Công ty đại chúng là gì? Điều kiện để trở thành công ty đại chúng?

Công ty đại chúng là gì? Điều kiện trở thành công ty đại chúng? Điều kiện niêm yết công ty đại chúng trên sàn giao dịch chứng khoán?

Ở Việt Nam, khái niệm “công ty đại chúng” xuất hiện khá muộn. Mãi đến năm 2006, khi Luật Chứng khoán được thông qua, các nhà lập pháp mới bắt đầu thiết lập một cơ chế pháp lý riêng để điều chỉnh hoạt động của các công ty đại chúng. Vậy công ty đại chúng là gì? Các yêu cầu để trở thành một công ty đại chúng là gì?

1. Công ty đại chúng là gì?

Theo Điều 25 Luật Chứng khoán, định nghĩa về công ty đại chúng như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau:

1. Công ty chào bán cổ phần ra công chúng;

2. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

3. Công ty có cổ phần của ít nhất một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có vốn điều lệ góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Như vậy, nếu công ty cổ phần đáp ứng một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.

Trong hai trường hợp đầu tiên, việc trở thành công ty đại chúng là sự lựa chọn của chính công ty hoặc việc thiết lập trạng thái công ty đại chúng là tự động. Trong trường hợp cuối cùng, công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện đã nêu về vốn điều lệ và số lượng cổ đông sẽ mặc nhiên trở thành công ty đại chúng nhưng phải thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng. Ngày trở thành công ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thành việc góp đủ vốn và số lượng cổ đông được ghi nhận trong số các cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên. Vì vậy, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thứ hai, lúc này công ty đại chúng chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bên cạnh Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, ta có thể hiểu công ty đại chúng là công ty huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua việc phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán. hoặc chứng khoán chưa niêm yết được giao dịch thông qua tổ chức môi giới chứng khoán.

Xem thêm bài viết hay:  Gen Z là gì? Thế hệ Z sinh năm bao nhiêu? Các đặc điểm?

Đặc điểm của công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu về quản trị công ty như một yếu tố khác biệt với quản trị công ty. sự quản lý).

xem thêm: Điều kiện trở thành công ty đại chúng và đăng ký công ty đại chúng

Có thể thấy, việc quy định 3 trường hợp được sử dụng để xác định công ty đại chúng là không cần thiết và tạo ra sự trùng lặp trong kỹ thuật lập pháp. Theo quy chế niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán hiện hành, điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán bao gồm cả tiêu chí về số lượng cổ đông và quy mô vốn điều lệ thực góp.

Cụ thể, một công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phải có vốn tối thiểu 120 tỷ đồng và có trên 300 cổ đông. tương đương 30 tỷ đồng và trên 100 cổ đông (trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước – Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa).

Như vậy, trước khi tiến hành niêm yết cổ phiếu trên SGDCK, công ty niêm yết đã đáp ứng các điều kiện của trường hợp 3. Nói cách khác, trước khi Công ty cổ phần trở thành Công ty niêm yết. , công ty này đã phải là công ty đại chúng do rơi vào trường hợp 3 theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2019 hiện hành.

Công ty đại chúng có thể được hiểu theo cách khác như sau:

Công ty đại chúng được hiểu là công ty cổ phần có quy mô và mức độ phổ biến “đủ lớn” để đạt được “Đại chúng”, “đủ lớn” ở đây được hiểu trên hai khía cạnh vốn điều lệ thực góp và số lượng cổ phần. số lượng cổ đông. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam:

– Có vốn điều lệ đăng ký ít nhất 10 tỷ đồng.

– Tối thiểu 100 cổ đông, không kể cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như các tổ chức trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ (kể cả các quỹ đầu tư do các công ty này quản lý) ).

Vì vậy, khi Công ty Cổ phần đáp ứng cả 2 điều kiện trên thì chính thức được coi là Công ty Đại chúng. Theo quy định của Luật Chứng khoán, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành Công ty đại chúng, Công ty cổ phần đó phải nộp hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán để biết và quản lý. Như vậy, Công ty đại chúng sẽ do Ủy ban Chứng khoán quản lý, còn các CTCP còn lại chưa đạt trạng thái “Đại chúng” vẫn do Sở Kế hoạch và Đầu tư các Tỉnh, Thành phố quản lý.

Xem thêm bài viết hay:  Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì? Nhà tư tưởng là gì?

xem thêm: Thủ tục chào mua công khai cổ phần của công ty đại chúng

Ngoài ra, các quy định này có thể được hiểu là nhà làm luật xác định tính đại chúng của Công ty cổ phần dựa trên 3 tiêu chí:

Tiêu chí 1, hoạt động gây quỹ từ công chúng.

Tiêu chí 2, công chúng tham gia trao đổi, mua bán cổ phần của công ty.

Tiêu chí 3, quy mô ngưỡng (vốn điều lệ và cổ đông) xác định ranh giới nội bộ và đại chúng của Công ty Cổ phần. Mục đích chính của quy định rõ ràng là nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

2. Điều kiện trở thành công ty đại chúng:

Về vốn điều lệ: Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Về năng lực sản xuất kinh doanh: Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty đại chúng có lãi trước thời điểm chào bán 1 năm.

Công khai: Một công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ, không bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính.

Về thời hạn nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của thành viên lãnh đạo.

xem thêm: Điều kiện chào bán cổ phần để hoán đổi cổ phần của công ty cổ phần chưa đại chúng

3. Điều kiện niêm yết công ty đại chúng trên Sở giao dịch chứng khoán:

Để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Về vốn điều lệ: Phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng trở lên;

Về năng lực sản xuất kinh doanh: Công ty đại chúng niêm yết phải có lãi trước khi niêm yết 2 năm;

Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức tài chính, trong khi công ty đại chúng niêm yết cần thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phần có quyền biểu quyết.

Về thời hạn nắm giữ cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị công ty: Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán quy định ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu và 50% trong 6 tháng đầu. tháng sau kể từ ngày niêm yết.

Xem thêm bài viết hay:  Tiết Lập xuân là gì? Ngày Lập xuân năm nay là vào ngày nào?

Khi đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng, công ty đó sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Chứng khoán 2019, hồ sơ của công ty đại chúng bao gồm:

– Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

xem thêm: Quy định về công bố thông tin bất thường của công ty đại chúng

+ Điều lệ công ty.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

+ Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông.

Báo cáo tài chính của năm gần nhất.

Về đăng ký thông tin đại chúng thì:

– Trừ trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp. kể từ khi trở thành công ty đại chúng.

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến công ty đại chúng trên các phương tiện thông tin đại chúng. của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Ngày trở thành công ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thành việc góp đủ vốn và số lượng cổ đông được ghi nhận trong số các cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên.

xem thêm: Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Về quản trị công ty, công ty đại chúng ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp còn phải tuân thủ Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản trị công ty đại chúng. Các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng bao gồm:

+ Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan.

+ Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông.

+ Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Công ty đại chúng là gì? Điều kiện để trở thành công ty đại chúng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận