Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Loại hình công ty TNHH?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của công ty TNHH là gì? Phân loại công ty trách nhiệm hữu hạn? Cơ cấu tổ chức công ty TNHH? Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một trong những mô hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, bên cạnh các loại hình khác như công ty cổ phần và công ty hợp danh. Dù có nhiều lựa chọn về hình thức kinh doanh nhưng nhiều doanh nhân vẫn lựa chọn mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, công ty TNHH được hiểu là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật công nhận. Chủ sở hữu và công ty là 2 pháp nhân riêng biệt, trong đó, công ty là pháp nhân và chủ sở hữu là thể nhân.

Xét về khía cạnh lịch sử, đây là loại hình kinh tế ra đời từ cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20 cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai nở rộ ở các nước châu Âu. Sự xuất hiện của loại hình kinh doanh này là tiền đề tạo nên những đế chế hùng mạnh hiện nay của các nước tư bản phương Tây. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình pháp nhân do một tổ chức hoặc cá nhân xây dựng và thành lập với số lượng tối đa không quá 50 người. Với hai loại hình chính là công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên. Loại hình kinh tế này được bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20 với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai nở rộ ở các nước châu Âu. Sự xuất hiện của loại hình kinh doanh này là tiền đề tạo nên những đế chế hùng mạnh hiện nay của các nước tư bản phương Tây.

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, cá nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà cá nhân đó góp vào doanh nghiệp đó. Ví dụ, khi một cá nhân đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với một số vốn điều lệ nhất định và bạn sở hữu công ty. Khi công ty làm ăn thua lỗ với số tiền nhỏ hơn số vốn điều lệ của bạn thì bạn chỉ cần nộp số tiền còn lại trong tổng số vốn điều lệ mà bạn đã đăng ký.

Hoặc trường hợp công ty nợ nhiều hơn số vốn đăng ký thì bạn chỉ phải trả tối đa bằng số vốn đăng ký. Đó là trường hợp của công ty một thành viên. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên thì khoản nợ được chia đều theo phần vốn góp thành lập công ty.

2. Đặc điểm của công ty TNHH:

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp do không quá 50 thành viên góp vốn thành lập. Có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 6

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của Pháp luật Nhà nước Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty, có các nghĩa vụ bằng tài sản khác của doanh nghiệp bằng số vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

Các mô hình kinh doanh hiện tại có xu hướng là cá thể và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang có sự phát triển và tăng trưởng nhanh chóng. Lợi ích mà loại hình doanh nghiệp này mang lại là rất lớn, lợi ích không chỉ ở phạm vi cá nhân, người trực tiếp lãnh đạo công ty mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhà nước.

– Công ty TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không quá 50 thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về từng khoản nợ và có các nghĩa vụ, trách nhiệm bằng tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn (Ngược lại với công ty cổ phần).

+ Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc công ty. Đối với tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn có số lượng thành viên từ 11 thành viên trở lên thì trong công ty nhất thiết phải có Ban kiểm soát.

3. Phân loại công ty trách nhiệm hữu hạn:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đặc biệt:

– Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 36

Sự khác biệt giữa công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên

Sự khác biệt giữa hai loại hình này nằm ở số lượng thành viên góp vốn vào công ty, cụ thể như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: đây là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty căn cứ vào số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty TNHH 2 thành viên: số lượng thành viên từ 02 đến 50 thành viên. Các thành viên sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến phần vốn góp.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên có từ 10 thành viên trở lên thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

4. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định và là công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Ngoài ra, công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là một trong các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu do tổ chức quản lý và điều hành theo một trong hai mô hình sau:

Hoặc bao gồm chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc;

Hoặc bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với công ty có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 65 tương ứng.

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là một trong các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Xem thêm bài viết hay:  Zalo Pay là gì? Zalo Pay có gì và có nên sử dụng không?

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật này. .

5. Ưu nhược điểm của công ty TNHH:

Mô hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn được coi là mô hình mang lại nhiều lợi ích và được nhiều người theo đuổi hiện nay với thế mạnh về kinh tế tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biết được điểm mạnh, điểm yếu của loại hình kinh doanh này để có thể phát huy.

Để giúp các bạn hiểu và hình dung được mô hình hoạt động của loại hình doanh nghiệp này, chúng tôi xin phân tích những ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH là gì, từ đó vận dụng hiệu quả mô hình này trong hoạt động. kinh doanh.

Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

– Thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn góp, tài sản cá nhân không bị ảnh hưởng khi công ty phá sản hoặc gặp rủi ro. hợp pháp khác. Do đó, mức độ rủi ro đối với tài sản riêng của các thành viên sẽ thấp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

– Vấn đề chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên được pháp luật quy định chặt chẽ nên vốn của doanh nghiệp sẽ luôn được bảo toàn.

– Khả năng huy động vốn sẽ dễ dàng do công ty TNHH 2 thành viên được pháp luật cho phép phát hành trái phiếu.

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền điều hành và quyết định mọi vấn đề của công ty như tổ chức nhân sự, định hướng kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận mà không trái với quy định của pháp luật…

Nhược điểm của công ty TNHH

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có số lượng thành viên hạn chế không quá 50 người.

– Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phiếu nên khả năng huy động vốn bị hạn chế.

– Mức độ chịu trách nhiệm của loại hình kinh doanh này là hạn chế nên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của khách hàng và đối tác chiến lược.

– Do đặc thù riêng, công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2014 chặt chẽ hơn so với các loại hình công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Loại hình công ty TNHH? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận