Công ích là gì? Dịch vụ công ích và hoạt động công ích là gì?

Tiện ích là gì? Dịch vụ công là gì? Dịch vụ công cộng là gì? Đặc điểm của dịch vụ công là gì? Nguồn kinh phí để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích là gì? Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích?

Dịch vụ công là hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của con người, vì lợi ích chung của xã hội, do nhà nước trực tiếp cung cấp hoặc uỷ quyền cho các chủ thể khác nhằm bảo đảm tính ổn định. điều tiết và công bằng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu, công ích là gì? Khái niệm và đặc điểm của công vụ và hoạt động công? Nguồn kinh phí để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích là gì? Những loại dịch vụ công nào được đưa vào danh mục dịch vụ công?

Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước từ chi thường xuyên được ký ban hành ngày 10/04/2019.

1. Công ích là gì?

Lợi ích công cộng là lợi ích chung của tập thể và xã hội.

2. Dịch vụ công là gì?

Sản phẩm, dịch vụ công được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí từ chi thường xuyên (sau đây gọi là sản phẩm, dịch vụ công), bao gồm: Sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và sản phẩm, dịch vụ công.

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ giá, phí và được ngân sách nhà nước hỗ trợ. sự giúp đỡ.

Khoản 28 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương, cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh, sản xuất. , việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó bù đắp chi phí.”

Ngoài ra, tại Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định:

Dịch vụ công ích là dịch vụ mà việc sản xuất và cung ứng dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó bù đắp chi phí hoặc dịch vụ có tính chất đặc thù; được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch giữa giá tiêu dùng và giá dịch vụ theo quy định của Nhà nước hoặc phần chênh lệch giữa số tiền người được hưởng dịch vụ công ích phải trả theo quy định của Nhà nước với án phí. quản lý nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu có).

3. Công vụ là gì?

Hoạt động công ích có thể hiểu là hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất thiết yếu của người dân và cộng đồng, chủ yếu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật. Kỹ thuật cơ bản như cấp điện, cấp nước, cấp khí đốt, giao thông đô thị…

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục chuyển trường THPT, THCS cùng tỉnh và khác tỉnh

4. Đặc điểm của dịch vụ công:

Dịch vụ công được coi là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm bởi tính tiện lợi và cần thiết. Chính vì thế nó sẽ có những đặc điểm chung như sau:

  • Dịch vụ công do Nhà nước ban hành, xây dựng và quản lý hoặc thông qua một số tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Hiện nay ở nước ta hầu hết các cơ quan, đơn vị đều triển khai như cung cấp các dịch vụ công liên quan đến môi trường, hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân, thu gom và phân loại rác thải, xây dựng bệnh viện công, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn… các nội dung công việc Nhà nước thực hiện hàng năm để hỗ trợ nhân dân.
  • Người sử dụng dịch vụ công không phải trả bất kỳ chi phí nào cho các dịch vụ công này. Bởi nguồn vốn để xây dựng các công trình, dự án này là tiền thuế của người dân nộp vào ngân sách nhà nước hoặc chỉ thu phí dịch vụ ở mức thấp phù hợp với tình hình kinh tế nước ta và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. điều kiện cho những tình huống khó khăn có thể được sử dụng.
  • Xã hội vì mục đích cuối cùng của việc phát triển các chính sách và dịch vụ này là phục vụ người dân. Hỗ trợ người dân có thể thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính và đảm bảo công bằng, ổn định xã hội. Vì trong xã hội này mọi người đều bình đẳng và được tôn trọng. Do đó, các dịch vụ này sẽ được sử dụng rộng rãi mà không ràng buộc hay hạn chế người dùng.
  • Ngoài ra, các dịch vụ công do nhà nước cung cấp được đảm bảo cung cấp không vì mục đích lợi nhuận. Dịch vụ công ích là dịch vụ cần thiết, phục vụ cuộc sống bình thường, an toàn của xã hội nên không thể không cung cấp.

5. Nguồn kinh phí mà để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

– Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp và hoạt động kinh tế theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, trong đó:

+ Kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của bộ, cơ quan trung ương từ ngân sách trung ương;

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích địa phương từ ngân sách địa phương.

– Nguồn phí được để lại chi cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quy định.

– Các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

6. Danh mục dịch vụ công bao gồm những loại dịch vụ công nào?

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích bao gồm danh mục quy định tại Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách. NSNN từ chi thường xuyên, cụ thể như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Chế độ chính sách là gì? Chế độ chính sách với người có công?

“1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước từ chi thường xuyên bao gồm:

a) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Phụ lục I (Bảng 01 và 02) ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm:

a) Biểu 01. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm theo ngành, lĩnh vực.

Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

b) Biểu 02. Một số danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

4. Trường hợp trong từng thời kỳ có sự điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này (nếu có), các bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích trong dự toán chi ngân sách trung ương. điều dưỡng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích từ dự toán chi của ngân sách địa phương. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích điều chỉnh, bổ sung mới phải phù hợp với quy định tại Nghị định này.”

7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp này được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể tại Điều 7 và Điều 8. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có quyền quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9 cụ thể:

Thứ nhất, về quyền của doanh nghiệp trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

– Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

– Tự kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô, ngành nghề kinh doanh.

– Lựa chọn hình thức và phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

– Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Kinh doanh xuất nhập khẩu.

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

– Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn văn bài cảm nghĩ về tình bạn ngắn gọn, hay và ý nghĩa

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

– Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn lực không đúng quy định của pháp luật.

– Khiếu nại và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, có các quyền cụ thể sau:

  • Hạch toán bù đắp chi phí theo giá quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Được đảm bảo thời gian cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp để thu hồi vốn đầu tư và sinh lời hợp lý.

Thứ hai, về nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

– Đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đầy đủ các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định. của Luật này.

– Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp thông tin kê khai, báo cáo không chính xác, không đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thông tin đó.

– Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động, sử dụng trái phép lao động chưa thành niên; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có các nghĩa vụ cụ thể sau:

– Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng, đúng thời hạn đã cam kết với giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

– Đảm bảo công bằng và thuận lợi cho khách hàng.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung cấp và giá cả, phí của sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp.

Ngoài ra còn có các quy định liên quan khác của Luật Doanh nghiệp 2020.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Công ích là gì? Dịch vụ công ích và hoạt động công ích là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận