Chính thể là gì? Phân tích các hình thức chính thể của Nhà nước trên thế giới?

Cơ thể là gì? Phân tích các hình thức chính quyền trên thế giới? Sự hình thành chế độ quân chủ chuyên chế? Hình thức chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mỗi quốc gia sẽ xây dựng một hình thức Nhà nước riêng, nhưng hầu hết sẽ được phân chia theo các hình thức chính quyền phổ biến trên thế giới. Dù đất nước được xây dựng dưới hình thức chính quyền nào thì nó cũng sẽ có những tác động đến đời sống con người, kinh tế và đặc biệt là chính trị. Vậy, cơ thể là gì? Phân tích của hình thức chính phủ trên thế giới?

1. Thế nào là chính thể?

Hình thức chính thể nhà nước là cách thức, trình tự thành lập cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, xác lập mối quan hệ giữa cơ quan đó với các cơ quan cấp cao khác và với nhân dân.

Định nghĩa trên cho thấy, xem xét hình thức chính thể của nhà nước là xem xét trình tự, thủ tục xác lập cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, xem xét mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực tối cao. của nhà nước với nhau, với các cơ quan cấp cao khác của nhà nước và với nhân dân. Cụ thể, để tìm hiểu về chính thể của một quốc gia là tìm hiểu xem liệu trong quốc gia đó:

– Quyền lực cao nhất của nhà nước được trao cho ai? Nhà vua hay một cơ quan hay một cơ quan nào đó của nhà nước?

– Phương thức trao quyền cho các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao là gì? Nó được cha truyền con nối hay được bổ nhiệm hay được tôn kính hay được bầu chọn…?

– Mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao với nhau, với các cơ quan quyền lực cao khác của nhà nước và với nhân dân như thế nào? Nhân dân trong nước đó có được tham gia tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất không?

2. Phân tích các hình thức chính phủ trên thế giới:

Trình tự, thủ tục thành lập cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao với nhau, với các cơ quan quyền lực nhà nước cấp cao khác và với nhân dân được thể hiện khác nhau ở các nhà nước khác nhau tùy theo loại hình chính thể. Vì vậy, hình thức chính thể có hai hình thức cơ bản là quân chủ và cộng hòa.

Chế độ quân chủ:

– Chính thể quân chủ là chính thể trong đó tất cả hoặc một phần quyền lực tối cao của nhà nước được trao cho một cá nhân (vua, quốc vương, v.v.) theo phương thức cha truyền con nối (epipation) là chủ yếu. Đây là hình thái được hình thành do tương quan lực lượng giai cấp trong xã hội khi tiến hành cách mạng dân chủ tư sản xét về mặt lịch sử.

Xem thêm bài viết hay:  Vai trò của tín dụng trong nền Kinh tế thị trường

– Đặc sắc:

xem thêm: Thể chế chính trị là gì? Thể chế chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam?

+ Nguyên thủ quốc gia và về mặt pháp lý người có quyền lực cao nhất của nhà nước là vua hoặc những người có chức danh tương tự.

+ Hầu hết các vua lên ngôi theo con đường thừa kế nên đó là phương thức chính. Tuy nhiên, các vua lập triều đại mới thường lên ngôi bằng các phương thức khác như bổ nhiệm, tôn thất, bầu cử, tự xưng, đăng cơ, tiếm quyền, nhưng ở các triều đại sau, phương thức truyền ngôi vẫn được duy trì và củng cố.

Bản thân chế độ quân chủ là một hình thức chính phủ mà người đứng đầu nhà nước là một vị vua hoặc nữ hoàng. Hiện nay trên thế giới có 44 quốc gia còn tồn tại hình thức này với 25 vị vua và nữ hoàng, trong đó nữ hoàng Anh cũng là nữ hoàng của 15 nền quân chủ độc lập khác.

– Hình thức: Chế độ quân chủ có hai hình thức cơ bản: chế độ quân chủ tuyệt đối (tuyệt đối) và chế độ quân chủ hạn chế (tương đối), nhưng chế độ quân chủ hạn chế có ba biến thể: chế độ quân chủ đại diện đẳng cấp, chế độ quân chủ nhị nguyên (dualistic) và chế độ quân chủ nghị viện (nghị viện).

chính thể cộng hòa

– Theo tiến trình lịch sử, đấu tranh giai cấp và tương quan lực lượng giữa các giai cấp khi tiến hành các cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Ở những nước này, nơi cách mạng tư sản giành được thắng lợi hoàn toàn, đều có chính thể cộng hòa (như ở Pháp, Mỹ, v.v.). Theo đó, chính phủ cộng hòa của một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa trên quyền lực chính trị của họ dựa trên bất kỳ luật nào ngoài tầm kiểm soát của họ. Chính phủ cộng hòa là chính phủ trong đó quyền lực tối cao của Nhà nước được trao cho một hoặc nhiều cơ quan theo phương thức bầu cử chủ yếu .

– Đặc điểm: Trong chính thể này, quyền lực nhà nước cao nhất được trao cho một hoặc một số cơ quan chủ yếu thông qua bầu cử. Hiến pháp của các nước có chế độ này quy định rõ trình tự, thủ tục thành lập các cơ quan này.

– Hình thức: Tùy theo chủ thể được hưởng quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tối cao mà chính thể cộng hòa có các hình thức cơ bản là cộng hòa quý tộc và cộng hòa dân chủ.

xem thêm: Sự khác biệt cơ bản trong hình thức chính quyền nhà nước ở Anh và Mỹ

+ Cộng hòa quý tộc: Là chính thể mà quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tối cao chỉ thuộc về tầng lớp quý tộc. Chính thể này chủ yếu tồn tại ở một số nhà nước chiếm hữu nô lệ như Sparta, Rome, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

+ Dân chủ cộng hòa: Là chính thể mà về mặt pháp lý, quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tối cao thuộc về mọi công dân khi có đủ các điều kiện. Chính thể này có nhiều hình thức tùy thuộc vào loại hình nhà nước như cộng hòa chiếm hữu nô lệ, cộng hòa phong kiến, cộng hòa tư sản và cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

3. Hình thức chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

chính thể Nhà nước CHXHCN Việt Namthông qua nguyên tắc bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín, nhân dân đã bỏ phiếu bầu ra các cơ quan đại diện của mình (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).

Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về Quốc hội. Quốc hội được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm, có quyền lập pháp, giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

– Thể chế dân chủ cộng hòa của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều đặc điểm riêng khác với thể chế cộng hòa dân chủ tư sản.

Thứ nhất, tổ chức quyền lực Nhà nước trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất ở nước ta có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với đất nước. Có thể nói, nhờ có Đảng mà chúng ta mới có được nền độc lập, thống nhất và phát triển như ngày nay.

Hiến pháp 2013 quy định:Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

xem thêm: chính thể cộng hòa là gì? Chính phủ Cộng hòa?

Như vậy, Đảng là đường lối, phương châm, chính sách, định hướng cho sự nghiệp của toàn dân, toàn Đảng trong từng thời kỳ. Với vai trò là Đảng lãnh đạo, hàng năm Đảng luôn đặt những Đảng viên ưu tú vào những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước để thuận tiện cho việc quản lý, giám sát các hoạt động, chính sách, sách lược. gợi ý. Đảm bảo quyền lợi của người dân, hạn chế những sai phạm do cán bộ thiếu trách nhiệm gây ra.

Thứ hai, quyền lực nhà nước trong chính thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc tập trung, nhưng có sự phân công rõ ràng giữa các cơ quan.

Xem thêm bài viết hay:  Trưng cầu dân ý là gì? Độ tuổi được bỏ phiếu trưng cầu dân ý?

Hiện nay, theo cơ cấu tổ chức của nước ta có ba nhánh quyền lực là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Đứng đầu cơ quan lập pháp là Quốc hội, cơ quan quyền lực duy nhất do nhân dân cả nước bầu ra. Ngoài ra còn có Hội đồng nhân dân các cấp, còn là cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân đề ra các chính sách, quan điểm và ý kiến ​​với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhiệm vụ chính của nhánh quyền lực này là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và y tế.

Đứng đầu cơ quan hành pháp là Chính phủ. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý mọi vấn đề của đời sống xã hội nhân dân. Ngoài ra, sẽ có ủy ban nhân dân địa phương các cấp giúp đỡ.

Đứng đầu ngành tư pháp là Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, là cơ quan thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục tố tụng, đảm nhận chức năng xét xử, đồng thời kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Như vậy, quyền lực Nhà nước tập trung vào nhân dân, mọi vấn đề đều liên quan đến lợi ích của nhân dân. Các nhánh quyền lực này tập trung quyền lực với nhau nhưng có sự phân chia quyền lực. Tuy nhiên, vẫn có sự phối hợp, quản lý cùng nhau về các vấn đề của đời sống xã hội nhân dân.

Thứ hai, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Mang bản chất giai cấp công nhân gắn liền với ý nghĩa lịch sử của giai cấp và nhân dân công nhân từ những năm tháng cùng nhau đánh giặc, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chính nhờ mục tiêu đó mà nước ta mới có được nền độc lập và những thành tựu như ngày nay.

Thứ ba, trong chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội có vai trò quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của quyền lực Nhà nước. Trong hệ thống chính trị không thể thiếu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây được coi là tổ chức có vai trò quan trọng trong các hoạt động của địa phương như tuyên truyền pháp luật, xây dựng mối đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân với nhau, từ đó xây dựng giàu mạnh. xã hội giàu mạnh, công bằng, văn minh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chính thể là gì? Phân tích các hình thức chính thể của Nhà nước trên thế giới? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận