Cơ quan hành pháp là gì? Các cơ quan hành pháp bao gồm?

Thực thi pháp luật là gì? Hệ thống thực thi pháp luật? Cơ quan hành chính trong hệ thống hành pháp Việt Nam?

Trong giai đoạn hiện nay, để tránh tình trạng tập trung quyền lực vào tay một cơ quan duy nhất, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đã phân chia quyền lực nhà nước. Chúng ta hiểu rằng cơ quan hành pháp là cơ quan sẽ có thẩm quyền ra quyết định và chỉ đạo thi hành để một đạo luật nào đó được ban hành. Chắc hẳn hiện nay có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vậy thực thi pháp luật là gì? Các cơ quan thực thi pháp luật là gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến Số điện thoại miễn phí:

Cơ sở pháp lý: Hiến pháp 2013.

1. Cơ quan hành pháp là gì?

Chúng tôi hiểu việc thực thi pháp luật như sau:

Hành pháp được hiểu là một trong ba chức năng chính (lập pháp, hành pháp, tư pháp) góp phần tạo nên quyền lực của nhà nước. Hành pháp về cơ bản được hiểu là việc thực hiện theo quy định của Hiến pháp, căn cứ vào hiến pháp nhằm mục đích soạn thảo hoặc ban hành các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Cơ quan hành pháp về cơ bản được hiểu là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện các nội dung được quy định trong Hiến pháp và các luật khác.

Ở nước ta, quyền lực Nhà nước về bản chất là một thể thống nhất, nhưng có sự phân chia giữa các cơ quan khác nhau, tương ứng với các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Để có thể nhận biết được đâu là cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng ta sẽ có thể dựa vào những đặc điểm chính cụ thể sau:

– Cơ quan hành pháp được hiểu là bộ phận cơ bản của nhà nước, có nghĩa là cơ quan hành pháp là cơ quan giữ vai trò chủ đạo, thiết yếu của nhà nước.

xem thêm: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp là gì? Sự phối hợp giữa 3 cơ quan?

– Cơ quan hành pháp có biên chế xác định.

Cơ quan hành pháp được thành lập theo những cách thức và trình tự khác nhau.

– Tổ chức và hoạt động của cơ quan chấp hành sẽ do luật quy định, cụ thể luật sẽ quy định về vai trò, tính chất, hình thức, cơ cấu tổ chức của cơ quan chấp hành.

Cơ quan hành pháp có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, chức năng rộng lớn nhất của cơ quan hành pháp là tổ chức và thực hiện pháp luật.

– Thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay được pháp luật quy định trên cơ sở lãnh thổ, ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn khi nó mang tính chung chung. Đó là những quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính về cơ bản chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành và điều hành. Chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy đây là sự khác biệt rõ ràng với ngành lập pháp và ngành tư pháp khi thẩm quyền của hai ngành này được pháp luật xác định trên cơ sở lãnh thổ và cấp ranh giới. hành chính, ngoài ra ngành tư pháp còn có thẩm quyền thuộc ngành quân sự.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn khấn cúng lễ sao giải hạn sao La Hầu chuẩn nhất

Ở Việt Nam, chúng ta thấy cơ quan hành pháp là cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước được hiểu là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc hoặc gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước với phương diện hoạt động là chủ yếu. Hoạt động chính là hoạt động tổ chức thực hiện và điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật:

Theo quy định tại Điều 94 Hiến pháp 2013 có nêu như sau: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành. Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.”

Như vậy, ta thấy cơ quan chấp hành là Chính phủ. Cơ quan hành pháp là Chính phủ, đứng đầu là Tổng thống. Vì vậy, hành pháp được hiểu là việc thi hành luật đã được thiết lập thông qua một cơ quan của chính phủ. Chủ thể có quyền hành pháp bao gồm tất cả các cá nhân giữ các chức vụ trong Chính phủ.

Nhiệm vụ chính của Chính phủ là tổ chức thi hành và hướng dẫn thi hành các luật mà Quốc hội đã ban hành.

Thủ tướng là người chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng về nội dung, chính sách thi hành pháp luật, ngoài ra, có quyền thăng tiến khi bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc khen thưởng cá nhân. , một tổ chức trình Quốc hội xem xét.

Theo luật, dưới Thủ tướng còn có các Phó Thủ tướng. Các Phó Thủ tướng sẽ giúp Thủ tướng trong việc triển khai, thực hiện quyết định, ngoài ra còn có các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp.

Như vậy, các Phó Thủ tướng sẽ giúp Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng phân công và các Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng do Thủ tướng Chính phủ cử thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công việc của Chính phủ.

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục chuyển trường cho học sinh Tiểu học, cấp 1 mới nhất

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và các thành viên khác của Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm của mình. nhiệm vụ. chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành văn bản và có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan hành chính trong hệ thống hành pháp của Việt Nam:

Như chúng ta đã biết, cơ quan hành chính cao nhất trong hệ thống hành pháp của Việt Nam là Chính phủ. Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. pháp luật; trình Quốc hội các dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh.

– Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn quản lý thống nhất về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng. an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng và tài sản của Toàn dân.

– Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trình Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trung tâm, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem thêm bài viết hay:  Phủ định là gì? Khái niệm phủ định của phủ định là gì?

– Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

– Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70 của Hiến pháp năm 2013; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Hiến pháp năm 2013 được ban hành đã làm rõ và nâng cao vị trí, vai trò, chức năng của Chính phủ trong phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy nguyên tắc pháp quyền trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ, Nhà nước. hệ thống hành chính nhà nước theo hướng minh bạch, đúng pháp luật, kiểm soát và bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. các quốc gia thực hiện quyền hạn của mình.

Ta thấy rằng khi có một hàm quản lý hành chính nhà nước. Các cơ quan hành chính nhà nước sẽ thực hiện hoạt động hành pháp và điều hành pháp luật, điều đó cũng có nghĩa là các cơ quan hành chính nhà nước sẽ có chức năng chính là thực hiện các quy phạm pháp luật và xây dựng pháp luật. thực hiện trong cuộc sống.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cơ quan hành pháp là gì? Các cơ quan hành pháp bao gồm? của website thcstienhoa.edu.vn