Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu?

Công việc cơ xương là gì? Ngành cơ xương khớp là gì? Hoạt động cơ yếu là gì? Thẩm quyền thực hiện công tác cơ yếu?

Mỗi chúng ta đều biết rằng đất nước chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh đau thương và ác liệt. Cho đến ngày nay, để bảo vệ vững chắc nền bình yên này, mỗi người đều có quyền lợi đối với các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác cơ yếu. Thuật ngữ này có lẽ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Chính vì vậy trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công trình nền là gì? Về ngành cơ yếu và động cơ hoạt động yếu kém?

Cơ sở pháp lý: Luật Cơ yếu 2011.

1. Cơ yếu là gì?

Ta hiểu về công cơ khí như sau:

Công tác cơ yếu được hiểu một cách cơ bản là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong việc triển khai hoạt động cơ yếu.

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Cơ yếu 2011, chúng ta hiểu về hoạt động cơ yếu như sau: “Hoạt động mật mã là hoạt động bí mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp liên quan để bảo vệ bí mật nhà nước thông tin, bởi lực lượng đặc nhiệm.

Các nguyên tắc cụ thể để thực hiện công cơ học như sau:

– Việc thực hiện công tác cơ yếu phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Nguyên tắc thực hiện công việc hệ trọng đó là phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nguyên tắc thực hiện công tác cơ yếu là bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời.

– Việc thực hiện công tác cơ yếu phải được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân, việc thực hiện công tác cơ yếu cũng cần đáp ứng yêu cầu. bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

– Một nguyên tắc nữa để thực hiện công tác cơ yếu là phải có chế độ quản lý chuyên ngành cụ thể và chế độ làm việc chặt chẽ; khoa học và nghiệp vụ mật mã nâng cao; công nghệ và kỹ thuật mật mã hiện đại.

Xem thêm bài viết hay:  Giáo dục STEM là gì? Tìm hiểu về mô hình giáo dục STEM?

Từ những phân tích chi tiết về công tác cơ yếu ở trên, có thể thấy, công tác cơ yếu là một hoạt động quan trọng, đồng thời công tác cơ yếu cũng có ảnh hưởng to lớn đến chính trị, an ninh quốc gia. Không phải chủ thể nào cũng làm được công việc này.

2. Công nghiệp cơ yếu và cơ yếu:

Như chúng tôi đã nói ở phần trước, hoạt động cơ yếu là hoạt động mật của quốc gia, hoạt động cơ yếu sẽ thuộc phạm vi an ninh quốc phòng với việc sử dụng các nghiệp vụ đặc thù như: nghiệp vụ bí mật. mật mã, nghiệp vụ kỹ thuật mật mã và cung cấp các giải pháp liên quan đến đảm bảo an toàn, bảo vệ thông tin mật của cơ quan nhà nước, hoạt động cơ yếu sẽ được đánh giá cao. chuyên trách bảo vệ và lực lượng đó sẽ đảm trách nhiệm vụ quan trọng này.

Theo quy định tại Điều 20 Luật Cơ yếu 2011, chúng ta nhận thấy lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng quan trọng và lực lượng này sẽ có nhiệm vụ chuyên trách riêng là bảo vệ bí mật nhà nước và lực lượng cảnh sát mật. Ngành Cơ yếu còn có chức năng quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác, hoạt động cơ yếu trong quá trình công tác; lực lượng vũ phu cần thiết; luôn bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin, an toàn, chính xác, kịp thời về đường truyền thông tin để thông tin đó phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ huy, chỉ đạo của các lực lượng vũ trang quốc gia trong mọi tình huống; Có phương án được xây dựng nhằm mục đích có thể chủ động phòng ngừa, tham gia hoạt động đấu tranh với những đối tượng gây phương hại đến an ninh quốc phòng của một quốc gia, đồng thời sẽ có nhiệm vụ đảm bảo lợi ích của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhà nước. quyền và lợi ích của chủ thể là cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chúng tôi nhận thấy rằng, qua việc đưa ra hai định nghĩa về hoạt động mật mã và lực lượng mật mã cụ thể nêu trên, ngành cơ yếu là một ngành đặc thù và có những vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. quan trọng đối với một quốc gia trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc thông qua việc bảo mật các thông tin quan trọng, mang tính sống còn của quốc gia đó. Ngành cơ yếu là ngành đòi hỏi chuyên môn đào tạo cao và rất khắt khe trong tuyển chọn đội ngũ, các đối tượng cũng cần được đào tạo về nghiệp vụ để đảm bảo bí mật quốc gia. , an toàn trong các hoạt động của Đảng và Nhà nước phải luôn được bảo đảm.

Xem thêm bài viết hay:  Mở bài Bạch Đằng giang phú (Phú sông Bạch Đằng) siêu hay

3. Thẩm quyền thực hiện công tác cơ yếu:

Theo quy định của pháp luật hiện hành trong giai đoạn hiện nay, công tác cơ yếu sẽ do lực lượng cơ yếu thực hiện. Như đã phân tích chi tiết ở trên, lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng chuyên trách có vai trò, nhiệm vụ quan trọng bảo vệ bí mật nhà nước; lực lượng cơ yếu phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống; Bên cạnh đó, lực lượng cơ yếu phải tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động gián điệp gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước. cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Việt Nam, lực lượng cơ yếu còn được gọi là Ban Cơ yếu Chính phủ và lực lượng cơ yếu các Bộ, ngành bao gồm các hệ thống sau:

– Hệ thống tổ chức cơ yếu của Quân đội nhân dân.

– Hệ thống tổ chức cơ yếu Công an nhân dân.

– Hệ thống tổ chức cơ yếu ngoại giao.

– Hệ thống tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương và địa phương.

Đặc biệt:

Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ chịu trách nhiệm thực hiện công tác cơ yếu, bao gồm các công việc quy định tại Điều 21 Luật Cơ yếu 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật mật mã trong toàn ngành Cơ yếu.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và thống nhất quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình quản lý việc nhập khẩu thiết bị, công nghệ phục vụ nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành chịu trách nhiệm thống nhất quản lý và bảo đảm về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã đối với hoạt động cơ yếu trong phạm vi cả nước; sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã phục vụ bảo vệ thông tin bí mật nhà nước và xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng cơ yếu chính quy, hiện đại.

Xem thêm bài viết hay:  Thủ kho là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thủ kho?

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sẵn sàng mạng thông tin liên lạc cơ yếu và lực lượng dự phòng, dự trữ sản phẩm mật mã để ứng phó hiệu quả khi có khủng hoảng. Mọi tình huống.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định hiện hành sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị đầu tư kế hoạch và ngân sách Trung ương; trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra việc mã hóa thông tin bí mật nhà nước.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành chịu trách nhiệm tổ chức bảo vệ bí mật sản phẩm mật mã và các thông tin bí mật nhà nước khác trong hoạt động cơ yếu.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng dịch vụ mật mã. phát triển kinh tế, xã hội; cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cơ yếu theo quy định của pháp luật. luật.

+ Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định của pháp luật hiện hành chịu trách nhiệm về hợp tác quốc tế về cơ yếu.

Lực lượng cơ yếu các Bộ, ngành theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ chịu trách nhiệm tổ chức sử dụng cơ yếu và quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức cơ yếu cấp trên.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Công tác cơ yếu là gì? Về ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận