Chức năng của Nhà nước là gì? Chức năng của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa?

Chức năng của Nhà nước là gì? Nêu mối quan hệ giữa chức năng, nhiệm vụ Nhà nước? Chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

Nhà nước – một thuật ngữ rất quen thuộc với nhiều người. Hàng ngày trên báo đài, thời sự, internet,… luôn đưa tin về tình hình chính trị trong và ngoài nước. Vì vậy, việc tiếp cận các nội dung chính trị không quá khó khăn. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì nhiều người còn gặp nhiều khó khăn.

1. Chức năng của Nhà nước là gì?

Chức năng của nhà nước là gì? Chức năng nhà nước là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất, mục đích của nó, do thực tiễn khách quan của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và tình hình đất nước quy định. mô hình quốc tế trong từng giai đoạn phát triển.

Căn cứ vào phạm trù tác động của các mặt hoạt động cơ bản của nhà nước, có thể chia chức năng nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

2. Mối quan hệ giữa chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước:

Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước là vấn đề rất quan trọng đối với lãnh đạo và quản lý. Hai khái niệm này sẽ có nhiều người nhầm lẫn đâu là một. Tuy nhiên, hai khái niệm này có một sự thống nhất, vừa tách biệt nhau, vừa có quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau.

Ta có thể hiểu, chức năng là vấn đề được quy định trong hiến pháp hoặc các văn bản khác có liên quan. Nếu sứ mệnh chiến lược được thực hiện thông qua chức năng nhà nước thì trong trường hợp này chức năng nhà nước có phạm vi hẹp hơn chức năng nhà nước. Nhiệm vụ của nhà nước là những nhiệm vụ được đặt ra và bắt buộc phải giải quyết những mục tiêu đã được hoạch định từ trước. Chúng có thể là những nhiệm vụ ngắn hạn hoặc có thể mang tính chiến lược, ổn định và dài hạn.

Nhiệm vụ trước mắt là những công việc mà nhà nước phải giải quyết trước mắt để thực hiện một chức năng nào đó của nhà nước đã đề ra từ trước và trong trường hợp này, so với các chức năng, nhiệm vụ chỉ mang tính chất. trong phạm vi hẹp hơn. Ngoài ra, chúng ta cần phân biệt giữa chức năng của nhà nước và vai trò của nhà nước. Hai khái niệm này tuy tách biệt nhưng trong nhiều trường hợp sẽ bổ sung cho nhau trong nhiều lĩnh vực. Nếu như chức năng của nhà nước thường đề cập đến việc nhà nước sinh ra để làm gì, làm những công việc gì thì vai trò của nhà nước thường đề cập đến công dụng và tác dụng của nhà nước. Như vậy, nhiệm vụ, chức năng hay vai trò của nhà nước nói chung đều có nội dung xác định rõ ràng về các khái niệm này. Trong nhiều trường hợp chức năng của nhà nước và vai trò của nhà nước có ý nghĩa gần như giống nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt nội dung đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

3. Chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa:

Chức năng của nhà nước được hiểu là những công việc gắn liền với nhà nước mà không một chủ thể nào khác trong xã hội có thể làm thay nhà nước và chỉ có nhà nước mới đủ khả năng làm những công việc đó. Đây được coi là những việc làm mang tính cá nhân, thể hiện quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với an ninh, trật tự xã hội hoặc các vấn đề khác có liên quan. hay nói rộng hơn, chức năng nhà nước là khái niệm dùng để chỉ những hoạt động, nhiệm vụ quan trọng của nhà nước mà chỉ nhà nước mới đủ khả năng, điều kiện để thực hiện các hoạt động đó. Hiện nay chức năng của nhà nước được chia thành chức năng đối ngoại và chức năng đối nội.

Theo đó, hoạt động đối nội là một trong những chức năng được nhà nước ta quan tâm vì đây là hoạt động chủ yếu của nhà nước trong phạm vi đất nước. Ví dụ: Nhà nước ban hành và giám sát các cơ quan thực hiện chức năng bảo đảm trật tự xã hội, ổn định an ninh, kiểm soát tình trạng đua xe, các đối tượng có hành vi chống phá nhà nước,… Như vậy có thể thấy chức năng nhà nước có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi nước, đó là các phương diện và các loại hình hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước.

Ngày nay, chức năng đó càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khi vấn đề an ninh, trật tự xã hội đang gặp nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Vì an ninh trật tự trong nước và chủ nghĩa xã hội là một trong những chức năng cơ bản nhất của nhà nước ta. Để tiến hành thuận lợi sự nghiệp đổi mới, Nhà nước ta phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Nhà nước phải có đủ sức mạnh, kịp thời đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm cho Nhân dân sản xuất, kinh doanh ổn định.

Đối với vấn đề bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân.

Đây là một trong những Chức năng của Nhà nước trọng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Nhà nước ta hoạt động vì mục tiêu xây dựng nhà nước phục vụ nhân dân, thực chất của nhà nước ta là xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đồng thời, việc thực hiện chức năng này sẽ đảm bảo sức mạnh của Nhà nước trong việc thực hiện tất cả các chức năng khác của Nhà nước, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của bản thân Nhà nước và của chế độ.

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn văn nghị luận suy nghĩ về bạo lực học đường hay nhất

Về đối ngoại, Nhà nước ta luôn đề cao cảnh giác chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Luôn lợi dụng những sơ hở, những quan điểm sai trái của nhân dân để kích động bạo loạn làm ảnh hưởng đến lòng tin đối với Đảng, Nhà nước. Tình hình Biển Đông trong thời gian qua đang có nhiều bất cập khi đường lưỡi bò trên vùng biển này được Trung Quốc ngang nhiên công bố và coi đó là một phần biển của Trung Quốc. Nhiều ý kiến ​​đã được đưa ra nhưng nhìn chung vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định và bảo vệ chủ quyền đối với phần biển Đông này.

Vì vậy, hiện nay nhà nước ta đang cố gắng cung cấp tài liệu, chứng cứ để khẳng định khu vực này nằm trong vùng biển. Một vấn đề cũng được quan tâm không kém là chức năng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác. Một quốc gia muốn đạt được kết quả và có thể sánh ngang với các nước trên thế giới thì không thể mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước khác. Với các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời mở rộng quan hệ với các nước khác theo nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi hoặc các bên cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Luôn tôn trọng quyền bình đẳng và độc lập của các dân tộc, không gây gổ gây bất hòa.

Tư tưởng chỉ đạo thực hiện chức năng này của Nhà nước ta là trên cơ sở kiên định đường lối độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế, Nhiệm vụ bao trùm của chính sách đối ngoại trong thời gian tới là giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngoài ra, chức năng tổ chức và quản lý kinh tế cũng được quan tâm, chú trọng. Bởi kinh tế đối với mỗi quốc gia là sự sống, là lĩnh vực quyết định sự phát triển của một quốc gia. Tổ chức và quản lý nền kinh tế đất nước xét cho cùng là chức năng hàng đầu, cơ bản nhất của Nhà nước CHXHCN nhằm xây dựng mọi xã hội trên cơ sở phát triển vật chất – kỹ thuật. Cao.

Từ xa xưa, nhà nước ta là người đại biểu ý chí và quyền lực của nhân dân lao động, là người sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu; là người nắm giữ công cụ, phương tiện để điều hành, quản lý sử dụng tài sản quốc gia, cũng như cách phân chia tài sản đó sao cho phù hợp với tình hình kinh tế của từng địa phương. Trên cơ sở đó, Nhà nước có đủ điều kiện để tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trong nước cũng như hợp tác quốc tế. Công tác quản lý văn hóa cũng như giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng khi nhiều nền văn hóa đang du nhập vào nước ta làm mất đi những nét truyền thống của nước ta từ ngàn xưa. Vì vậy, xã hội mới mà nhân dân ta đang xây dựng là xã hội do nhân dân lao động làm chủ; có nền kinh tế phát triển trên cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Vì vậy, nhà nước ta cần chú trọng xây dựng chương trình học tập phù hợp hơn với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho thanh niên thỏa sức sáng tạo, vận dụng vào thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt hay

Như vậy, chức năng của nhà nước bao giờ cũng phản ánh bản chất của nhà nước hoặc do bản chất của nhà nước quy định. Vì bản chất của nhà nước ta hiện nay là nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân và là nhà nước chuyên chính vô sản, các chức năng tổ chức và quản lý kinh tế, tổ chức và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học… là chức năng chung của các nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chức năng của nhà nước còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố tác động, trong đó chức năng, nhiệm vụ của nhà nước phải vừa có sự thống nhất, vừa có sự khác biệt và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cũng như vậy, giữa chức năng và vai trò của nhà nước có sự thống nhất và khác nhau.

Chức năng của nhà nước thường nói đến việc nhà nước sinh ra để làm gì, còn vai trò của nhà nước thường nói đến công dụng, tác dụng của nhà nước. Trong trường hợp này, chức năng và vai trò của nhà nước có ý nghĩa gần như tương tự nhau. Tuy nhiên, ngoài nghĩa trên, vai trò của nhà nước còn được dùng để nói về tầm quan trọng của nhà nước. Nhà nước là một thể thống nhất, do nhân dân bầu ra và chịu sự giám sát, quản lý của nhân dân. Mọi chính sách cũng như việc hoạch định, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đều vì lợi ích của người dân, đảm bảo công bằng, văn minh giữa mọi người. Nhiều chức năng, nhiệm vụ của nhà nước chưa được thực hiện đầy đủ dẫn đến tình trạng bị lợi dụng, gây nhiều khó khăn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chức năng của Nhà nước là gì? Chức năng của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận