án.

– Thủ tục đăng ký môi trường:

+ Hình thức đăng ký: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp qua mạng điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

+ Nơi giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án. trường hợp dự án sự đầu tưcơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên chủ dự án sự đầu tưcơ sở được lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký môi trường.

+ Thời gian đăng ký môi trường: Trước khi dự án chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp phải xin phép xây dựng thì thời điểm đăng ký môi trường là trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải xin phép xây dựng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022, thời gian đăng ký môi trường là 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Luật Bảo vệ Môi trường Không 72/2020/QH14 Ngày 17 tháng 11 năm 2020.

– Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

– Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng phải đăng ký môi trường? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận