Chuẩn mực chính trị là gì? Phân loại? Mối quan hệ với pháp luật?

Chuẩn mực chính trị là gì? Phân loại quy phạm chính trị? Mối quan hệ giữa chuẩn mực chính trị và pháp luật là gì?

Chính trị gắn liền với lợi ích của giai cấp và nhà nước. Chính trị thuộc kiến ​​trúc thượng tầng, sẽ bao gồm hệ tư tưởng chính trị, nhà nước, đảng phái chính trị xuất hiện khi xã hội có sự phân chia giai cấp dựa trên cơ sở hạ tầng. kinh tế nhất định. Chính trị sẽ chỉ tồn tại chừng nào còn có giai cấp và nhà nước. Vậy chuẩn mực chính trị là gì? Phân loại? Mối quan hệ với pháp luật?.

1. Chuẩn mực chính trị là gì?

Cùng với sự ra đời và phát triển của tư tưởng dân chủ, nhất là với các cuộc cách mạng dân chủ, chính trị dần dần trở thành công việc của đông đảo nhân dân. Trong các nền dân chủ, mọi công dân sẽ có quyền tham gia vào đời sống chính trị; đồng thời, mức độ tham gia sẽ lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và tư tưởng của người dân. Việc tham gia vào chính trị sẽ chỉ có những phẩm chất thực sự trong các chính thể nơi có nền dân chủ thực sự và sẽ chỉ mang tính hình thức trong các chính thể nơi dân chủ chỉ mang tính hình thức.

Khi các giai cấp, các đảng phái, các nhóm xã hội khác nhau tham gia vào đời sống chính trị của xã hội dưới nhiều hình thức hoạt động chính trị khác nhau thì mục đích cuối cùng của nó là tìm mọi cách nắm lấy quyền lực chính trị, qua đó áp đặt ý chí của các giai cấp mình trên các lĩnh vực khác nhau. xã hội. Tuy nhiên, quyền lực chính trị sẽ không phải là thứ có thể phân chia cho tất cả các giai cấp và đảng phái. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, quyền lực chính trị có cơ sở xã hội là quyền lực kinh tế. giai cấp thống trị về kinh tế mới thực sự là giai cấp thống trị; bởi vì quyền sở hữu tư liệu sản xuất chính quyết định sự phân bổ quyền lực chính trị.

Chuẩn mực chính trị là hệ thống các quy tắc, yêu cầu được thiết lập nhằm điều chỉnh, điều chỉnh mối quan hệ chính trị – quyền lực giữa các giai cấp, đảng phái chính trị và các nhóm chính trị khác. nhau trong một xã hội nhất định hoặc để thiết lập quan hệ chính trị và ngoại giao giữa các quốc gia.

Xem thêm bài viết hay:  Quỹ ETF là gì? Ưu nhược điểm của ETF? Nên đầu tư không?

2. Phân loại tiêu chuẩn chính trị:

Chuẩn mực chính trị bao gồm hai loại: chuẩn mực chính trị đối nội và chuẩn mực chính trị đối ngoại

2.1. Tiêu chuẩn chính trị trong nước:

Đây là tập hợp các quy tắc, yêu cầu, đòi hỏi được đặt ra nhằm điều chỉnh, giải quyết hài hòa mối quan hệ chính trị – quyền lực giữa các giai cấp, đảng phái, đoàn thể chính trị trong nước. phạm vi nội bộ của một quốc gia (hướng nội). Nó sẽ đóng vai trò tạo lập và duy trì thế cân bằng tương đối trong cán cân cơ cấu quyền lực chính trị của mỗi quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị và môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. – xã hội.

2.2. Tiêu chuẩn chính sách đối ngoại:

Đây là tập hợp các nguyên tắc ngoại giao, quy tắc giao tiếp, ứng xử quốc tế, điều ước quốc tế, hiệp ước, thỏa thuận được ký kết giữa các quốc gia nhằm thiết lập quan hệ chính trị. – ngoại giao giữa các quốc gia hoặc nhóm quốc gia (hướng ngoại). Nếu chuẩn mực chính trị nước ngoài thiết lập quan hệ chính trị giữa quốc gia này với quốc gia khác thì đó là quan hệ chính trị song phương, còn nếu nó thiết lập quan hệ chính trị giữa quốc gia với nhóm quốc gia hoặc giữa các nhóm quốc gia với nhau thì đó là quan hệ chính trị đa phương. .

3. Mối quan hệ giữa tiêu chuẩn chính trị và pháp luật:

3.1. Về hình thành, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước:

Bộ máy nhà nước là toàn bộ hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương bao gồm: lập pháp, hành pháp, tư pháp,… là một thiết chế phức hợp từ nhiều bộ phận. cấu thành. Để bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu quả cần xác định rõ mối quan hệ giữa chúng về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của từng loại cơ quan. Đồng thời cũng cần xác định rõ mối quan hệ giữa chúng. Phải có phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp để tạo ra cơ chế đồng bộ trong quá trình xác lập và thực thi quyền lực nhà nước. Tất cả những điều đó sẽ chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở vững chắc là các quy định của pháp luật. Khi hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp và chính xác để làm cơ sở cho việc thành lập và vận hành bộ máy nhà nước sẽ dẫn đến tình trạng chồng chéo, trùng lắp, thực hiện không đúng chức năng giữa các cơ quan trong nhà nước bộ máy. Luật cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân trong bộ máy nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Đường đơn là gì? Nhóm phân tử đường nào là đường đơn?

Ngược lại, bộ máy nhà nước cũng sẽ tác động trực tiếp đến pháp luật. Một bộ máy nhà nước hoàn chỉnh, đại diện cho các tầng lớp tiến bộ trong xã hội sẽ có thể đưa ra hệ thống pháp luật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội chung của cả nước. Từ đó, pháp luật sẽ trở nên tiến bộ và thể hiện đúng vị trí, vai trò của mình. Chẳng hạn, sau các cuộc cách mạng tư sản, với tư cách là một lực lượng tiến bộ trong xã hội, giai cấp tư sản đã đứng lên nắm chính quyền và ban hành một hệ thống pháp luật tiến bộ cho dịch vụ. vì lợi ích của toàn thể nhân dân lao động có thể kể đến Hiến pháp của các nước như Mỹ, Pháp… Tuy nhiên, khi nói đến chế độ đế quốc chủ nghĩa tư bản, cùng với sự lớn mạnh của chính quyền giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động nhân dân, hệ thống pháp luật của các nước tư sản cũng đã đi sâu vào việc bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản nên pháp luật cũng mất đi tính chủ động vốn có. ban đầu của nó.

3.2. Trong quan hệ ngoại giao giữa các nước:

Pháp luật luôn là môi trường ổn định để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển của quan hệ ngoại giao cũng sẽ đòi hỏi sự thay đổi của pháp luật các nước để phù hợp với thời kỳ phát triển của mỗi nước. Chẳng hạn, ở nước ta thời kỳ trước đổi mới, Đảng và Nhà nước ta cũng thực hiện chính sách đối ngoại khép kín. Nước ta cũng chỉ thực hiện quan hệ ngoại giao, kinh tế, chính trị với các nước có nền chính trị xã hội chủ nghĩa. Hệ thống luật pháp nước ta đã nghiêm cấm hoạt động đầu tư của vốn nước ngoài. Trong thời đại mở cửa và hội nhập quốc tế như hiện nay, điều đó sẽ không còn phù hợp. Chính sách đối ngoại của nước ta cũng đã có sự thay đổi căn bản. Theo đó, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt tháng 11 năm 2007, Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Điều này cũng đòi hỏi pháp luật của chúng ta cũng sẽ phải có những thay đổi để phù hợp với xu thế chung. Đó là sự thay đổi thể hiện qua Luật Đầu tư, Luật Thương mại… Đặc biệt, Nhà nước ta cũng đã có nhiều chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài như tạo môi trường đầu tư. minh bạch, giảm thuế, rút ​​ngắn thủ tục… Các chính sách này cũng đã được thể hiện trong pháp luật Việt Nam hiện hành.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn kể về một công việc em đã làm cùng người thân

xem thêm: Chế độ quân chủ là gì? Quân chủ lập hiến và quân chủ chuyên chế?

3.3. Trong tư tưởng và chính sách của giai cấp thống trị:

Mối quan hệ giữa chính trị và pháp luật còn được thể hiện tập trung nhất trong mối quan hệ giữa đường lối chính sách của đảng cầm quyền với pháp luật của nhà nước. Luật cũng sẽ thể chế hóa đường lối, chính sách của đảng, nghĩa là nội dung các văn bản nghị quyết của đảng được xây dựng sẽ trở thành ý chí của nhà nước. Đường lối, chính sách của Đảng có vai trò quan trọng định hướng nội dung và phương hướng phát triển của pháp luật. Sự thay đổi trong đường lối chính sách của Đảng ta cũng kéo theo sự thay đổi của pháp luật.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chuẩn mực chính trị là gì? Phân loại? Mối quan hệ với pháp luật? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận