Các vị trí trong ngành giáo dục phải định kỳ chuyển đổi công tác

Các vị trí tư vấn, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, tuyển chọn học sinh giỏi, tuyển sinh THPT, Cao đẳng tại các trường mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ… theo định kỳ từ 3 năm đến 5 năm. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Thời hạn đối với các chức danh trong ngành giáo dục được chuyển đổi công việc định kỳ:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT quy định danh mục và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phạm vi quản lý của ngành, cơ quan quản lý giáo dục địa phương .

Theo đó, thời gian quy đổi định kỳ là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không kể thời gian học nghề của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển tiếp là thời gian được điều động, bố trí, chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Danh mục các vị trí việc làm trong ngành giáo dục được chuyển đổi công việc định kỳ:

Danh sách các vị trí công việc phải chuyển đổi định kỳ như sau:

– Các chức danh quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị bao gồm: cấp phát ngân sách; kế toán viên; mua sắm công cộng; Thẩm định, thẩm tra và quyết toán các khoản tài trợ.

– Các vị trí, công việc liên hệ trực tiếp trong giáo dục và đào tạo bao gồm: tư vấn, ra đề thi, tổ chức thi, tuyển chọn học sinh giỏi, đăng ký dự thi các trường THPT, Đại học, Cao học, Thạc sĩ và Tiến sĩ; Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo đề án của Chính phủ; thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; Rà soát sách giáo khoa, công cụ giảng dạy và các tài liệu kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

– Các vị trí việc làm trong công tác Tổ chức nhân sự bao gồm: thẩm định nhân sự trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường, hiệu trưởng nhà trường; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức; tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh công chức; Phân bổ mục tiêu và ngân sách đào tạo.

3. Tại sao phải luân chuyển công việc trong ngành giáo dục?

Trong lĩnh vực quản lý ngân sách và tài sản trong cơ quan, đơn vị bao gồm: phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công, thẩm định, kiểm soát và tài chính.

Trực tiếp liên hệ và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực cán bộ: thẩm định nhân sự trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; Công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền thực hiện việc đào tạo, nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức. thẩm định cán bộ để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức. Tổ chức kiểm tra công chức. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh công chức. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu tổ chức. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt biên chế. Thẩm định dự án cơ sở mới, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hình thức thi đua, khen thưởng. Xem xét hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật. Phân bổ mục tiêu và ngân sách đào tạo. Quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn nghị luận về đức tính chăm chỉ cần cù hay nhất

Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các công việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: tư vấn, ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh THPT, mầm non của các trường Đại học Sư phạm, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo đề án của Chính phủ. Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Rà soát sách giáo khoa, công cụ giảng dạy và các tài liệu kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Rà soát hồ sơ của các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quản lý các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phân bổ và thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Về lĩnh vực thanh tra: Thực hiện thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Các vị trí công việc trên được xác định làm việc tại các cơ quan: Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra; Các đơn vị do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực giáo dục ở địa phương (không áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp); công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức tại các ứng dụng trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Chỉ số KOSPI là gì? Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI)?

Cũng theo quy định tại Thông tư này, thời gian chuyển tiếp thời hạn là từ 03 (ba) đến 05 (năm) năm (không kể thời gian học nghề của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển tiếp là thời gian được điều động, bố trí, chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc luân chuyển công việc:

4.1. Thời gian luân chuyển công việc:

Theo Điều 3 Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thời gian chuyển đổi định kỳ đối với viên chức giáo dục không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và giáo dục như sau:

– Thời gian chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 03 năm đến 05 năm (không kể thời gian học nghề của công chức, viên chức).

Thời điểm tính thời hạn chuyển tiếp là thời gian được điều động, bố trí, chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Danh sách các vị trí công việc của nhà xuất bản phải được thay đổi định kỳ dựa trên các điều khoản trên để xác định thời gian chuyển đổi định kỳ cho từng vị trí cụ thể.

Vì vậy, từ ngày 14/02/2022, thời gian chuyển đổi định kỳ đối với công chức, viên chức ngành giáo dục là từ 03 năm đến 05 năm (không kể thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Thông tư này không quy định sự khác biệt về thời hạn chuyển đổi vị trí việc làm của nam và nữ viên chức giáo dục như Nghị định 27/VBHN-BGDdt.

4.2. Thời hạn luân chuyển công tác đến vùng khó khăn:

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 27/VBHN-BGDdt ngày 23/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

– Thời hạn nhà giáo được luân chuyển, quản lý giáo dục đến công tác ở lĩnh vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam.

Sau khi hết thời hạn công tác nêu trên, nhà giáo, cán bộ quản lý được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền bố trí công tác quản lý trong điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Khăn theo nguyên tắc sau:

+ Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý được điều động đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được trở về nơi cư trú. và công chúng. Trước khi được điều động đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc vùng không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Xem thêm bài viết hay:  Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

+ Đối với sinh viên mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng bố trí công tác có thời hạn luân chuyển tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội phù hợp. Hội cực đoan. Khó khăn, bố trí làm việc tại cơ sở giáo dục và đào tạo không thuộc lĩnh vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý có nhu cầu thuyên chuyển công tác đi nơi khác được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền tạo liên hệ điều động, luân chuyển theo nguyện vọng;

+ Khi đã có quyết định điều động đến địa phương mới, giáo viên, nhân viên phải làm thủ tục điều động công tác của cơ quan giáo dục đào tạo địa phương để phân công. Tùy theo mức độ mà xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Ghi chú:

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQLGD) không thuộc diện luân chuyển và nhà giáo, cán bộ quản lý nhận công tác ở lĩnh vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 25 tháng 7 năm 2001 không giải quyết luân chuyển trong thời hạn trên.

+ Trong thời hạn công tác để luân chuyển, giáo viên, cán bộ quản lý bị xử lý kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, hạ lương, hạ ngạch), đình chỉ công tác không giải quyết. Chỉ sau khi hết hiệu lực kỷ luật, hết thời hạn làm việc, giáo viên, cán bộ quản lý mới được luân chuyển và thời gian xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác không được tính vào thời gian phục vụ trong thời gian đó. thời gian. Hạn hán trong quá trình quay phim.

– Cơ quan quản lý giáo dục, địa phương nơi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, sắp xếp công việc khác và thay thế, nếu có tình huống, tình huống nào. Nếu có khó khăn về biên chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biên chế và tiền lương.

Hết thời hạn, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tự nguyện ở lại tiếp tục công tác, ổn định cuộc sống lâu dài thì được xem xét giao đất làm nhà ở, kinh doanh. thuộc kinh tế. Và các khoản vay kinh tế, nhà ở với lãi suất ưu đãi được trả trong 10 năm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Các vị trí trong ngành giáo dục phải định kỳ chuyển đổi công tác của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận