Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?

Cấp cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở? Nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở?

Các vấn đề liên quan đến cấp cơ sở và phương pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đơn vị chính quyền luôn là mục tiêu quan trọng được đề cập trong các kỳ đại hội. Các tổ chức cơ sở đảng được quan tâm củng cố về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Vai trò nòng cốt chính trị của các tổ chức cơ sở đảng được phát huy. Nội dung, phương thức lãnh đạo của hầu hết cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng từng bước được đổi mới, hoạt động của các tổ chức đảng ngày càng hiệu quả. Trong đó, đảng bộ cơ sở là hạt nhân để đổi mới phương thức lãnh đạo. Vậy chính quyền cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở là gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Cấp chính quyền cơ sở là gì?

Đảng bộ cơ sở là cơ quan của tổ chức Đảng do đại hội đảng bộ cấp cơ sở bầu ra. Cấp ủy cơ sở là cơ quan lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng giữa hai kỳ đại hội.

Hoạt động của cấp ủy cơ sở thường là nơi diễn ra các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, là nơi tiến hành công tác đảng viên, công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, … Ngoài ra, đảng bộ cơ sở còn thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện cụ thể hóa và tổ chức. thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hết nhiệm kỳ thông qua.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở?

Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cơ sở bao gồm:

Đầu tiên, Cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Ngoài ra, còn quyết định chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra cấp mình.

Xem thêm bài viết hay:  Dịch vụ bưu chính là gì? Thủ tục xin giấy phép bưu chính?

Thứ hai, cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy mình; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Tổ chức thực hiện thí điểm các chủ trương, mô hình mới theo chỉ đạo của cấp trên

Thứ ba, nhiệm vụ định hướng hoặc quyết định theo thẩm quyền những vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thứ Tư, cấp ủy cơ sở lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Định hướng những vấn đề quan trọng để HĐND quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn và dài hạn; định kỳ đánh giá, cho ý kiến ​​về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo. Ngoài ra còn tham mưu lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch địa phương và kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch chung của tỉnh và Trung ương.

Thứ năm, Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện các quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính theo chủ trương của cấp trên và quy định của pháp luật. Bàn về chủ trương, biện pháp triển khai và tổ chức thực hiện các vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm về kinh tế – xã hội, ngân sách, nội chính, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; các chương trình, dự án quan trọng của địa phương.

Thứ sáu, cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo đổi mới công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo đời sống của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; sự đồng thuận trong xã hội. Lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác tổ chức chính trị – xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định của Bộ Chính trị.

Xem thêm bài viết hay:  Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng BHXH 2022?

Thứ bảy, cấp ủy cơ sở quyết định theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của cấp ủy; xem xét cho ý kiến ​​về công tác tài chính đảng hàng năm và cuối nhiệm kỳ.

Thứ tám, cấp ủy cơ sở cũng xem xét, cho ý kiến ​​về những công việc mà ban thường vụ đã giải quyết giữa hai kỳ họp cấp ủy; quyết định những vấn đề quan trọng do ban thường vụ các cấp trình.

Ngoài ra, đảng bộ cơ sở còn thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở:

Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, việc nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở là hết sức cần thiết, sẽ tạo tiền đề vững chắc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ cơ sở nhìn chung có những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu gồm: lãnh đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, bảo đảm cho các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian tới, việc nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở là hết sức quan trọng và cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Đầu tiên, tiếp tục nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác sắp xếp của cấp ủy. cơ sở trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao.

Thứ hai, Cần có nhận thức về tính mới, tính sáng tạo, nâng cao chất lượng đổi mới công tác chính trị, tư tưởng ở các tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt, cần đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong giai đoạn trước.

Xem thêm bài viết hay:  Bản đồ số là gì? Ưu và nhược điểm so với bản đồ giấy?

Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, bước đầu là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị. Quán triệt việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật; vận dụng nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên vào tình hình thực tế của tổ chức cơ sở đảng; năng lực xác định các chủ trương, giải pháp đúng đắn, khả thi để lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Thứ Tư, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống đảng bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh. , mẫu mực; có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động của đơn vị; có năng lực tư duy, khả năng lãnh đạo tốt; nói đi đôi với làm, dám làm dám chịu trách nhiệm; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, cấp ủy cơ sở phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng các nguyên tắc, chế độ quy định trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Thứ sáu, phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi đó cần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Chấn chỉnh và đưa công tác quản lý đảng viên đi vào nề nếp.

Trên đây là toàn bộ những quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng bộ cơ sở. Khách hàng có thể tham khảo để nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cấp ủy cơ sở là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy cơ sở? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận