Chi phí tài trợ là gì? Chi phí tài trợ giáo dục hạch toán như thế nào?

Khái niệm chi phí tài trợ. Chi phí tài trợ cho giáo dục được hạch toán như thế nào?

Hiện nay, Nhà nước đang ngày càng đẩy mạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng các dịch vụ công phục vụ nhu cầu sống của người dân. Chính sách hỗ trợ đó được gọi là chi phí tài trợ. Chi phí tài trợ là gì? Chi phí tài trợ cho giáo dục được hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ vấn đề này.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Khái niệm chi phí tài trợ:

Chi phí tài trợ là khoản chi của Nhà nước nhằm tài trợ cho các hoạt động công ích, phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người.

– Hiện nay có rất nhiều khoản kinh phí Nhà nước đang thực hiện. Bao gồm: Chi phí y tế, chi phí khắc phục hậu quả thiên tai, chi phí xây dựng nhà ở cho người nghèo, chi phí nghiên cứu khoa học, chi phí giáo dục.

– Với mỗi loại hình nhất định, chi phí tài trợ cũng khác nhau. Như sau:

+ đầu tiên, đối với khoản tài trợ y tế đúng đối tượng và có hồ sơ xác định khoản tài trợ:

Đối với lĩnh vực này, đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Cơ sở y tế được thành lập theo quy định của pháp luật về y tế không dùng để góp vốn, mua cổ phần trong bệnh viện, trung tâm. trung tâm y tế đó; thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc men; hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; người bệnh thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Với các đối tượng này, Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp phương tiện, thiết bị, vật liệu hoặc tiền mặt. Đối với từng đối tượng khác nhau, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ có những định hướng và biện pháp hỗ trợ khác nhau. Những chi phí hỗ trợ này giúp ngành y tế đặt ra những nhu cầu vật chất nhất định, phục vụ quá trình khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trước khi hỗ trợ chi phí, Nhà nước phải tiến hành xác định kinh phí khám chữa bệnh. Việc xác định này giúp Nhà nước thấy cần hỗ trợ khoản nào, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ. Hồ sơ xác định tài trợ cho y tế bao gồm: Văn bản xác nhận tài trợ có chữ ký của đại diện doanh nghiệp là tài trợ, đại diện đơn vị tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức được ủy quyền). huy động kinh phí) theo mẫu số 04/TNDN đính kèm Thông tư 78/2014/TT-BTC. Kèm theo đó, hồ sơ này còn kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ nộp tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Xem thêm bài viết hay:  Quản lý đất đai là gì? Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai?

+ Thứ hai, đối với kinh phí chi khắc phục hậu quả thiên tai đúng đối tượng và có hồ sơ xác định khoản kinh phí:

Đối tượng tài trợ chi phí khắc phục hậu quả thiên tai là việc tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định nguồn tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm các tài liệu cụ thể sau: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của đại diện doanh nghiệp là bên tài trợ, đại diện tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng vận động tài trợ) là những nhà tài trợ. Hoá đơn, chứng từ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ thanh toán (nếu tài trợ bằng tiền).

+ Thứ ba, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo theo quy định; Tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà tình thương, xây dựng nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật có chứng từ xác định khoản tài trợ

Đối với việc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người nghèo, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ là tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để làm nhà ở cho hộ nghèo trực tiếp hoặc thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận việc tài trợ có chữ ký của đại diện doanh nghiệp tài trợ và đơn vị nhận tài trợ. nhà tài trợ là nhà tài trợ. Cùng với đó, hồ sơ cần có văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với việc hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người nghèo); hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ thanh toán (nếu tài trợ bằng tiền).

Xem thêm bài viết hay:  Chủ thể pháp luật là gì? Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì?

+ Thứ Tư, đối với kinh phí nghiên cứu khoa học theo quy định; hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; tài trợ theo chương trình của Nhà nước cho các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình do Chính phủ quy định để thực hiện tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh). xây dựng mới cầu dân sinh vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Việc hỗ trợ các đối tượng chính sách được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước cho địa phương vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Tài trợ của doanh nghiệp để xây dựng cầu mới phục vụ dân sinh ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Việc tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật bao gồm: Văn bản xác nhận việc tài trợ có chữ ký của đại diện doanh nghiệp là đơn vị tài trợ, người được tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng tài trợ) là bên nhận tài trợ. Cùng với đó là hóa đơn, chứng từ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ thanh toán (nếu tài trợ bằng tiền).

2. Chi phí tài trợ cho giáo dục được hạch toán như thế nào?

Kinh phí giáo dục là một trong những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ. Với việc hạch toán kinh phí chi cho giáo dục, Nhà nước cũng đặt ra những yêu cầu nhất định trong việc xác định kinh phí.

Xem thêm bài viết hay:  Trả chậm là gì? Lãi suất trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần?

– Đối tượng hạch toán kinh phí sự nghiệp bao gồm các đối tượng cụ thể sau:

+ đầu tiên, là trường công lập, trường dân lập, trường tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục nhưng không dùng để góp vốn, mua cổ phần trong trường;

+ Thứ hai, cơ sở vật chất phục vụ dạy, học và các hoạt động của nhà trường;

+ Thứ ba, các hoạt động thường xuyên của trường;

+ Thứ Tư, học bổng cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục phổ thôngcơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định trong Luật Giáo dục (cấp trực tiếp cho học sinh hoặc thông qua cơ sở giáo dục, thông qua cơ quan, tổ chức). có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);

+ Thứ năm, cuộc thi về các môn học trong nhà trường mà đối tượng tham gia là người học;

+ Thứ sáu, kinh phí lập quỹ khuyến học theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo.

– Hồ sơ xác định tài trợ cho giáo dục bao gồm các tài liệu cụ thể sau:

+ Văn bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện cơ sở giáo dục hợp pháp là nhà tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng vận động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC);

+ Hóa đơn, chứng từ mua hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ thanh toán (nếu tài trợ bằng tiền).

Chi phí tài trợ giáo dục giúp hoạt động giáo dục diễn ra hiệu quả. Nhà nước có hướng hỗ trợ bằng chi phí hạch toán hỗ trợ. Nhu cầu vật chất trong giáo dục được đảm bảo. Điều này giúp cho quá trình dạy và học được đáp ứng các điều kiện về vật chất và tinh thần, từ đó hiệu quả giáo dục đạt được ở mức cao nhất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chi phí tài trợ là gì? Chi phí tài trợ giáo dục hạch toán như thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận