Chi ủy là gì? Trách nhiệm công việc khi chi bộ không có chi ủy viên?

Tiểu ban là gì? Vai trò, trách nhiệm của chi bộ? Trách nhiệm thực hiện công việc trong trường hợp chi nhánh không có thành viên? Nếu chi bộ không có chi ủy thì ai sẽ làm công việc của chi bộ?

Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được phong tặng. cho sứ mệnh lịch sử. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng xác định rõ nền tảng của Đảng là chi bộ. Điều này đã được khẳng định qua Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI.

Theo đó, chi bộ có vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý, phân công công tác Đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát việc xử lý kỷ luật đảng viên, thu nộp đảng phí. Để thực hiện vai trò này, các thành viên trong chi nhánh có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Chi bộ không có đảng viên. Vậy trong những trường hợp này, vai trò và công việc của chi nhánh được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật về Chi bộ, Đảng bộ, Đảng viên:

1. Tiểu ban là gì?

Đảng bộ là cơ quan của tổ chức Đảng, lãnh đạo cấp trên của chi bộ cơ sở. Chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức theo nơi công tác hoặc nơi cư trú của đảng viên; Mỗi chi bộ có ít nhất 3 đảng viên chính thức. Chi bộ có trên 9 đảng viên thì bầu cấp uỷ viên. Thông thường chi bộ sẽ có 03 Đảng viên, nếu chi bộ có nhiều Đảng viên thì bầu không quá 07 đồng chí.

2. Vai trò, nhiệm vụ của chi bộ:

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

đầu tiêntiến hành thẩm tra lý lịch người vào Đảng như sau:

– Chi bộ kiểm tra, đóng dấu vào các trang lý lịch của người vào Đảng trước khi chi ủy nhận xét và cấp ủy cơ sở xác nhận, ký tên, đóng dấu.

– Chi bộ có công văn gửi cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm đề nghị thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

Sợi tổng hợp kết quả xác minh, ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

Thứ haichi bộ xét kết nạp và tổ chức kết nạp quần chúng vào Đảng

– Chi bộ xét kết nạp Đảng cho người xin vào Đảng thông qua các hồ sơ sau: đơn xin vào Đảng, lý lịch, giấy giới thiệu đảng viên chính thức, nghị quyết giới thiệu đoàn viên và bản tổng hợp ý kiến ​​phát biểu nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy, chi bộ nơi người đó cư trú.

Xem thêm bài viết hay:  Gợi ý quà tặng sinh nhật cho nữ (mẹ, vợ, bạn gái, người yêu)

– Chi bộ ra nghị quyết khi có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định kết nạp Đảng.

Thứ bachi bộ thực hiện phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị

Đảng ủy, chi ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến thực hiện nhận xét đi vào tự phê bình của đảng viên dự khuyết và kèm theo bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ. CŨCấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ.

Thứ Tưchi bộ phụ trách quản lý hồ sơ, danh sách đảng viên theo đúng quy định.

thứ nămthực hiện các công việc liên quan đến sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên

– Cấp ủy, chi bộ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, nhận xét bản kiểm điểm đảng viên và giao bí thư hoặc phó bí thư ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

– Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét và đóng dấu xác nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; cấp lại và chuyển nhượngHở?sinh hoạt đảng đối với đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng, các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy ký giấy giới thiệu.Hở?n sinh hoạt đảng.

3. Trách nhiệm thực hiện công việc trong trường hợp chi nhánh không có thành viên:

đầu tiênVề hệ thống tổ chức Đảng, theo Điều 10 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 và hướng dẫn tại Mục 10 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 quy định như sau:

– Hệ thống tổ chức đảng được thiết lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương.

– Tổ chức đảng ở những nơi có đặc thù là tổ chức đảng không ở cấp huyện do cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức này quyết định thành lập.

Thứ hai, đảng viên chi bộ phải là người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, người đó phải có kiến ​​thức, năng lực tham gia lãnh đạo tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên đoàn kết, được quần chúng tín nhiệm.

Thứ ba, trường hợp thiếu cấp ủy viên thì việc bổ sung do Đảng ủy đề nghị và cấp trên trực tiếp quyết định; số lượng cấp ủy viên sau khi bổ sung không vượt quá tổng số cấp ủy viên đã được đại hội quyết định. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bổ sung cấp ủy viên cấp dưới và có quyền điều động một số cấp ủy viên cấp dưới.

Xem thêm bài viết hay:  Cơ quan lập pháp là gì? Các cơ quan có thẩm quyền lập pháp?

4. Nếu chi bộ không có chi ủy thì ai làm công việc của chi bộ:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi chi bộ không có chi ủy mà chỉ có bí thư thì ai sẽ thực hiện các công việc, hồ sơ của chi bộ. Đồng chí Bí thư có quyền phân công 1 người làm công việc này không? Nếu được thì theo quy định nào? Cảm ơn bạn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 về chi nhánh như sau:

“Điều 24.

1. Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên; Mỗi chi bộ có ít nhất 3 đảng viên chính thức. Chi bộ có đông đảng viên thì có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng, nếu cần bầu tổ phó; Đảng bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thành ủy.

2. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý, phân công công tác đảng viên; công tác vận động quần chúng, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát việc xử lý kỷ luật đảng viên; thu nộp đảng phí. Chi bộ, chi ủy họp định kỳ mỗi tháng một lần.

3. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm một lần; nơi không có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. được sự đồng ý của đảng ủy cơ sở, có thể triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng.

4. Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức thì bầu bí thư; nếu cần thì bầu phó bí thư. Chi bộ có từ chín đảng viên chính thức trở lên bầu cấp ủy chi bộ, bầu bí thư, phó bí thư trong số đảng viên.

Đồng thời, theo Điều 22 của Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 Thực hiện Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về bầu cấp ủy chi bộ như sau:

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

“22- Điều 24 (khoản 4): Bầu cấp uỷ, bí thư, phó bí thư (kể cả chi bộ cơ sở)

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; Chi bộ có đông đảng viên thì bầu không quá 7 đảng viên. Chi bộ trực tiếp bầu cấp ủy chi bộ trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số đảng viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư.

Trường hợp chi bộ bầu lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ phiếu bầu bí thư thì cấp uỷ cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ cử một đồng chí trong chi uỷ. ủy viên hoặc đảng viên (nơi chưa có chi ủy) làm bí thư điều hành hoạt động của chi bộ.

Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư và chi ủy viên.

Theo quy định này, chỉ những Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên mới được bầu. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chỉ bầu bí thư, nếu cần bầu thêm phó bí thư.

Xem thêm bài viết hay:  Trục xuất là gì? Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất?

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 về việc bổ sung ủy ban như sau:

“Điều 13”

xem thêm: Mẫu giải quyết chi nhánh hàng tháng mới và chuẩn nhất

2. Việc bổ sung đảng viên còn thiếu do Đảng uỷ đề nghị và cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định; số lượng cấp ủy viên sau khi bổ sung không vượt quá tổng số cấp ủy viên đã được đại hội quyết định. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định một số cấp ủy viên cấp dưới.

3. Khi thật cần thiết, cấp uỷ cấp trên có quyền điều động một số cấp uỷ viên cấp dưới, nhưng không quá 1/3 tổng số cấp uỷ viên do đại hội bầu.

Việc bổ sung cấp ủy viên còn thiếu được quy định cụ thể tại Hướng dẫn số 01-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng như sau:

“15- Việc bầu bổ sung hoặc bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Thường vụ

Một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

15.1- Đối với đảng bộ cơ sở xã, phườnggthị trấn, đại hội đảng bộ quyết định bầu từ 9 cấp ủy viên trở lên, nhưng khi bầu không đủ 9 cấp ủy viên thì cấp ủy cấp trên chỉ đạo kiện toàn và xem xét chỉ định bổ sung để có thêm cấp ủy viên. đủ tư cách bầu Ban Thường vụ Thành ủy.

15.2- Khi thật cần thiết, do không bầu được bí thư, cấp ủy cấp trên có thể cử đảng viên trong hoặc ngoài đảng bộ, chi bộ tham gia dự họp.Hở?ủy ban và làm thư ký”

Như vậy, để đảm bảo hoạt động, Chi bộ phải luôn giữ vững đảng viên. Đồng thời, trong Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định bí thư có quyền phân công người tạm thời làm công việc của chi ủy. Trường hợp thiếu thành viên thì Cấp ủy cấp trên quyết định bổ sung cấp ủy viên còn thiếu thì có quyền điều động đảng viên từ cấp ủy khác chỉ định tham gia cấp ủy và giữ các chức danh ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư chi bộ. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

xem thêm: Điều kiện, thủ tục thành lập Chi bộ? Bao nhiêu Đảng viên trở lên được thành lập Chi bộ?

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chi ủy là gì? Trách nhiệm công việc khi chi bộ không có chi ủy viên? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận