Các mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thông dụng mới nhất

Cuối năm ở các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức khen thưởng xét khen thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là mẫu biên bản lập hồ sơ trình đề nghị khen thưởng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cá nhân, đơn vị nhận khen thưởng… Dưới đây là mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng năm 2033 có hướng dẫn chi tiết cách viết để các bạn tham khảo khi xét khen thưởng. diễn ra suôn sẻ.

1. Thế nào là đề nghị khen thưởng?

Đề nghị khen thưởng là mẫu văn bản gửi cấp trên về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập, lao động hoặc phong trào thi đua khen thưởng. Đề nghị khen thưởng là văn bản quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân.

Đề nghị khen thưởng phải ghi rõ tên cá nhân, đơn vị được đề nghị khen thưởng, hình thức đề nghị khen thưởng, căn cứ đề nghị khen thưởng.

– Việc đề nghị khen thưởng phải đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

– Văn bản đề nghị khen thưởng có bố cục đơn giản, bao gồm: tiêu đề, số lần trình, tên báo cáo, nội dung báo cáo và chữ ký của người lập báo cáo.

2. Các mẫu đề nghị khen thưởng thông thường:

2.1. Mẫu đề nghị khen thưởng:

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP

ĐƠN VỊ:……

SỐ…./TTr……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….(1)…….Ngày…tháng…….……

BÁO CÁO

Về đề nghị khen thưởng (2)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên)

Biểu dương, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng….tại tờ trình số…ngày….tháng….……

…(3) Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể (hoặc kính đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho cá nhân, tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau:

1.Đối với tập thể (5):

– Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập thể lao động xuất sắc….

2. Đối với cá nhân (5):

– Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chiến sĩ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường….

(3)…. kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kèm theo).

Xem thêm bài viết hay:  Vì sao nói giá cả là mệnh lệnh của thị trường? Cho ví dụ cụ thể?

Người nhận

– Như trên

– Vụ Kinh tế Thương mại

– …..

– Lưu: VT,….

trưởng

(Đơn vị, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1)Vị trí

(2) Ghi rõ đề nghị xét khen thưởng

(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng

(4) Ghi rõ chức vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

(5) Chỉ ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

2.2. Đề nghị khen thưởng:

UBND tỉnh

SỞ NỘI THẤT

Con số…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….(1)…….Ngày…tháng…….……

BÁO CÁO

Giới thiệu về ưu đãi phần thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Căn cứ Quyết định….. số.. ngày….. của UBND tỉnh ban hành một số quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh…

Ngày …. Sở Nội vụ nhận được tờ trình số ….. của Hội Cựu chiến binh tỉnh ….. về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu . lần thứ sáu, giai đoạn…

Sau khi xem xét hồ sơ, thành tích của các tập thể và cá nhân, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua. cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh….nhân dịp….kỷ niệm….năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, kỳ….(có danh sách kèm theo).

Tiền thưởng cho mỗi tập thể là …..đồng, cho mỗi cá nhân là …..đồng. Tổng số tiền thưởng là …..đồng (Mười triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) được trích từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Người nhận

– UBND tỉnh

– UBKT TDTT tỉnh

– …..

– Lưu: VT…..

THẨM QUYỀN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký tên và đóng dấu).

2.3. Mẫu đề nghị khen tập thể vững mạnh:

TÊN CƠ QUAN CHỦ TRỰC TIẾP

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Số/TTr:……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….(1)…….Ngày…tháng…….……

BÁO CÁO

Về quà tặng

………(2)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng:

Căn cứ Quyết định số …./2018/QĐ-UBND, tỉnh quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Xét thành tích xuất sắc của…(3)…và ngày…tháng…năm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng…(4)…

Liệt kê các danh hiệu (hình thức khen thưởng) và tên tập thể (cá nhân) đề nghị khen thưởng (5)……

(Đính kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và kết quả bình chọn của đơn vị khen thưởng; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.) (6)

Đã có thành tích xuất sắc trong…(7).

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Người nhận:

– UBND tỉnh

– UBKT TDTT tỉnh

– Lưu: VT

(số 8)

THẨM QUYỀN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Ký tên, đóng dấu

Ghi chú:

(1) Địa điểm đặt trụ sở chính của đơn vị trình khen thưởng.

(2) Ghi rõ danh hiệu và hình thức đề nghị khen thưởng cuối năm; đối với khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề thì ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng và ghi trực tiếp vào (2).

(3) Ghi rõ tên tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trong năm (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cuối năm); trong phòng, chống lụt, bão, bảo vệ tài sản (đối với trường hợp khen thưởng đột xuất); trong phong trào thi đua (khen chuyên đề).

(4) Tên đơn vị trình khen thưởng.

(5) Trường hợp đề nghị danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng khác thì thực hiện tiếp (5). Đề nghị cao có thể đề xuất nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, riêng các tờ trình khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thì từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được trình độc lập.

(6) Trường hợp khen thưởng chuyên đề chỉ cần có biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị khen thưởng và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; Đối với khen thưởng đột xuất chỉ cần có biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng và danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân.

(7) Ghi rõ thành tích đạt được trong công tác năm hoặc phong trào thi đua (cụ thể là phong trào…), ví dụ:

– Câu thành tích đề nghị khen thưởng tổng kết năm: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác của năm…”

– Câu thành tích đề nghị khen theo chủ đề: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua…”.

– Câu thành tích để khen thưởng đột xuất: “Có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ tài sản của nhân dân….”

(8) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức tham mưu soạn thảo.

3. Nguyên tắc cơ bản khi đề nghị khen thưởng:

Việc đề nghị khen thưởng phải được lập theo quy định của pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai Giôn-xi kể lại câu chuyện Chiếc lá cuối cùng ngắn nhất

– Căn cứ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền.

– Nêu rõ thành tích, đóng góp tiêu biểu của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

– Có biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng hoặc phiếu của đảng viên hoặc người lao động để xác nhận sự nhất trí của tập thể.

– Có danh sách và tài liệu chứng minh thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

4. Hướng dẫn viết đề nghị khen thưởng:

Để viết một đề xuất thưởng hiệu quả và chính xác, bạn cần làm theo các bước sau:

– Bước 1: Xác định người nhận, người ký văn bản. Bạn cần biết rõ ai là người có thẩm quyền quyết định khen thưởng và ai là người đại diện cho người nộp đơn. Thông thường, người nhận sẽ là cấp trên trực tiếp của đơn vị yêu cầu, còn người ký sẽ là lãnh đạo cao nhất của đơn vị yêu cầu.

– Bước 2: Lập danh sách cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng. Bạn cần liệt kê rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác hoặc học tập của những người được đề nghị. Nếu là nhóm cần ghi rõ tên nhóm, số lượng thành viên và người đại diện của nhóm.

Bước 3: Nêu rõ lý do và căn cứ đề nghị khen thưởng. Bạn cần trình bày một cách khách quan và chi tiết những thành tích nổi bật của cá nhân hoặc tập thể được đề xuất, với số liệu cụ thể và bằng chứng rõ ràng. Bạn cũng cần nêu rõ các văn bản pháp lý hoặc quy định nội bộ liên quan đến việc nhận thưởng.

– Bước 4: Đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp. Bạn cần căn cứ vào quy định của cơ quan có thẩm quyền và mức độ xứng đáng của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị để đưa ra hình thức khen thưởng hợp lý. Đó có thể là bằng khen, giấy khen, huân chương, danh hiệu, tiền thưởng hoặc các lợi ích khác.

– Bước 5: Ký và ghi rõ ngày tháng. Bạn cần chữ ký của người đã ký tài liệu và ghi rõ ngày tháng ở góc dưới bên phải của biểu mẫu.

5. Những lưu ý khi viết đề nghị khen thưởng:

Một số lưu ý khi viết đề nghị khen thưởng:

Sử dụng ngôn ngữ trang trọng, chính xác và rõ ràng.

– Tuân thủ cấu trúc và mẫu văn bản quy định.

– Kiểm tra thông tin và chính tả trước khi gửi tài liệu.

– Đính kèm tài liệu chứng minh thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Các mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thông dụng mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn