Có được điều động cán bộ cấp huyện xuống làm cán bộ xã?

Quy định chung của pháp luật về cán bộ. Có được điều cán bộ cấp huyện xuống cán bộ cấp xã? Quy trình điều động cán bộ, công chức mới nhất. Cán bộ được giao nhiệm vụ được hưởng chế độ, chính sách như thế nào? Mẫu quyết định điều động cán bộ. Quyền của viên chức là gì?

Trong quá trình làm việc, nhân viên vì lý do phải thực hiện nhiệm vụ được điều động từ nơi này sang nơi khác. Thực tế có được điều cán bộ cấp huyện xuống làm cán bộ xã? Quy trình thuyên chuyển cán bộ phải trải qua trình tự thủ tục như thế nào? Mời bạn đọc bài viết dưới đây:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Quy định chung của pháp luật về cán bộ:

Cán bộ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 là công dân Việt Nam, được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trung tâm (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cán bộ cấp xã là công dân Việt Nam được bầu giữ các chức danh Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu các đoàn thể chính trị – xã hội theo nhiệm kỳ. ngày hội; được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Là người cán bộ, cần phải có đạo đức trong thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, điều đó thể hiện trong các mối quan hệ với đồng nghiệp ở cơ quan cũng như với nhân dân. Đặc biệt:

– Trong văn hóa giao tiếp nơi công sở: cán bộ phải có thái độ lịch sự cũng như tôn trọng đồng nghiệp; phải đảm bảo lời nói chính xác, rõ ràng; biết lắng nghe ý kiến ​​của đồng nghiệp; khi nhận xét, đánh giá kết quả công việc phải công bằng, khách quan, không vì lợi ích cá nhân, tình cảm; Khi thi hành công vụ, cán bộ phải đeo phù hiệu; đúng, ảnh hưởng nghiêm trọng.

– Trong văn hóa giao tiếp với nhân dân: mục tiêu là do dân, vì dân nên cán bộ phải gần dân; thái độ nghiêm túc, khiêm tốn; không được hách dịch, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu nhân dân, gây khó dễ cho nhân dân để trục lợi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng, trình bày nguyện vọng mới nhất 2022

2. Cán bộ cấp huyện có được chuyển làm cán bộ cấp xã không?

Điều động cán bộ theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008, cụ thể là điều động cán bộ do cấp có thẩm quyền quyết định từ cơ quan, đơn vị, tổ chức này đến công tác. ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Mục đích của công tác điều động cán bộ nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; nhằm góp phần khắc phục tình trạng khép kín, bộ phận ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ.

Căn cứ, căn cứ điều động cán bộ bao gồm:

– Thứ nhất, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội

xem thêm: Mẫu quyết định điều động, điều chỉnh nhân sự mới nhất 2022

– Thứ hai, việc điều động cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền

Do đó, khi xét thấy cần thiết, Thủ trưởng cơ quan đó sẽ cử cán bộ đi công tác ở cơ quan khác.

Vì vậy, có thể điều động cán bộ cấp huyện xuống cán bộ cấp xã nếu đáp ứng điều kiện cụ thể.

2. Quy trình biệt phái cán bộ, công chức mới nhất:

đầu tiên, Thẩm quyền tiến hành điều động cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ra quyết định điều động cán bộ từ nơi khác đến đảm nhiệm chức vụ, chức vụ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ hai, trình tự, thủ tục điều động cán bộ:

Bước 1: Tiến hành trao đổi, lấy ý kiến ​​của lãnh đạo nơi cán bộ dự kiến ​​luân chuyển

Bước 2: Trao đổi, lấy ý kiến ​​của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác

Thảo luận, lấy ý kiến ​​của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động (người được giới thiệu phải đạt trên 50% số phiếu bầu so với tổng số người được triệu tập. Nếu đạt tỷ lệ 50% ( bán không quá) do thủ trưởng xem xét, quyết định)

xem thêm: Điều động công chức là gì? Quy định về điều động cán bộ, công chức?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo chương trình tất niên (Year End Party) mới nhất

Thực hiện đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan và hồ sơ cán bộ theo quy định của pháp luật

Tiến hành gặp gỡ nhân viên để trao đổi yêu cầu nhiệm vụ công việc

Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu điều động, nhưng địa phương, cơ quan, đơn vị (nơi cán bộ công tác, tiếp nhận) hoặc cán bộ còn có ý kiến ​​khác nhau, chưa thống nhất thì cơ quan tham mưu điều động tổ chức, cán bộ tổng hợp, báo cáo đầy đủ các ý kiến ​​trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

4. Cán bộ được giao nhiệm vụ được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

– Cán bộ được phân công về vùng khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên giải quyết trước thời hạn một số chế độ, chính sách.

– Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được điều động, biệt phái sớm ổn định công tác, sinh hoạt.

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan quy định chế độ, chính sách cụ thể.

5. Mẫu quyết định điều động cán bộ:

[TÊN ĐƠN VỊ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Con số: [SỐ QĐ]

………, ngày tháng năm………

QUYẾT ĐỊNH Sa thải NHÂN VIÊN

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ quyết định [SỐ QĐ]ngày [NGÀY] sau đó [TÊN ĐƠN VỊ] về việc (thành lập mới, chia tách, sáp nhập…) tại…….;

– Xét nhu cầu làm việc của nhân viên;

– Theo đề nghị của ông (bà)…….chức danh ………… và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bây giờ huy động nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có các tên sau:

Ông………….Chức vụ……Làm việc tại…….

Bà………….Chức vụ……Làm việc tại…….

Đến nhận công tác tại …………. kể từ ngày…………..

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của cán bộ, nhân viên nêu tại Điều 1 sẽ do…….mới thanh toán theo giấy xác nhận thôi hưởng lương của……..cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3.………….các cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các Trưởng phòng Hành chính; Tổ chức cán bộ và các cán bộ, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 cho giáo viên
Người nhận:

  • Như Điều 3
  • Hồ sơ ứng viên
  • Lưu tài liệu
CHỦ TỊCH

6. Viên chức có những quyền gì?

Thứ nhất, quyền của viên chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ:

– Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao

– Được giao quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ

– Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

– Được đảm bảo trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật

Thứ hai, quyền về tiền lương của người lao động:

– Người lao động được bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội.

Ở vùng đặc biệt miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong ngành, nghề có điều kiện môi trường kém. độc hại, nguy hiểm: cán bộ được hưởng chế độ phụ cấp, ưu đãi theo quy định của pháp luật

– Nếu làm thêm giờ, làm đêm, viên chức còn được hưởng các khoản chi phí làm thêm giờ, làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, chế độ nghỉ ngơi của nhân viên:

Theo quy định, người lao động được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Nếu vì yêu cầu nhiệm vụ, người lao động không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được trả thêm một khoản tiền bằng tiền lương của những ngày được nghỉ.

Thứ tư, các quyền khác của viên chức, bao gồm: quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xét công nhận liệt sĩ và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật; được hưởng các chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hộibảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Có được điều động cán bộ cấp huyện xuống làm cán bộ xã? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận